Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 19 noiembrie 2007

Mica publicitate 19 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii furnizori să participe în data de 22.11.2007, ora 13.00, la procedura de achiziție publică organizată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de furnizare a 2 buc. autoturisme. Persoană de contact desemnată de conducerea ministerului: expert asistent Alina Horia: tel. 319.97.59/ int.2200; fax. 319.97.41.
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Maramureș Baia Mare str. Hortensiei nr. 2A, Tel. 0262-205190; Fax 0262-205192 Serviciul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Tel. 0262-205198 Dosarele de executare nr. 120/2007 Nr. 4862 din 01.11.2007 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 01. În temeiul art. 162 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20 luna noiembrie, orele 11.00 anul 2007 în localitatea BAIA MARE, str. Serelor nr. 2A la sediul Administrației Finanțelor Publice Contribuabili Mijlocii Baia Mare se vor vinde prin  licitație publică al treilea termen următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. AVIMAR SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Mare, str. B-dul București nr. 61-63,, cod de identificare fiscală RO 2205444: a) clădiri: 1) HALĂ INDUSTRIALĂ în suprafață de 1200 mp, construită din prefabricate din beton, situată în localitatea Cicårlau str. Viile Cicårlaului nr. FN, jud. Maramureș, identificată în CF 2364, nr. cadastral-4017, al treilea termen/preț de pornire al licitației 99.000 lei/hală (exclusiv TVA); 2) HALĂ INDUSTRIALĂ în suprafață de 1200 mp, construită din prefabricate din beton, situată în localitatea Cicårlau str. Viile Cicårlaului nr. FN, jud. Maramureș, identificată în CF 2365, nr. cadastral-4018, al treilea termen/preț de pornire al licitației 99.000 lei/hală (exclusiv TVA); 3) HALĂ INDUSTRIALĂ în suprafață de 1200 mp, construită din prefabricate din beton, situată în localitatea Cicårlau str. Viile Cicårlaului nr. FN, jud. Maramureș, identificată în CF 2369, nr. cadastral-4022, al treilea termen/preț de pornire al licitației 99.000 lei/hală (eclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori – nu este cazul; Sarcini – nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației în contul iban nr: RO55TREZ4365067XXX004585 beneficiar D.G.F.P. Maramureș CF: 3695204; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205198. Conducătorul organului de executare: Ilut Vasile; Executor fiscal: Bordei Mircea.
Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad, anunță scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a unor imobile. – Denumirea și sediul vånzătorului: Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad; – Identificarea bunului imobil: 15 terenuri de construcție pentru locuințe unifamiliale, înscrise în CF nr. 5361 a localității Ineu, cu suprafețe între 395 mp și 552 mp, prețul de pornire al licitației este de 9 euro/mp, respectiv 10 euro/mp, după caz; – Locul, data și ora începerii licitației: 04.12.2007, ora 10.00; – Locul, data și ora pånă la care se pot depune cererile de participare la licitație: 03.12.2007, ora 12.00; Garanția de participare la licitație: 10% din valoarea minimă de pornire a licitației pentru fiecare parcelă; – Taxa de participare la licitație: 150 lei; – Prețul documentației de licitație: 150 lei; – Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare: ing Sima Radu tel 0257/511550.

CITAȚII
Budu Sorin Eugen este chemat în judecată la Judecătoria Botoșani pentru mărirea pensiei de întreținere pentru minora Budu Husac Mădălina la data de 20 noiembrie 2007, dosar nr. 7897/193/2007.
Pavel Dumitrița cu domiciliul în sat Båznoasa, com. Lunca, jud. Botoșani este chemată în judecată de către Pavel Constantin, cu același domiciliu, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 1018/193/2007, cu termen la data de 18.12.2007, ora 8.30, pentru divorț.
Se citează pîrîtul Stănuc Ștefan Nicolae, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 6631/193/2007, la 11.12.2007, pentru divorț.
Se citează Racoțea Marcela la Judecătoria Făgăraș în data de 7 decembrie 2007 în dosar divorț 2190/226/2007.
Leau Nicolae cheamă în judecată pe Ciobanu Florin pentru prestație tabulară și împărțire bunuri comune, la Judecătoria Făgăraș, în 12 decembrie 2007.
Neagoie Ioan și Neagoie Adriana Mariana cheamă în judecată pe Cocan Cornel pentru rectificare suprafață teren la Judecătoria Făgăraș la 4 decembrie 2007.
Grovu Constantin este citat pentru data de 11.12.2007, ora 9.00 la Judecătoria Avrig, dosar 344/787/2007.
Numiții Lăscuț Nicolae Adrian și Lăscuț Adriana fii lui Lăscuț Nicolae și Elena cu domiciliul necunoscut sunt citați pentru ziua de 29 noiembrie 2007, ora 10.00 la sediul Biroului Notarului Public Asociați Themis, Notar Public Eleonora Schneider Chelemen cu sediul în Făgăraș B-dul Unirii, bl.6, sc.A, ap.1, jud. Brașov, în vederea dezbaterii succesorale după defuncta Hoju Ana decedată la data de 29 aprilie 2007 cu ultim domiciliu în Făgăraș, str. Cimitirului, nr.34, jud. Brașov.
Silberstein Oana cu domiciliul necunoscut este chemată la Biroul Notarilor Publici: Șoseaua Mihai Bravu 107-119, bloc E1, Scara 6, ap.170, Sector 2 București, la data de 19 noiembrie 2007 pentru succesiune după parinții săi.
Gheorghincă Danielli este citat pentru data de 12.12.2007, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș dos. 225/226/2007 la interogator.
Pîrîtul Toanchină Andrei este citat în dosarul Judecătoriei Făgăraș 1485/1626/2006 la data de 6 decembrie 2007, ora 8.00 în proces cu Ghișa Emilia pentru grănițuire.
Påråta Nicolae Corina Dorina este citată la Judecătoria Corabia la data de 04.12.2007 în dosarul nr. 1775/213/2007, în procesul de divorț cu reclamantul Nicolae Nelu.
Påråtul Melinte Iuliu, este citat la Judecătoria Corabia, la data de 04.12.2007 în procesul cu Tårlea Lăcrămioara, pentru încredințare minor.

DIVERSE
Administratorul unic al SC CRISTIRO SA, avînd în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale emite prezentul Convocator: În baza căruia toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfîrșitul zilei de 01.12.2007, considerată dată de referință, să ia parte la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor  care va avea loc la data de 18.12.2007, ora 10.00 la sediul societății. În cazul în care ședința nu se va putea ține, ședința se reconvoacă pentru ziua următoare (19.12.2007), în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi: 1. Prelungire durată credit; 2. Data de înregistrare propusă – 10.01.2008. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunarea generală, în baza unei procuri speciale, dată în condițiile legii. Acționarii – persoane juridice – sunt invitați să depună la sediul societății, pînă cel tîrziu la data de 16.12.2007, ora 9.00 mandatul persoanelor care îi vor reprezenta. Pînă la acea dată vor fi depuse și procurile speciale pentru reprezentanții acționarilor societății, persoane fizice. Formularele tip ale procurilor speciale pot fi obținute de la sediul societății, începînd cu data de 01.12.2007. Documentele supuse dezbaterilor, precum și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății situat în Bistrița, str. Industriei nr.5, între orele 10.00-14.00.
ROMANIA PRIVATE AND PUBLIC SECTOR INSTITUTIONAL BUILDING PROJECT. LOAN NO. RO 4676. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST. CONSULTING SERVICES TO BE PROVIDED BY A LOCAL CONSULTING FIRM FOR THE ORGANIZATION OF "Romania Conference on Growth, Competitiveness and Real Income Convergence" This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this project that appeared in United Nations Development Business No. 597 of 31 December 2002. The Government of Romania has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to support the institutional building process of the private and public sector (PPIBL) in the general reform process of Romania. Part of the proceeds of the PPIBL Loan will be allocated to consulting services provided by a local consulting firm to organize a conference named "Romania Conference on Growth, Competitiveness and Real Income Convergence". The Ministry of Economy and Finance, through the Directorate for Macroeconomic Analysis and Financial Policies (the Beneficiary), is seeking for a local specialized consulting firm, preferably a research institute (called "Consulting Firm") to organize the Conference. The Conference will provide a forum for discussing the key issues relating to real income convergence in Romania as it seeks to integrate into the European Economic Community. The focus on real growth and income convergence suggests that the conference targets the real topics such as productivity and competitibeness, and that it takes a sectoral perspective. The Conference will be focused on the presentation of the following topics: 1. Labor markets; 2. Education and human capital; 3. Infrastructure; 4. Agriculture and 5. Energy. The Consulting Firm should demonstrate appropriate previous expertise in organizing conferences, especially for public institutions. The Consulting Firm shall come up with a team of professionals, capable to achieve all phases of the Conference organization The Consulting Firm shall provide adequate staff to ensure smooth functioning of the conference. The Consulting Firm has to provide the folowing main activities: (i) finalize the agenda for the conference; (ii) identify and employ local experts (Romanian expert) for each topic to prepare and present papers at the conference, review the conference papers and identify appropriate individuals to act as discussants, hire one editor for the conference volume prepared by the experts; (iii) oversee several organization aspects of the conference including: procuring the services of local conference presenters, arranging conference facilities; prepare and send invitations to potential participants; assure liaison with the conference participants on scheduling, travel etc.; make necessary arrangements for the compilation and printing, translation of the conference papers etc. Beside of local experts, as above, international experts from Vienna Institute for International Economics (WIIW), OECD, similar European institutions and World Bank may also be invited to present papers during the conference. The duration of the assignment including presenters' selection, preparation, approval and multiplication of the conference papers, arranging conference facilities, and al other related activies shall be of 3 months. The Consulting firm has to start the activities under this assignment within one week from contract signature. The duration of the conference shall be of 3 days. Consequently, the Ministery of Economy and Finance, through the Project Management Unit (PPIBL PMU), now invites eligible Consulting firms to indicate their interest in providing these services. The Expressions of Interest must provide information indicating that the Consulting Firm is qualified to perform the above mentioned services, respectively: ¥ General information: core business and years in business, address, contacts, presentation of services privided, references; ¥ Specific information on the Consulting firm experience in the field of the assignment: number of years of professional experience in organizing conferences; description of previous similar events organized especially for public institutions; ¥ Information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment: description of the team proposed to carry out the assignment, qualifications and expertise of proposed staff in organizing conferences for different beneficiaries. The Expression of Interest will be analyzed against the following evaluation criteria: ¥ General qualifications of the Consulting firm – 30 points; ¥ Specific experience of the Consulting firm in the field of the assignment – 60 points; ¥ Availability of appropriate specialized staff for the assignment – 10 points. The Consulting firm will be selected using SBCQ (Selection Based on the Consultant Qualification), in accordance with the procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997 (revised September 1997 and January 1999). The firm with the best qualification and references will be selected and asked to submit the Technical and Financial proposal and then invited to negotiate the contract if the technical proposal proves to be acceptable. Expressions of interest must be delivered to the Project Management Unit, Ministry Of Economy and Finance, in attention to Mrs. Nicoleta Bâlă and Mrs, Cornelia Munteanu at the address below, by November 26, 2007, 14.00 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail addres are accepted. Ministry of Economy and Finance; PPIBL, Project Management Unit Attn. Mrs. Nicoleta Bala; Attn. Mrs Cornelia Munteanu; 44, Mircea Vodă Street, 8th floor, room 85, Sector 3, Bucharest; Tel: 004021 321 13 56; 004021 321 13 95; Fax 004021 321 13 46; e-mail: nicoleta.bala@mfinante.ro; e-mail: cornelia.munteanu@mfinante.ro.

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 din data de 16.11.2007: S.C. Rafinăria Astra Română S.A., cu sediul social în Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova, telefon/fax; 0244-577.000/575.939, cod unic de înregistrare: R 1346828, număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991, având capital social subscris și vărsat: 113.502.249,40 lei, cu acțiuni tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate din cadrul BVB la categoria "Nelistate", raportează următorul eveniment: republicarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A din data de 07.12.2007, completat cu încă un punct la ordinea de zi, la solicitarea unui acționar al societății: CONVOCARE Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROM?é?üNĂ S.A PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 07.12.2007, ora 12.00, la sediul societății din B-dul Petrolului, nr. 59, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi completată cu punctul 2, față de convocarea inițială publicată în data de 07.11.2007 în Monitorul Oficial al României nr. 3135, partea a IV-a și Ziarul Curentul nr. 222, la cererea acționarului Kreyton Limited, în baza dreptului acordat de art. 117.1 din Legea 31/1990 republicată, modificată și completată. 1. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în vederea armonizări acestuia cu prevederile Legii nr. 441/2006, Ordonanței de urgență nr. 82/2007 și Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările. 2. Modificarea componenței Consiliului de administrație. 3. Aprobarea datei de 27.12.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării generale extraordinare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. La adunarea generală pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor la data de 27.11.2007, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri de reprezentare. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator 28.11.2007. Participarea la lucrările adunărilor se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredințată altui acționar S.C. Rafinăria Astra Română., cu excepția administratorilor, ce va fi depusă până la data de 07.12.2007 la Comp. Management-Acționariat. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura începând cu data 29.11.2007, de la sediul societății comerciale Comp. Management-Acționariat. În cazul în care adunarea generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, aceasta se va ține în data de 10.12.2007 la aceeași oră și în același loc. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management-Acționariat, la telefon 0745109531; fax 0244/575939.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.