Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 5 martie 2008

Mica publicitate 5 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier complet sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04.
Vånd tractor U-650 cu remorcă, plug și disc. Tel. 0763967566.

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 07 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 08 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu (1 post) la Direcția de buget și contabilitate internă. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

CITAȚII
Ciubotaru Elena, din Vaslui, Str. Hușului, bl. 214, Sc. A, Et. 4, Ap. 4, județul Vaslui, este chemată în această instanță, camera 3, complet 2 spec. civil de minori și dreptul familiei, în ziua de 14 aprilie 2008, ora 08.30, în calitate de påråtă, în proces cu Ciubotaru Ioan în calitate de reclamant pentru Fond-divorț. Cel mai tårziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întåmpinare. În caz de neprezentare a părților, se va putea trimite înscris, judecata urmånd a se face în lipsă.
Numiții Rusu Bogdan-Claudiu și Rusu Petruța sunt chemați la Judecătoria Botoșani pentru 18.03.2008, ora 08.30, ora 08.30, dosar nr. 5829/193/2007 ca påråți, pentru acțiune în constatare, în proces cu Darie Carmen, ca reclamantă.
Se citează Cojocariu Virgil la Judecătoria Botoșani în dosar divorț 347/193/2008 pentru 31 martie 2008.
Ivașcu Gheorghița cheamă în judecată pe Ionescu Marian din comuna Șușani, jud. Vålcea privind dosar nr. 9432/288/2008 pentru data de 13.03.2008 la Judecătoria Vålcea.
Se citează numiții Stanislav Paraschiva, născută Șandru, Șandru Vasile, Stanciu Ana, născută Șandru și Șandru Victor la Judecătoria Făgăraș în data de 21 martie 2008, ora 8.30 în dosar nr. 10/226/2008 pentru uzucapiune.
Se citează la Judecătoria Făgăraș påråta Dobrin Gizela Ingrid la 20 martie 2008, ora 8.30 în dosar civil 1310/226/2007.
Påråta Matei Mirela Nicoleta cu ultimul domiciliu în Slatina str. Grădiștei nr. 72, județul Olt este citată la Judecătoria Slatina ora 08.30 în dosarul nr. 10414/311/2007 cu termen la 17.03.2008 în proces de încredințare minori, în caz de neprezentare procesul se va judeca în lipsă.

PIERDERI
Pierdut 22 bucăți procese verbale de contravenție seriile AY nr. 3078954 pånă la AY 3078975. Se declară pierdute în împrejurări necunoscute. Vă rugă contactați la tel 222.96.01.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; Data raportului: 04.03.2008; Societatea comercială ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/845864, fax: 0269/845956; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/127/1991; Capital social subscris și vărsat: 60.436.023,40 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Hotărårea AGEA a societății din data de 03.03.2008: HOTĂRÅREA  AGEA NR. 1, din data de 03.03.2008: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ARMAX-GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, str. A. Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu , înregistrată la O.R.C. sub nr. J 32/127/1991, cod fiscal R803727, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 03.03.2008 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat acționari deținånd un număr total de 261.413.337 acțiuni, reprezentånd un procent de 43,25% din valoarea totală a capitalului social, următoarea:  HOTĂRÅRE 1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă recodificarea activităților societății, cuprinse în actul constitutiv actualizat al societății, conform CAEN Rev. 2, conform Ordinului nr. 337/2007, și întocmirea unui act constitutiv actualizat, cu aceste modificări. 2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă răscumpărarea de către societate a unui număr de maxim 60.430.000 acțiuni, la prețul minim de 0,1 lei și prețul maxim de 1,5 lei, în vederea distribuirii acestora către angajați, în conformitate cu dispozițiile art.103 ind.1 din Legea nr. 31/1990 și a art.3 lit.b din cap.II din regulamentul CE 2273/2003. Programul de răscumpărare se va desfășura într-o perioadă de cel mult 18 luni de la data publicării Hotărårii AGAE de aprobare în Monitorul Oficial al Romåniei. Prețul minim de achiziție va fi valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune iar prețul maxim de 1,5 lei/acțiune. Plata acțiunilor dobåndite se va face cu respectarea prevederilor legale, numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru: – ducerea la îndeplinire a hotărårii AGEA; – efectuarea tuturor operațiunilor solicitate de legislație pentru realizarea programului de răscumpărare a acțiunilor; – aprobarea programului de distribuire a acțiunilor către angajați, cu stabilirea condițiilor, a criteriilor și a regulamentelor de distribuire în conformitate cu prevederile art. 103 ind.1 din legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 3 lit.b, Cap. II din Regulamentul CE nr. 2273/2003; – desemnarea persoanelor care vor efectua toate operațiunilor în legătură cu programul de distribuire cu respectarea prevederilor legale referitoare la aceste operațiuni și îndeplinirea obligațiilor privind publicarea lor și informarea pieței de capital. 3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă data de 21.03.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor. 4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă împuternicirea administratorului Popescu Simona cu îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicare a hotărårii AGEA. Consiliul de Administrație, Preș. Mircea Vescan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.