Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 29 februarie 2008

Mica publicitate 29 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier complet sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04

oferte de serviciu
Autoritatea Electorală Permanentă organizează, în data de 19.03.2008, ora 12.00, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice parlamentare: 1 consilier la Departamentul de control al partidelor politice; 1 expert, 1 șofer la Filiala Cluj. Concursul are loc la sediul central al instituției din București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3. Dosarele de candidatură se depun în perioada 29 februarie – 14 martie 2008. Informații detaliate se obțin pe site-ul www.roaep.ro și la telefon 310.08.53.
LICITATII
S.C. ULPIMEX S.A. GALAȚI prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 18.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării terenului aparținånd debitoarei situat în localitatea Satulung, jud. Brașov și a terenului situat în comuna Lepșa, jud. Vrancea. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 03.03.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 2.000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 11/03.08.2007 Nr. 729/27.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12 luna martie, anul 2008, ora 10, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. BEGONIA SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. Cioltului, nr. 2, CUI 6093971: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Autoutilitară Furgon Cab SAV 3+1 uși, MERCEDES 307 D, nr. înmatriculare MM-97-CMM, AF 1986, serie șasiu WDB60236110789871; cilindre motor 2398, culoare portocaliu; serie motor/tip 10100880/616939; kilometri rulați efectiv 340.000; stare bună de funcționare, uzură funcțională 52% – 1 buc. x 18375 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 29.02.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 728/27.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a -III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna martie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 16.000 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 15.000 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,  aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzări la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișării: 29.03.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra

CITAȚII
Bursucanu Cornelia este chemată în instanță pentru divorț la data de 26 martie 2008 de Bursucanu Mitriță, în dosar nr. 4367/189/2007, la Judecătoria Bårlad.
Jiga Moise, Cosma Elisabeta, Tråmbițas Eufrosina sunt citați la Judecătoria Făgăraș în 14 martie 2008, dosar civil nr. 2193/226/2007 în proces de uzucapiune cu Comsa Gheorghe.
Se citează numita Ciupercă Elena în ziua de 06.03.2008 în dosarul nr. 9829/193/2007 la Judecătoria Botoșani, pentru divorț, ora 08.30.
Numitul Ghiță D. Marian domiciliat în comuna Șușani, sat Șușani de Jos, jud. Vålcea este citat pentru data de 19.03.2008, la Judecătoria Slatina în proces de divorț cu reclamanta Chiță Elena.

DIVERSE
Consiliul de Administrație al S.C. Prodas Holding S.A. convoacă la sediul societății, Intrarea Iacob Felix nr. 2B, în ziua de 31 martie 2008, orele 9.00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi: 1. Structura acționariat. 4. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007. 5. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2007. Raportul cenzorilor. Repartizarea dividendelor. 4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2007 și pentru perioada 2004-2007, perioada mandatului. 5. Situația debitorilor, creditorilor, a litigiului de la C.E.D.O. și rambursarea creditului B.R.D. 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2008. 7. Stabilirea coeficienților de majorare a remunerației administratorilor, cenzorilor și a celorlalte categorii de salariați. 11. Informare asupra realizării programului de investiții pe 2007 și aprobarea programului de investiții pe 2008. 12. Măsuri organizatorice: Gajarea unor spații comerciale în vederea obținerii de credit bancar; Închirierea unor spații comerciale. 13. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 4 ani. Lista cu numele persoanelor propuse, domiciliul și calificarea lor profesională se află la sediul Societății la dispoziția  acționarilor. 11. Diverse: – contract colectiv de muncă; – situația patrimoniului societății; – situația contractelor de închiriere; – încheiere/prelungire contract de audit; – aprobare sponsorizări; – casare mijloace fixe și obiecte de inventar; –  eventuale puncte propuse de acționari. Președinte Consiliu de Administrație Traian Georgescu.
Moneda națională a Romåniei este leul. Valoarea monedei naționale este reprezentată prin 10.000 lei vechi. Studentă la Drept Elena Pångaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.