Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 22 noiembrie 2007

Mica publicitate 22 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Maseuze, cazare gratuită, carte muncă, atmosferă deosebită. Cåștiguri lunare substanțiale. 0753.221.133; 0730.778.811.
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI Universitatea "DUNĂREA DE JOS" din Galați anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante: FACULTATEA DE MECANICĂ: Catedra de Tehnologia Construcțiilor de Mașini: poziția 19, șef lucrări – Metode numerice pentru profilarea sculelor; – Modelarea numerică la generarea suprafețelor;- Managementul calității; poziția 31, preparator – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; – Bazele generării suprafețelor; – Teoria așchierii; Catedra de Organe de Mașini: poziția 22, asistent – Organe de mașini I; – Ogane de mașini navale; – Organe de mașini II; – Utilaje pentru prelucrarea în sectoare primare; – Proiectare asistată de calculator; poziția 23, asistent – Organe de mașini I; – Organe de mașini II; – Elemente inginerie mecanică; poziția 24, preparator – Proiectare asistată de calculator; – CAD avansat; FACULTATEA DE ȘTIINȚA CALCULATOARELOR: Catedra de Calculatoare și Informatică Aplicată: poziția 19, șef lucrări- Programarea sistemelor distribuite; – Sisteme distribuite; – Baze de date; poziția 20, șef lucrări – Programarea calculatoarelor și algoritmi; – Sisteme informatice; – Limbaje de programare orientată obiect; poziția 21, șef lucrări- Rețele neuronale; – Limbaje de programare orientată obiect; – Ingineria sistemelor de programe; poziția 31, asistent – Sisteme de operare; – Sisteme de operare II; – Structura și arhitectura calculatoarelor; poziția 35, preparator – Structura și arhitectura calculatoarelor; – Programarea calculatoarelor și algoritmi; FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: Catedra de Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice: poziția 30, preparator- Analiza și sinteza circuitelor electrice; – Elemente de calcul numeric ingineresc; Catedra de Electronică și Telecomunicații: poziția 36, preparator – Compresia și securitatea datelor; – Comunicații de date; poziția 37, preparator – Proiect circuite analogice; – Electronică industrială; Catedra de Electrotehnică, Mașini și Instalații Electrice; poziția 24, preparator – Echipamente electrice; – Electrotehnică; FACULTATEA DE METALURGIE ȘI ȘTIINȚA MATERIALELOR: Catedra de Metalurgie și Tehnologia Materialelor: poziția 17, asistent – Metalurgia oțelului; – Programare și utilizarea calculatorului; – Elaborarea oțelurilor speciale și procedee de rafinare; poziția 20, preparator – Bazele proceselor de prelucrare și valorificare a deșeurilor; – Protecția mediului în industrie; – Managementul și calitatea mediului; Catedra de Deformări Plastice și Tratamente Termice: poziția 21, asistent – Metalurgie fizică; – Sisteme de asigurarea calității; – Tehnologia materialelor; FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRĂILA: Catedra de Științe Tehnice, Mașini și Acționari: poziția 22, preparator – Desen tehnic și infografică; – Grafică asistată de calculator; – Organe de mașini;- Mecanizări și automatizări în industria celulozei și hårtiei; Catedra de Utilaj Tehnologic și Tehnologii: poziția 27, preparator – Tehnologii și echipamente de protejare și purificare a  atmosferei; – Climatologie; – Tehnologii de tratare, neutralizare și conservare a substanțelor poluante; poziția 28, preparator – Mașini și utilaje de construcții; – Mașini și utilaje de construcții I; – Mașini unelte și prelucrări prin așchiere; – Studiul materialelor; Departamentul de Științe Fundamentale: poziția 6, lector – Contabilitate; – Calcul preț și cost; – Marketing industrial; FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR: Catedra de Bioinginerii în Industria Alimentară: poziția 20, șef lucrări – Legislația și protecția consumatorilor; – Biotehnologia culturilor de celule; – Tehnici membranare; poziția 47, preparator – Controlul și asigurarea calității; poziția 48, preparator – Tehnologie și controlul calității în industria vinului; – Falsificări ale produselor alimentare; – Falsificări ale produselor alimentare și determinarea lor; Catedra de Biochimie – Tehnologii: poziția 25 asistent – Proiectarea produselor noi; – Tehnologie și controlul calității în industria cărnii; – Principii și metode de conservare; Catedra de Pescuit și Acvacultură: poziția 37, asistent – Ihtiopatologie; – Hidrologie; – Hidrologie și oceanografie; poziția 38, asistent – Tehnologii generale în acvacultură; – Acvacultură; – Tehnologia creșterii animalelor; poziția 42, preparator – Fiziologie animală; poziția 44, preparator – Fiziologie vegetală; FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE: Departamentul de Științe Funcționale: poziția 20, preparator – Științele comportamentului; poziția 21, preparator – Analize funcționale;- Farmacologie; Departamentul clinic: poziția 15, șef lucrări – Boli infecțioase; poziția 20, asistent – Semiologie și patologie chirurgicală; – Chirurgie generală; Departamentul de Știinte Morfologice: poziția 11, șef lucrări – Anatomie; – Nursing clinic și comunitar; poziția 16, asistent – Histologie; FACULTATEA DE ȘTIINȚE: Catedra de Chimie: poziția 16, șef lucrări – Chimie; – Chimia mediului;- Chimie anorganică, analitică și analize fizico-chimice; FACULTATEA DE LITERE: Catedra de Literatură, Lingvistică și Jurnalism: poziția 17, lector – Curs opțional A; – Curs opțional (Jurnalism economic); – Curs opțional (Mass media și publicitate); – Curs opțional (Mass media și PR);- Tehnici de colectare a informației; Departamentul de Limbi Moderne Aplicate: poziția 8, lector – Cultură și civilizație în spatiul anglofon; – Teoria și tehnica traducerii engleza; – Teoria și tehnica traducerii; – Limba engleză;- Limba engleză CP; poziția 17, asistent – Limba franceză; – Limba engleză; FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE: Catedra de Istorie: poziția 16, lector – Istoria integrării europene;- Interese economice și politice la gurile Dunării în perioada 1918 – 1948;- Istoria contemporană a Romåniei; Catedra de Filosofie – Cociologie: poziția 22, preparator – Statistică decriptivă univariantă;- Laborator de cercetare; Departamentul de Teologie: poziția 7, lector – Patrologie, Apologetică, Misiologie; – Studiul Noului Testament; FACULTATEA DE ARTE:  Departamentul de Actorie: poziția 15, asistent – Arta actorului; poziția 16, asistent – Arta actorului; – Vorbire scenică; poziția 17, asistent – Arta actorului;- Vorbire scenică; poziția 24, preparator – Expresie corporală; Departamentul de Interpretare Muzicală: poziția 21, preparator- Limba italiană; FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE: Catedra de Economie Generală: poziția 35, asistent – Geografia populației; – Demografie și statistică socială; – Geografia continentelor I; – Geografia continentelor II; poziția 36, asistent – Geografie fizică și umană generală;- Geografie economică; – Geografia turismului și potențial turistic; poziția 52, preparator – Economie politică I; – Economie politică II; Catedra de Management Marketing: poziția 39, preparator – Proiecte de marketing; – Management general; Catedra de Contabilitate și Informatică Economică: poziția 12, lector – Contabilitate financiară; – Contabilitate; FACULTATEA DE DREPT: Catedra de Drept Public: poziția 11, lector – Drept penal, partea generală I, II; – Drept penal, partea specială I, II; – Combaterea infracțiunilor contra patrimoniului; Catedra de Drept Privat: poziția 11, lector – Dreptul transporturilor; – Dreptul asigurărilor; – Dreptul concurenței; poziția 22, asistent – Teoria generală a dreptului; – Teoria generală a statului și dreptului; FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT: Catedra de Jocuri Sportive și Educație Fizică: poziția 32, preparator – Volei – bazele tehnicii și tacticii; – Educatie fizică; Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic: poziția 7, lector – Pedagogie. Candidații care doresc să se înscrie la concurs vor depune la rectoratul Universității "DUNĂREA DE JOS" din Galați, Str. Domnească nr. 47, în termen de 30 de zile de la data publicării acestui anunț în Monitorul Oficial, cererea de înscriere însoțită de actele prevăzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic din Romånia (publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997); informații privind procedura de înscriere și concurs se găsește la adresa: www.rectorat.ugal.ro, avizierul rectoratului, concursuri pentru posturi didactice.
SC UPRUC SERV SA cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, în vederea desfășurării activității angajează în următoarele condiții: 1. Sortator Produse; Cerințe: studii primare, experiență minim 2 ani în domeniu, cunoștințe de limba engleză și de limba turcă. Pentru informații vă rugăm să ne contactați la sediul social al societății la tel 0268/211730; fax. 0268/215211. Interviul vas avea loc marți 04.12.2007, orele 13.00. CV-urile se pot depune și trimite la fax 0268/215211 sau e-mail uprucservsa@yahoo.com pånă la data de 03.12.2007

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 14. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 3, luna decembrie, anul 2007, ora 11, în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al II termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare diminuat cu 25% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 6.651 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare: Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Turtă Elena este chemată la Judecătoria Botoșani în proces de divorț pe data de 6 decembrie 2007 în dosar 9481/193/2007.
Chem în judecată pentru 06.12.2007 pe Alupoaie Gabriela cu domiciliu necunoscut în dosarul 840/217/2007 la Judecătoria Darabani, pentru încredințare minor.
Numitul Csiszar Robert domiciliat în Botoșani, str. Împărat Traian, nr. 46, sc. A, et. I, ap. 4 este citat în calitate de påråt în proces cu reclamantul Vilhem Doru în dosarul nr. 7950/193/2007 al Judecătoriei Botoșani pentru termenul de judecată din 19 decembrie 2007 ora 08.30.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.