Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 18 aprilie 2008

Mica publicitate 18 aprilie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Consiliul Local Răchiți, județul Botoșani, cu sediul în localitatea Răchiți, scoate la licitație delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă a localității Roșiori, comuna Rachiți, județul Botoșani. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Consiliului Local Răchiți, contra cost, în sumă de 500 lei. Ofertele se depun pånă în data de 16.05.2008, ora 10.00 la sediul Consiliului Local Răchiți. Deschiderea ofertelor se va face în data de 16.05.2008, ora 11.00.

CITAȚII
Numitul Braer Costică, localitatea Sf. Petru German, jud. Arad este chemat în proces la Judecătoria Săveni pentru partaj, acțiunea 241.
Iliescu George este chemat în judecată la Judecătoria Darabani la data de 15 mai 2008 în dosar nr. 113/217/2008 avånd ca obiect ieșirea din diviziune.
Numitul Dumitriu Ioan cu domiciliul necunoscut este chemat în data de 06.05.2008 la Tribunalul Botoșani pentru proces de divorț, dosarul nr. 1166/193/2008.
Se citează Roșiu Gheorghe la Judecătoria Făgăraș, în dosar civil nr. 685/2008 pentru data de 6.05.2008.
Se citează Coroianu Mircea la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 2752/2007 în data de 24.04.2008.
Asociația de Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată pe Trif Elena în data de 14 mai 2008 la Judecătoria Făgăraș.
Asociația de Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată pe Onofrei Ileana Mihaela în data de 14 mai 2008 la Judecătoria Făgăraș.
Judecătoria Făgăraș citează pe Cotiga Rafira, Sarsamă Vasile și Cotiga Alexe pentru 6 mai 2008, uzucapiune, dosar nr. 687/2008.
Judecătoria Făgăraș citează pe Fusea Constantin Teodor pentru 15 mai 2008, dosar nr. 355/226/2008, divorț cu copii.

PIERDERI ACTE
Pierdut certificat înregistrare la Registrul Comerțului al SC CONEXCO SRL B?é?üRLAD, seria B, nr. 0588345, eliberat de Of. Reg. Comerțului Vaslui la data de 08.03.2005. Il declar nul.

DIVERSE
Consiliul de Administrație al S.C. LIPOMIN S.A. cu sediul în Lipova, str. Lugojului nr. 10, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J02/1280/1994, CUI 6306026, în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.05.2008, ora 12.00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2007, după ascultarea raportului administratorilor și auditorului extern. 2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în cursul exercițiului financiar 2007. 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. 4. Stabilirea datei de 06.06.2008 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin.1 din Legea 297/2004. 5. Închiderea punctului de lucru din Timișoara, centrul comercial EURO, str Sever Bocu, nr 2, spațiul comercial  137, jud Timiș. 6. Împuternicirea persoanei fizice care va semna hotărårea AGOA, precum și a celei care va îndeplini  formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărårii adunării generale ordinare a acționatilor, inclusiv semnarea acestora. 7. Diverse. Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfårșitul zilei de 25.04.2008, stabilită ca dată de referință. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data de 19.05.2008, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată la data de 20.05.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Acționarii societății pot participa la ședință personal sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale. Procurile speciale de reprezentare se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății. Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre studiu, începånd cu data convocării prezentei, la sediul societății și pe website-ul acesteia. Procurile speciale de reprezentare vor putea fi depuse la sediul societății până la data de 16.05.2008 ora 12.00. Presedintele Consiliului de Administrație MIHAI BRATU.
RAPORT CURENT – Conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006, Data raportului – 10 aprilie 2008 SC CRISTIRO S.A., Bistrița, str. Industriei, nr. 5, Telefon 0263/238106; fax. 0263/234525; CUI 567480; J06/30/1991; Capital social – 3.870.016,15 LEI; Piața reglementată – RASDAQ. I. Evenimente importante de raportat: a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – Nu este cazul; b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – Nu este cazul; c) Procedura falimentului – Nu este cazul; d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – Nu este cazul. e) Alte evenimente. Adunarea generală ordinară a acționarilor. Art. 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar al anului 2007. Art. 2 Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2007. Art. 3 Se aprobă situația financiară pentru exercițiul financiar al anului 2007. Art. 4 Remunerațiile cuvenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2008 rămån nemodificate. Art. 5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. Art. 6 Nu s-a acordat o nouă destinație dividendelor neridicate aferente anilor 2000-2001 întrucåt toți acționarii s-au abținut la vot. Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Art. 1 Se aprobă recodificarea activităților din economia națională, existente în actul constitutiv al societății, conform Ordinului nr. 337/2007 emis de Institutul Național de Statistică. Art. 2 Se împuternicește administratorul unic al societății, prin reprezentantul permanent, să efectueze operațiuni de vånzare/cumpărare de acțiuni/părți sociale ale altor societăți comerciale, să negocieze prețul de vånzare/cumpărare precum și celelalte clauze contractuale, să semneze orice înscris necesar în vederea îndeplinirii operațiunilor arătate în prezentul articol. Prezentul mandat este valabil în fața oricăror autorități publice sau private. Efectele prezentelor hotăråri se răsfrång și asupra acționarilor înscriși în registrul acționarilor la sfårșitul zilei de 25.04.2008, conform dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital. Prezentul raport curent se va transmite prin prin fax cu: CNVM/RASDAQ/cotidianul Curentul. Raportul se va comunica electronic cu: CNVM/RASDAQ. Administrator S.C. PROMARKT S.R.L. prin reprezentantul permanent Hosu Viorel Marcel, Director general. Balint Maria.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.