Acasă Social Noi probleme pentru conducerea politică de la Apele Române: avalanșă de procese...

Noi probleme pentru conducerea politică de la Apele Române: avalanșă de procese deschise de angajați

DISTRIBUIȚI

Sindicatul Mureșul din Apele Române a transmis astăzi o informare semnată de președintele Cornel Brișcaru prin care anunță că va ataca în instanță actele privind salariile membrilor de sindicat angajați la Apele Române emise de instituție explicând principalele motive pentru care consideră că deciziile și Actele adiționale emise la inceputul acestui an de către ANAR/INHGA/ABA-uri membrilor de sindicat, in aplicarea prevederilor Legii 153/2017, au fost intocmite și emise cu incălcarea prevederilor legale in materie:

1. Deși deciziile angajatorilor prin care se reîncadrează și schimbă salariile pentru angajații instituțiilor, cele care fac referire la încheierea de acte adiționale pentru angajații din domeniul gospodăririi apelor, au fost emise in luna decembrie 2017, acestea au fost comunicate angajaților – acolo unde ele au fost comunicate pentru că la unele instituții acestea nici până astăzi nu s-au comunicat angajaților – doar după data de 1.02.2018, fapt care a împiedicat in mod obiectiv ca anterior momentului in care aceasta a produs efecte juridice angajații instituției să le poată contesta, drept recunoscut de lege pentru acest tip de act administrativ. Faptul că aceste decizii s-a comunicat aproape simultan cu actele adiționale și chiar cu noile salarii pentru luna ianuarie ori in multe cazuri nu s-au comunicat deloc angajaților, i-a pus pe aceștia in imposibilitate de a-și exercita acest drept de a contesta.
2. In ceea ce-i privește pe angajați nu s-a procedat la emiterea unei decizii individuale de modificare a elementelor CIM, pentru fiecare angajat in parte, ci s-a înțeles să se emitentă doar o decizie generală, pentru întreg personalul instituției. In baza acestor decizii s-au modificat unilateral CIM – urile angajaților atât cu referire la salariu cât și cu referire la reîncadrarea pe grade și gradații. Conform legislației in vigoare considerăm că era obligatoriu să se emită o decizie personală a angajatorului in ce-i privește, anterior emiterii actelor adiționale prin care s-a modificat salariul și încadrarea.
3. Actele adiționale întocmite, emise in baza acestor decizii – acte adiționale prin care se modifică unilateral salariile și încadrările – au fost comunicate angajaților fără îndeplinirea procedurii de informare prealabilă obligatorie prevăzută de către art. 17 alin 1-7 din Codul Muncii, instituția stabilind și impunând unilateral modificarea Contractelor individuale de muncă ale angajaților.
4. In foarte multe situații deși actele adiționale emise in baza deciziilor au număr și dată din luna decembrie, acesta au fost comunicate angajaților doar in luna ianuarie și chiar februarie, in acest fel aferent lunii ianuarie angajații au prestat o muncă in folosul instituției fără a ști cum este aceasta evaluată și remunerată, fapt ce contravine grav reglementărilor legale in materia dreptului muncii și legislației fiscale in domeniu.
5. Actele adiționale emise in baza deciziilor de către angajatori, înaintate pentru semnare către colegii noștri, conțin o mențiune vădit ilegală care nu se regăsește in cuprinsul deciziilor atacate, mențiune care, considerăm noi, il face să fie evident lipsit de efecte juridice. Mențiunea la care facem referire aceea din finalul documentului care prevede că : “Nesemnarea Actului Adițional de către salariat nu lipsește de efecte modificarea elementelor contractului individual de muncă, in temeiul dispozițiilor legale incidente”. In baza acestei mențiuni angajatorul a operat deja unilateral, in mod vădit ilegal, fără semnătura angajaților pe aceste acte adiționale in foarte multe cazuri, la modificarea unilaterală CIM.
6. Deciziile in baza cărora s-au întocmit actele adiționale și ulterior actele adiționale au fost înaintate angajaților fără a avea nicio prevedere privind respectarea dispozițiilor art. 39 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificata si completata de O.U.G. nr. 91/06.12.2017, care prevede că: ”În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate”. In consecință, angajatorul înainte de încheierea actelor adiționale, la nivelul lunii decembrie 2017, avea obligația legală să stabilească salariile de baza la nivelul maxim aflat in plata la nivel ANAR si a tuturor instituțiilor subordonate ANAR, pentru fiecare funcție in parte, și după aceea trebuia sa treacă la aplicarea dispozițiilor art. 38, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, referitor la aplicarea procentului de 25% la salariul de baza începând cu 1 ianuarie 2018, ținând cont de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 (nivelul maxim aflat in plata);
7. De asemenea, trebuia avut in vedere la momentul emiterii unor astfel de decizii, prevederile art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017, referitoare la principiului nediscriminării prin care se stabilește „obligația instituirii unui tratament egal pentru personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate si are aceeași vechime in munca si in funcție”, precum si de principiul egalității prin care se stabilește obligația asigurării „de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala”. Este evident faptul că această prevedere nu a fost respectată la momentul emiterii deciziei atacate, angajatorii nedepunând niciun fel de diligențe in acest sens.
8. Deciziile emise și respectiv Actele adiționale întocmite in baza acestora, de regulă nu are/au niciun fel de mențiuni cu privire la recunoașterea și acordarea unor sporuri expres prevăzute de lege pentru anumite categorii de angajați. De exemplu, sporul de doctorat sau sporul pentru cei care fac parte din echipele de implementare a unor proiecte. De altfel aceste sporuri nu au fost in niciun fel menționate in Actele adiționale înaintate spre semnare colegilor noștri care trebuia să beneficieze de ele, lipsindu-i pe aceștia, in mod ilegal și discreționar, de un drept recunoscut expres de lege.

SMAR luând act de răspunsurile formulate de către conducerile ANAR/INHGA/ABA-uri la contestațiile depuse de către membrii noștri de sindicat împotriva deciziilor de reîncadrare a personalului angajat al acestor instituții, decizii emise ca urmare a intrării in vigoare a noii legi de salarizare a personalului bugetar nr. 153/2017, constatând in foarte multe cazuri superficialitatea și lipsa de profesionalism cu care aceste contestații au fost tratate de către angajatori, am decis ca in perioada imediat următoare, in numele tuturor colegilor din (SMAR) care ne împuternicesc in acest sens, să ne adresăm instanțelor judecătorești competente pentru atacarea acestor acte pe care noi le considerăm abuzive și ilegale și, pe cale de consecință, să solicităm recunoașterea drepturilor salariale și de încadrare pretinse.

Toate cheltuielile legate de aceste procese, avocați, taxe ș.a. vor rămâne in sarcina SMAR, ele urmând a fi achitate din cotizațiile pe care membrii de sindicat le achită lunar.

Administrația Națională „Apele Române” este condusă de Victor Sandu, un apropiat al Grațielei Gavrilescu, numit fără nicio experiență în domeniu, direct din funcția de patron al unui service auto în fruntea colosului cu peste 10.000 de angajați, pe locul ce revenea ALDE (foto:www.lastingservice.ro)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.