Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 23 noiembrie 2007

Mica publicitate 23 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 4 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 5 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert principal clasa I (1 post) la Direcția de legislație în domeniul TVA. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 06.12.2007 (proba scrisă) orele 10.00 și 07.12.2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior clasa I tr. 3 (1 post) și expert debutant clasa I (1 post) la Direcția Oficiul de plăți și contractare Phare. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 5 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 6 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier superior clasa I (1 post) la Direcția de reglementări contabile. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Maseuze, cazare gratuită, carte muncă, atmosferă deosebită. Cåștiguri lunare substanțiale. 0753.221.133; 0730.778.811.

LICITATII
Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, P-ța Libertății, nr.17, organizează în data de 12.12.2007 orele 13.30 licitație publică deschisă pentru închirierea unei suprafețe de teren de 18,00 mp. în vederea amenajării unei alei de acces la imobilul situat în mun. Săcele, Str. Viitorului. Prețul de pornire la licitație va fi de 3lei/mp./lună, conform HCL nr. 203/2007. Contravaloarea documentației de atribuire a contractului de închiriere este de 200 lei. Garanția de participare la licitație este de 64,80 lei (reprezintă 10% din cuantumul chiriei, calculată pentru 12 luni la prețul minim de pornire la licitație). Prețurile nu conțin TVA. Modul de elaborare și prezentare a ofertelor: plicul exterior sigilat de către ofertant va fi marcat cu denumirea autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.12.2007 ORA 13.30". Acte solicitate: conform documentației de atribuire a contractului de închiriere Data limită pentru solicitarea în scris de clarificări: 06.12.2007 ora 14.00. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 10.12.2007 ora 14.00. Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se va organiza o nouă licitație în data de 19.12.2007 orele 13.30. Pånă în data de 11.12.2007 orele 14.00 are loc înscrierea persoanelor fizice și juridice, depunerea garanției de participare la licitație și depunerea ofertelor la Compartimentul Registratură. Informații suplimentare : tel. 0268/276182- Compartiment Urbanism
Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, P-ța Libertății, nr.17, organizează în data de 12.12.2007 orele 14.30 licitație publică deschisă pentru concesionarea unui teren în suprafață de 50 mp. situată în mun. Săcele, B-dul George Moroianu, långă bl.1, în vederea construirii unui refugiu pentru stația de autobuz și a unui spațiu comercial. Prețul de pornire la licitație va fi de 13,50 lei/mp./an, conform HCL nr.154/2007. Costul documentației de atribuire este de 20 lei. Taxa de participare nerestituibilă este de 200 lei. Garanția de participare la licitație este de 67,50 lei. Prețurile nu conțin TVA. Modul de elaborare și prezentare a ofertelor: plicul exterior sigilat de către ofertant va fi marcat cu denumirea autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.12.2007 ORA 14.30". Acte solicitate: conform documentației de atribuire a contractului de concesiune. Data limită pentru solicitarea în scris de clarificări: 06.12.2007 ora 14.00. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 10.12.2007 ora 14.00. Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se va organiza o nouă licitație în data de 19.12.2007 orele 14.30. Pånă în data de 11.12.2007 orele 14.00 are loc înscrierea persoanelor fizice și juridice și depunerea ofertelor la Compartimentul Registratură. Informații suplimentare: tel. 0268/276182- Compartiment Urbanism
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA – DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, cod 230032, cod fiscal 14140730, tel. 0249/416420, fax: 0249/416.426, e-mail dadpp@hotmail.com, organizează licitație publică în data de 21.12.2007, în vederea concesionării terenului în suprafață de 132,0 mp, ce aparține domeniului privat al municipiului Slatina, situat în Slatina, strada Sergent Major Dorobanțu C-tin, identificat prin următoarele vecinătăți: N – trotuar strada Sergent Major Dorobanțu Constantin; S – bloc B16 din strada Sergent Major Dorobanțu Constantin; – E bloc C16 strada Sergent Major Dorobanțu Constantin; – V – alee acces între bloc B16 și bloc 3 din strada Arcului. Licitația publică în vederea atribuirii contractului de concesiune, se organizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, iar concesionarea terenului s-a aprobat prin Hotărårea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 274/15.12.2005. Orice persoană interesată poate obține informații privind licitația și procura documentația de licitație de la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat – Serviciul Inspecția Domeniului Public și Privat, din Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt. Punerea la dispoziție a documentației de atribuire, se face la solicitarea scrisă a persoanei interesate, în condițiile achitării prețului acesteia de 100 lei. Ofertele vor fi depuse pånă la data de 20.12.2007, ora 15.00 într-un singur exemplar, la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat situat în Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt. Licitația se va desfășura în data de 21.12.2007, ora 13.30 la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din Slatina, strada Unirii nr. 2B, județul Olt.
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 14. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 3, luna decembrie, anul 2007, ora 11, în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al II termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare diminuat cu 25% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 6.651 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare: Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Ionescu Ionela este chemată la Judecătoria Darabani pentru divorț în dosar 915/217/2007 pentru data de 18.12.2007.
Se citează Todircan Gheorghe din București, în proces de ieșire din indiviziune, cu reclamanta Mardar Zoița, în dosarul nr. 5976/193/2007, al Judecătoriei Botoșani, la termenul din 10.12.2007.
Bezedea Marcela cu domiciliul în Botoșani, str. Aleea Nouă, Nr.6, Et.2, ap. 14 este citată pentru 12.12.2007 ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, Nr.5389/193/2007.
Påråtul Ghiudea Ioan este citat în dosarul Judecătoriei Făgăraș nr. 1982/226/2007 la data de 11 decembrie 2007, ora 11, în proces cu Hoajă Paraschiva pentru succesiune.
Påråtul Ghiudea Gheorghe este citat în dosarul Judecătoriei Făgăraș nr. 1982/226//2007 la data de 11 decembrie 2007, ora 11, în proces cu Hoajă Paraschiva pentru succesiune.
Punkoști Daniela cu domiciliul actual necunoscut cu ultim domiciliu cunoscut în Săcele, str. Pefti Sandor, nr. 16 este citată la Biroul N.P. Beșchia Georgeta Daniela cu sediul în Brașov, strada de Mijloc nr. 42 în data de 30 noiembrie 2007 la ora 17.00 pentru dezbaterea succesiunii după defunctul Punkoști Andrei, decedat la data de 23.09.2003 cu ultim domiciliu în jud. Brașov, Săcele
Cobzaru Mihaela este chemată în judecată de către DGASPC Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 2461/89/2007, cu termen la data de 05.12.2007, ora 8.30, avånd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copilul Mihăilescu Cristian.

DIVERSE
RAPORT CURENT. S.C. ROMCARBON S.A Buzău, cu sediul social în Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, telefon 0238.711155; fax; 0238.710697, cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J10/83/1991 și cod unic de înregistrare R 1158050, raportează următorul eveniment important: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău întrunită în ședința sa din data de 20.11.2007, ora 11.00 la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotăråt următoarele: 1. Se aprobă admiterea societății la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București. Se împuternicește Consiliul de Administrație să îndeplinească toate formalitățile necesare prevăzute de legislația în materie în vederea aducerii la îndeplinire a celor mai sus menționate. 2. Se aprobă data de 06.12.2007 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
Administratorul unic al SC ROMLACTA SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 24.12.2007, ora 10, la sediul Societății din Letcani, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor la sfårșitul zilei de 14.12.2007 avånd ca ordinea de zi. 1. Schimbarea sediului firmei; 2. Validare Contract de Administrare pentru Administratorul unic; 3. Prelungire mandat cenzori; 4. Reactualizare Acte Constitutive; 5. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 29.12.2007 la aceeași oră și în același loc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.