Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 19 februarie 2008

Mica publicitate 19 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27 martie 2008 (proba scrisă) – ora 10.00 și 28 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic principal clasa I (1 post) la Direcția generală juridică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 24 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 25 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu (1 post) la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 20 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 21 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert principal clasa I (1 post) la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 28 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier superior clasa I (1 post) la Direcția generală Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Societate romano-italiană, angajează personal, fără limită de virstă, salariu 400 E. Cerințe: limba italiană. Tel. 327.22.78.

LICITATII
Primăria comunei Ciugud județul Alba cu sediul în Strada Principală Nr. 157, localitatea Ciugud, cod poștal 517240, județul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe Dl. Damian Gheorghe, în calitate de primar, anunță Concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, conform H.C.L. nr.11/2008, prin licitație publică a imobilului (teren) în suprafață de 705mp înscris în CF nr. 55516 al localității Ciugud cu număr topografic nou: 704/2/3/2. Terenul se concesionează pentru construcții civile și activități agricole. Procedura de atribuire a contractului de concesiune: LICITAȚIE PUBLICĂ. Documentația de atribuire poate fi obținută contra sumei de 20 lei de la sediul instituției str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, compartimentul juridic, achiziții publice și concesiuni. Se percepe o garanție de participare la licitație în valoare de 500 lei. Data la care va avea loc licitația este 10 martie 2008 ora 12.30 la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, "Sala de Ședințe". Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.03.2008 ora 12.00. Perioada de valabilitate a contractului de concesiune: 49 ani. Ofertele se depun la sediul Primăriei. Nivelul minim al redevenței de la care va începe licitația este de 0,79lei/mp/an. Eventuale contestații vor fi soluționate de către Tribunalul Alba Iulia secția de contencios administrativ. Pentru informații suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor necesare participării la licitație vă rugăm să ne contactați la sediul primăriei Str. Principală Nr. 157 localitatea Ciugud județ Alba, sau la numerele de telefon: 0258 841000 sau 0258 841205. Primar, Damian Gheorghe; Inspector, Pop Dan Doru.
Consiliul Local al orașului Corabia, cu sediul în Corabia, str. Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt, organizează licitație publică în vederea vånzării unui teren intravilan în suprafață de 42356 mp, aparținånd domeniului privat al orașului Corabia. Licitația va avea loc în data de 25 februarie 2008, ora 11 la sediul instituției, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 22 februarie 2008, ora 13.00. Informații suplimentare se pot obține la tel 0249/560703, iar caietul de sarcini se poate procura de la sediul instituției.

CITAȚII
Se citează Marcu Marcel påråt în dosar 69/226/2008 al Judecătoriei Făgăraș pentru data de 13.03.2008 pentru divorț.
Numitul Niculae Aurel, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, sector 2, Șos. Pantelimon 311, bl. 7, ap. 116, este citat la Tribunalul București – Secția a VII-a Comercială, Bd. Unirii nr. 37, sector 3, București, la completul 10, în ziua de 09.05.2008, ora 9.00, în calitate de påråt în dosarul nr. 11167/3/2006, pentru cererea de atragere a răspunderii patrimoniale, în proces cu S.C. ASIROM S.A. Sucursala Ilfov în calitate de creditor-președinte al comitetului executiv al Adunări creditorilor.
Numita Luca Ana este citată în calitate de påtåtă la domiciliul părinților și Torodoc Constantin și Maria din comuna Bălușeni, județul Botoșani la Judecătoria Botoșani în procesul de divorț înaintat de reclamantul Luca Cristinel pentru termenul de judecată din 5 martie 2008 ora 08.30 în dosarul nr. 3970/193/2007.
Rog ca Ștefan Liliana a se prezenta în data de 5 martie la procesul de divorț la Tribunalul Botoșani, dosar nr. 11388/193/2007.
Csato Nicolae este citat pentru data de 05.03.2008, ora 11.30 la Judecătoria Făgăraș, dosar 2934/226/2007.
Se citează påråții Ana Ciora, Oprea Streza, Eva Opriș, Opriș Sofron, Frosina Popa, George Opriș, George Mateaș, Ana Nistor Stoica, Ilie Stoica în dosar 3001/226/2007 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 5 martie 2008 pentru uzucapiune.
Påråtul Ioan Gollner este citat la Judecătoria Făgăraș pentru 13 martie 2008, dosar nr. 2458/226/2007 de Beches Marianne pentru uzucapiune.
Se citează Fusea Constantin Teodor la Judecătoria Făgăraș cu termen la 13 martie 2008, dosar 355/226/2008, divorț
Blascu Marian și Mircea Liliana-Florentina sunt chemați în judecată de către DGASPC Vaslui în dosarul civil nr. 39/88/2008 cu termen de 21.02.2008, ora 8.30, avånd ca obiect menținerea măsurii de protecție pentru copilul Blascu Iustin-Eugen.
Se citează Stoica Alexandru la Judecătoria Făgăraș la 4.03.2008 în dosar 224/226/2008, divorț.
Moraru Maria și Moraru Constantin se citează pentru data de 11.03.2008, ora 9.00, la Judecătoria Bălcești în dosarul nr. 475/185/2007 în proces cu Pițoiu Gheorghe pentru revendicare și altele.
Se citează Marcu Marcel påråt în dosar 69/226/2008 al Judecătoriei Făgăraș pentru data de 13.08.2008 pentru divorț.

PIERDERI
Pierdut legitimație de servici nr. 09984 emisă la data de 22.11.2006, pe numele Popovici Petru. O declar nulă.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; Data raportului: 18.02.2008; Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111; Număr de ordine în Registrul Comertului J32/8/1991; Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. CONVOCATOR Consiliul de Administrație al societății comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786,  (în continuare "Societatea"), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfårșitul zilei de 06.03.2008 (data de referință) pentru data de 25.03.2008, ora 13.00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfårșitul zilei de 06.03.2007 (data de referință) pentru data de 25.03.2008, ora 14.30, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. În cazul în care la datele pentru cele două Adunări menționate mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.03.2008, ora 13.00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu, respectiv – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.03.2008, ora 14.30, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, jud. Sibiu. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea: 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007. 2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2007. 3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului intern și Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2007. 4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2008. 5.  Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2007. 6. Stabilirea limitelor minime și maxime ale indemnizației directorului general și ale salariilor directorilor societății. 7. Propunerea datei de 10.04.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale ordinare a acționarilor. 8. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărårilor AGOA. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea: 1. Recodificarea activităților societății, cuprinse în actul constitutiv actualizat al societății, conform CAEN Rev.2, conform Ordinului nr. 337/2007, și întocmirea unui act constitutiv actualizat, cu aceste modificări. 2. Propunerea datei de 10.04.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor. 3. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărårilor AGEA. Începând cu data de 07.03.2008, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și respectiv, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Șos. Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -841455 zilnic între orele 8- 16 de la d-na Adela Ferentz. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale autentificată aferentă fiecărei adunări menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății până la data de 21.03.2008, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului.   Consiliul de Administrație, Preș. Vaidacutan Elisabeta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.