Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 26 martie 2008

Mica publicitate 26 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

OFERTE DE SERVICIU
Departamentul pentru Afaceri Europene, cu sediul în București, strada Apolodor 17, sector 5, organizează concurs în data de 22.04.2008 pentru ocuparea a 2 funcții publice de expert principal, 1 funcție publică de expert evaluare examinare superior și în data de 7.05.2008 pentru ocuparea a 2 funcții publice de consilier superior, 1 funcție publică de consilier asistent și 2 funcții publice de expert principal. Relații la telefon 313.94.18 și site-ul www.dae.gov.ro.
LICITATII
Primăria orașului Piatra Olt cu sediul în Piatra Olt, str. Florilor nr. 2 concesionează prin licitație publică un bun (teren) în suprafață de 10.000 mp, situat în orașul Piatra Olt, sat Piatra în vederea realizării unui iaz piscicol. Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Piatra Olt în data de 8.04.2008 ora 10.00. Informații suplimentare se vor obține de la Primăria Piatra Olt, compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului. Relații la tel. 0249/41.70.03.
Direcția de Muncă și Protecție Socială Giurgiu, organizează în ziua de 14.04.2008, ora 10.00, la sediul instituției din str. Independenței, bloc 106 Mezanin, licitație publică cu strigare, pentru valorificarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar cu durata de funcționare expirată. Tabelul cuprinzånd aceste bunuri, precum și prețul de pornire poate fi consultat la sediul instituției sau pe adresa de site www.office@dmssfgiurgiu.ro. În cazul neadjudecării, licitația se va relua în zilele de 21.04.2008 și 28.04.2008 în același loc și la aceeași oră pånă la valorificarea bunurilor. Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa la tel. 0246.21.51.08.

CITAȚII
Reclamantul Strungariu Cristea cheamă în judecată pe påråta Ilaș Mihaela (fostă Strungariu) în dosarul civil nr. 290/297/2008 al Judecătoriei Săveni, avånd ca obiect legături personale cu minori pentru termenul de judecată din 17.04.2008.
Se citează la Judecătoria Făgăraș, Martin Alina Elena, în data de 9.04.2008, în dosar 2370/226/2007, succesiune.
Se citează påråtul Ciocan Nicolae în data de 15.04.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 162/226/2008.
Renner Gigi este citat pentru divorț, dosar 2296/2007 la Judecătoria Făgăraș pe data de 11.04.2008.
Căian Marinela este citată la Judecătoria Făgăraș, dosar civil 2293/2007 pe data de 11.04.2008.
Neagoș Diana Daniela cheamă în judecată pe Neagu Cornel pentru majorare pensie minor, la Judecătoria Făgăraș la data de 09.04.2008, dosar 1962/226/2007.
Neagoș Diana Daniela cheamă în judecată pe Neagoș Cornel pentru obligația de a face, la Judecătora Făgăraș în data de 9.04.2008, în dosar 2303/226/2008.
Se aduce la cunoștința celor interesați că reclamantul Datcu Gheorghe din Fîntăna, nr. 124, jud. Brașov, în contradictoriu cu påråta proprietară tabulară Mircea Ileana născută Pleșa, decedată la data de 7.08.1950 a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că a dobåndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Fîntăna, nr. 124, jud. Brașov, înscris în CF 559 Fîntăna, nr. top. 95/1, 96/1/2 casă de lemn cu o cameră și curte de 198 mp, respectiv grădină de 514,8 mp cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 130 din Decret lege 115/1938, care face obiectul dosarului 361/293/2006. Persoanele interesate pot face opoziție Judecătoriei Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; Data raportului: 24.03.2008; Societatea comercială ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/845864, fax: 0269/845956; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/127/1991; Capital social subscris și vărsat: 60.436.023,40 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 24.04.2008 (prima convocare), respectiv 25.04.2008 (a doua convocare). Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, str. A. Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu , înregistrată la O.R.C. sub nr. J 32/127/1991, cod fiscal R803727 în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfårșitul zilei de 04.04.2008 (data de referință) pentru data de 24.04.2008, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu. În cazul în care la data fixată pentru ținerea Adunării menționate mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.04.2008 ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, Județul Sibiu, Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea: I. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007. II. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2007 și aprobarea repartizării profitului. III. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2007. IV. Prezentarea și aprobarea planului de investiții aferent anului 2008. V. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2008. VI. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurata în anul 2007. VII. Stabilirea remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație. VIII. Propunerea datei de 07.05.2007 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale a acționarilor. IX. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărårilor AGOA. Începând cu data de 07.04.2008, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de pe site-ul societății : www.armaxgaz.ro sau de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -845864 zilnic între orele 8-16. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale aferentă fiecărei adunări menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății până la data de 22.04.2007, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului. Consiliul de Administrație, Preș. Mircea Vescan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.