DISTRIBUIŢI

Deși mediul privat nu poate funcționa fără predictibilitate, guvernul a instituit noi poveri pentru mediul privat și a amânat prin OUG 115/2023 publicată vineri seara în Monitorul Oficial nr. 1139 din 15.12.2023, restructurarea mediului bugetar.

Expert Contabil, Expert Legislația Muncii și Consultant Fiscal, domnul Rutcovschi Nicolae-Laurențiu a rezumat modificările aduse prin această ordonanță de urgență pentru mediul privat:

I.În cazul impozitului pe profit:

1.Se limitează la 50 %  amortizarea și valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice.

2.Se pot deduce cheltuielile cu bursele private în limita a 1.500 lei/fiecare bursă, precum și în limita prevăzută pentru cheltuielile sociale.

3.Nu se mai poate deduce din impozitul pe profit cheltuielile privind achiziția caselor de marcat. Ultimul an este 2023.

4.Se limitează deducerea ajustărilor pentru creanțe de la 50 % la 30 %.

5.Pierderile fiscale se vor recupera in procent de 70 %, in loc de 100 %.

Perioada de recuperare a acestora se va reduce de la 7 la 5 ani, pentru pierderile înregistrate începând cu 2024.

6.Redirecționarea impozitului pe profit va putea fi efectuată până la termenele de

depunere a declarației anuale de impozit pe profit. Anterior se permitea încă 6 luni de la aceste termene.

II. În cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderii:

1.Se poate deține o singură microîntreprindere de către asociații/acționarii care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.  Calculul plafonului de 500.000 de euro va curprinde și veniturile obținute de întreprinderile legate.

Clarificarea deținerii indirecte și calculul privind însumarea veniturile întreprinderile legate se va efectua prin ordin   al președintelui ANAF în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

2.O condiție va fi și depunerea situațiilor financiare la termen. ( 38. La articolul 52, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) și/sau nu a depus în termen situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent anului fiscal respectiv, dacă avea această obligație potrivit legii, microîntreprinderea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre aceste condiții.”)

3.Societățile din domeniul HORECA vor trebui să indeplinească toate condițiile, asemeni celorlaltor societăți, dacă vor să opteze pentru acest impozit.

4.Intermediarii în asigurări pot opta pentru acest impozit, dacă veniturile din intermediarea asigurărilor nu depășesc 15% din total venituri.

5.O microîntreprindere care s-a aflat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit prevederilor  legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii de reluare a activității, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d), h) și i), iar pe cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării mentiuni în Registrul Comerțului.

6.Sponsorizările nu se mai pot deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderii.

III. În cazul impozitului pe venit:

1.Se reduce plafonul de la 400 euro la 100 euro, în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitățile sportive.

2.Sponsorizările nu se mai pot deduce din impozitul pe venit de către cei ce realizează venituri din activități independente.

3.Nu mai reprezintă venit neimpozabil cei 400 lei  corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

4.Se pot deduce plafonat sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie.

5.Se clarifică momentul când se consideră venituri pentru contravaloarea serviciilor turistice, contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator, primele de asigurare voluntară de sănătate, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive.

6.Nu se mai permite stabilirea  venitului net în sistem real pentru veniturile din chirii.

7.Se permite deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut, pentru veniturile din chirii.

8.În cazul în care plătitorul chiriei este o persoană ce are obligația de a conduce evidență contabilă va trebui să rețină impozitul la sursă.

IV. Se datorează CASS pentru concediile medicale, cu excepția celor acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale.

V. Chiar dacă în anul 2023 au existat 2 salarii minime(3000 lei și 3300 lei) se clarifică salariul minim la care se raportează plafoanele pentru care se datoreză CAS și CASS, în cazul veniturilor extrasalariale: 3000 lei.

VI. Se suspendă aplicarea amenzilor până la data de  01.10.2024, privind  neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede.

VII. Se revine la acceptarea de plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei(anterior 1000 lei). Se introduce aplicarea amenzii pentru împrumuturile/restituririle de împrumuturi dintre persoanele fizice și celelalte entități.

VIII. Se prelungește până la 31.12.2024, prevederea privind aplicarea celor 200 de lei neimpozabili în cazul salariaților cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, ce au salariul minim pe economie, iar veniturile brute lunare nu depășeșc 4000 lei.

IX. Se vor declara în E-transport atât transporturile bunurilor cu risc fiscal, cât și transporturile internaționale, de către:

a) importator/exportator;

b) beneficiarul din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;

c) furnizorul din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

d) depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în transit.

X. Se modifică Legea Contabilității:

1.Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declarație care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.

 2.Se majorează din nou amenzile, cu privire la :
deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate.

 nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație; utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate; întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; efectuarea inventarierii; întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare.

-prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.

 nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor prevăzute la art. 30 și 31;

– nerespectarea prevederilor art. 10 și 36^1.

XI. După ce se primește derogare de la UE, se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spații de locuit, indiferent de  destinația acestora, situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe și a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spații de locuit, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

1 COMENTARIU

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.