Acasă Economic-Financiar Domeniul economiei verzi – încotro? Facilități.

Domeniul economiei verzi – încotro? Facilități.

DISTRIBUIȚI

Politica fiscală, în general, funcționează și în serviciul contribuabilului, iar nu în serviciul „colectorilor” de impozite, fiind bazată pe un parteneriat real între stat și contribuabil. Aceasta face ca o serie de principii fiscale născute din aplicarea zilnică a legislației fiscale să primească consacrație în textul Codul de procedură fiscală.
Încă din principiile statuate în vechea lege a procedurii fiscale se amintește de faptul că s-a reușit a se crea „un sistem procedural întemeiat pe principiul egalității de tratament între fisc și contribuabil.”iar „Acest principiu va fi de natură a spori în cel mai înalt grad încrederea cetățenilor în aparatul administrativ și fiscal.”
Dreptul de control al statului și dreptul de apărare al contribuabilului împotriva unei impuneri excesive ori injuste depind de eficiența procedurii fiscale.
Aceasta, întrucât afirmația că „Procedura asigură echilibrul intereselor” este cât se poate de reală.
Iar „Procedura fiscală trebuie să organizeze mijlocul rapid de procurare a veniturilor statului, dar și căi simple pentru ca cetățeanul să-și poată apăra interesele, mărginind servituțile de contribuție ale statului la propriile sale puteri1”, se menționează în prefața Codului de procedură fiscală adnotat inca din 1940.
Cu toate ca facilitatile in economia verde nu au o amploare care sa necesite abordarea lor din perspectiva fiscal regasim in legislatia specifica a mediului si in domneiul ajutoarelor de stat cat si in alte acte normative cateva dintre acele modalitati effective care au si condus la eficinetizarea si stimularea economiei versi in general.
Așadar, în baza principiului protecției așteptărilor legitime – indisolubil legat de statul de drept –, organelor statului le revine obligația de a acționa în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât cetățenii să aibă posibilitatea de a conta pe previzibilitatea normelor legale adoptate, fiind în măsură să-și planifice viitorul în contextul drepturilor conferite prin aceste dispoziții.
Din punctul de vedere al naturii juridice, se identifica ca o forma de contributie catre Fondul de mediu printr o cotizatie, dependent de bunul introdus in circuitul economic si nu se declara in esenta prin declarația considerată ca o piesă informativă .

Izvorul de drept ale economiei verzi

Legea fundamnetala prin art.35 Dreptul la un mediu sanatos stipuleaza ca:
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
Legea fundamnetala prin art.56 Contributii financiare stipuleaza ca:
(1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale.
Asadar rezulta fara tagada ca “Statul” trebuie sa fie în pozitia de a impune dreptul sau de impozitare printr-o procedura constitutionala (principiul egalitatii în impozitare).
Garantia procedurii constitutionale de impozitare impune o stabilire exacta a drepturilor si obligatiilor atât a administratiei fiscale cât si a contribuabililor.
Contribuabilul/cetateanul nu este subiect al actiunii administrative a statului, ci este un participant activ în cadrul procedurii de impozitare. El trebuie atras regulat în procesele decizionale, de ex. prin informare si audiere în momentele oportune (principiul dreptului de a fi audiat).
Codul de procedura stabileste un echilibru de interese just între fisc si contribuabil, trebuie sa ajute la promovarea unei relatii de încredere reciproca între stat si cetatean.
Pentru ca în fata unui cetatean constient care îsi cunoaste din principiu obligatiile, dar care face pe deplin uz si de drepturile sale, trebuie sa se afle un functionar fiscal la fel de constient care sa dispuna de competenta decizionala si care sa actioneze în mod responsabil în spiritul legii. În acest sens, în luarea deciziilor acesta nu trebuie sa se foloseasca pe deplin de acte si fapte ce constituie probatoriu în formularea unei opinii concise si întemeiata în fapt si în drept.

Ca o consecință, Prin aderarea la Uniunea Europeana, Romania este deopotriva obligata sa respecte si sa adopte legislatia europeana, cum este si Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, Romania.
Reglementările privind ajutoarele de stat se aplică doar măsurilor care îndeplinesc toate criteriile enumerate la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv:

Normele privind ajutorul de stat cuprind exclusiv măsuri care implică transferul de resurse de stat (inclusiv de la autorităţi naţionale, regionale şi locale, bănci şi fundaţii publice etc.). Mai mult, nu este necesar ca ajutorul să fie acordat de stat ca atare. Ajutorul poate fi acordat de un organism intermediar public sau privat desemnat de către stat. Acest aspect priveşte, de exemplu, cazurile în care o bancă privată are responsabilitatea de a gestiona o schemă de ajutor pentru IMM-uri, finanţată de stat.

Intre nevoia de a castiga prin stimularea antreprenorilor de a investi in economia verde, am putea aborda o metoda alternativa dar sigura ce se concretizeaza prin schemele de minimis pentru Programul de stimulare a innoirii parcului auto:.
Acordarea ajutorului de minimis se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate in Ordonanta de urgenta nr.77/2014 precum si Legea nr.21/1996, aprobata prin Legea nr.20/2015.
Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu acordata sub forma primei de casare, pentru achizitionarea autovehiculelor poluante , in schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate.
Scopul programului il constituie imbunantatirea calitatii mediului prin innoirea parcului auto national.
Programul implementat prin schema de minimis vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de interes protectia mediului de interes national:
Diminuarea efecteleor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei cauzate de emisiile de gaze de esapament de laautovehicule uzate;
Diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehicule uzate;
Prevenirea generarii deseurilor si atingerea obiectivelor privind recuperarea si valorificarea deseurilor provenite de la vehicule scoase din uz.
Beneficiarii directi ai acesteti scheme de minimis sunt reprezentate de personae juriidce, de drept public ori de drept privat, fara personalitate juridical, organizatie profesionala , personae fizice, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii , in conformitate cu Legea nr.346/2004 IMMuri, orice entitate definite in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.1407/2013
Conditiile pentru obtinerea primei de casare sunt prevazute in legislatiea specifica care stipuleaza si o exceptie prin care proprietarul nu are dreptul sa cedeze catre o alta persoana fizica , juridica s.a . dreptul de a beneficia de prima de casare.
Ajutorul de minimis astfel se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal

Natura beneficiarului nu este relevantă în acest context (chiar şi o organizaţie non-profit se poate angaja în activităţi economice).

Comisia este de părere că ajutorul constituit din sume mici (ajutor de minimis) nu are un efect potenţial asupra concurenţei şi comerţului între Statele Membre. Comisia consideră aşadar că un asemenea ajutor nu intră sub incidenţa articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

Chiar daca investitia in economia verde in cazul punctual de acordare a primei de casare , este relevant si prin periodicitatea acestuia, in esenta ansamblul si rezultatul acestui obtictiv conduce la asigurarea unui mediu mai curat si imbunatateste mediul natural, eliminand noxe.
Prin Legea nr.163/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene – abrogă art. 123 alin. (3) din Hotararea guvernului nr.780/2006 privind stabilirea s schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră .

Deasemenea stabileste cadrul institutional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302/1 din 18 noiembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

Potrivit capitolului II din OUG 115/2011 prevede – Autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie, prin platforma comuna, certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
Ministerul Finantelor Publice este autoritatea competenta pentru semnarea, in numele Romaniei, a contractului cu platforma comuna de licitatie, denumita in continuare platforma comuna, desemnata conform art. 26 din Regulament, inclusiv cu orice sistem de compensare si decontare legat de aceasta.
Monitorizarea proiectelor finantate din sumele obtinute in urma vanzarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se va realiza de catre Administratia Fondului pentru Mediu si de catre fiecare minister beneficiar, urmand ca acestia sa raporteze Ministerului Mediului si Padurilor, la solicitarea acestuia, in vederea transmiterii catre Comisia Europeana.

Destinatia contravalorii in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:
a) 29% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului la bugetul de stat, intr-un cont distinct, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar;
b) 71% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar, conform prevederilor art. 12, ministerelor beneficiare care implementeaza proiecte in domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele fiind alocate beneficiarilor finali in cadrul unor scheme elaborate cu respectarea legislatiei specifice ajutorului de stat, in cazul in care masurile de sprijin cad sub incidenta legislatiei in materie.

Prevederile de mai sus sunt prevederile art. 10, din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 275 din 25 octombrie 2003.
Intre rezultatele intensificarii investitiilor in economia verde la nivel legsilativ se adopta prin Legea nr. 188/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial nr. 492 din 06.07.2015 , iar la art. 1 se introduce un nou articol după articolul 127 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, care prevede urmatoarele:
” Prin excepție de la prevederile art. 12, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 188.525 de mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanțarea, în anul 2015, a proiectelor de investiții «Magistrala IV-Metrou» cu suma de 150.000 de mii lei și «Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă-Otopeni» cu suma de 38.525 de mii lei.”
Totodata ca termen de intrare in vigoare se prevede ca in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Decret nr. 612/2015 se promulga Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
In conformitate cu prevederile art.9 din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile Fondului pentru mediu se constituie, printre altele, din contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre generatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor destinate dezmembrarii, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu.

Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 578/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , stabileste ca sunt obligati la plata contributiei de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, generatorii deseurilor, respectiv detinatorii bunurilor destinate dezmembrarii, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector si/sau de valorificator autorizat in conditiile legii.

Obligatia conform art.5 din Metodologie de a calcula, de a retine, de a declara si de a vira la Fondul pentru mediu contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea de deseuri metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, revine operatorilor economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor.

Potrivit art.6 , contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, se retine prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu.

Conform art. 10 , in cazul in care operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor devin detinatori de deseuri metalice feroase si neferoase, prin activitatea de dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie, au obligatia de a plati contributia de 3% la Fondul pentru mediu in cazul vanzarii acestora.

Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta pretul mediu de achizitie al deseurilor metalice feroase si neferoase din luna precedenta dezmembrarii si/sau casarii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, inmultit cu cantitatea de deseuri metalice feroase si neferoase rezultata din activitatea de dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie.

In cazul in care operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor nu pot stabili pretul mediu de achizitie al deseurilor metalice feroase si neferoase pentru luna precedenta dezmembrarii si/sau casarii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrarii si/sau a casarii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.
Operatorii economici care colecteaza deseuri de ambalaje pentru opetarori economici autorizati potrivit art.16 al 2 lit b) din HG nr.621/2005 sunt obligati sa mentioneze in contracte si in documnetele contabile de insotire a deseurilro de ambalaje daca incredintarea se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.
Operatorii economici care introduce pe piata nationala substante clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea acestora.
Administratorii , respectie proprietarii de paduri care realizeaza venituri din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor au obligatia de a calcula si de plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2%, din valoarea de vanzare a acestora.
Operatorii economici care introduce pe piata nationala anvelorpe noi si/sau uzate destinate reutilizarii au obligatia de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2 lei/kg de anvelorpa introdusa pe piata nationala.
Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi sacose pentru cumparaturi cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati sa evidentieze distimct ecotaxa pe documentele de vanzare.
Concluzii de lege ferenda
Fondul de mediu, Fondul verde cum se mai poate denumi si orice alta masura legislativa echivalenta poate stimula asigura prin efcetle sale un rol regulator in societate, Acela de a lua exemplu, ce anume determina gasirea unor noi solutii si a unor noi standard de echilibare a mediului, nu doar prin contributii la fond ci mai ales prin transparenta la eficientizare si folosirea acestui fond.
Cu alte cuvinte cat se intoarce catre cetatean din investitia in economia verde, cat se restituie prin aceasta contributie efectiva, rolul educativ pus ca un standard si asigurat prin circuitul natural ne aduce speranta ca ne aflam si noi in acest circuit natural, si noi vom vedea efectele si noi contribuim relationarea cu economia verde va urma cursul natural .
Bref este ca nu stim sau nu se cunosc fondurile stranse in colectorul economiei verzi si daca se propune ca si sanatatea publica sa beneficieze de aceste fonduri, vom vedea daca noile modificari legislative vor suscinta interes sau conditii mai attractive sau mai transparente si in acest domeniu vast.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.