Acasă Actualitate Academia Română se opune introducerii de noi materii și diminuării disciplinelor vechi...

Academia Română se opune introducerii de noi materii și diminuării disciplinelor vechi „verificate de la Renaștere încoace”

DISTRIBUIȚI

Punctul de vedere al Academiei Române privind unele aspecte ale învăţământului preuniversitar din România

Recentele constatări date publicităţii, referitoare la procentajul ridicat al elevilor români afectaţi de analfabetismul funcţional, dar şi îngrijorarea produsă de analfabetismul primar (cauzat de neputinţa şcolarizării tuturor copiilor de vârstă şcolară) şi de abandonul şcolar, determină Academia Română să propună un set de măsuri, reieşite din experienţa celui mai înalt for de consacrare a valorilor intelectuale şi de cercetare din România. În plus, în contextul fixării unui număr mai mic de ore pe săptămână pentru învăţământul preuniversitar, există riscul reducerii timpului alocat unor discipline şcolare clasice.

Până la adoptarea unei noi legi a educaţiei naţionale, menită să fie stabilă şi să cuprindă, mai mult principii decât date concrete (acestea trebuie să fie detaliate în statute şi regulamente), este nevoie de un set de măsuri care să stabilizeze şcoala românească şi să-i confere perspective bune de dezvoltare, fără a ceda în faţa unor presiuni conjuncturale, derivate dintr-o percepţie pripită asupra schimbărilor din societatea contemporană şi lipsită de o analiză profundă şi riguroasă. În acest sens, semnalăm şi propunem următoarele:

1. Presiunea nejustificată de a introduce noi discipline şcolare trebuie să fie oprită, prin crearea, în cadrul materiilor existente, a noi conţinuturi care să răspundă dinamicii societăţii contemporane. Astfel, protecţia mediului, combaterea poluării se pot studia la Geografie, educaţia financiară şi bancară la Ştiinţe sociale şi la Istorie (în liceu), educaţia civică şi constituţionalismul la Istorie, nutriţia sănătoasă, educaţia igienică şi educaţia sexuală la Biologie, circulaţia pe drumurile publice la Dirigenţie etc. Practic, nu există discipline şcolare actuale în cadrul cărora să nu se plieze temele stringente pentru actualitate. Propunerile de a introduce discipline noi şi de a le elimina sau diminua pe cele vechi – verificate de la Renaştere încoace – sunt lipsite complet de realism şi de spirit pedagogic. De asemenea, ideea de a avea mai multe discipline încheiate cu medii semestriale şi anuale şi derulate în câte o oră pe săptămână este lipsită de orice fel de fundamentare psiho-pedagogică. Disciplinele de o oră pe săptămână au cea mai slabă eficienţă în procesul de predare-învăţare.

2. Presiunea prin care se cere eliminarea sau reducerea drastică a teoriei în favoarea susţinerii deprinderilor practice are, de asemenea, un grad mare de periculozitate. În şcoală, teoria şi practica trebuie să fie îngemănate într-o sinteză armonioasă, fără de care rezultatele ajung să fie dezastruoase. Fără cunoştinţe teoretice temeinice, acumulate în memoria elevilor, deprinderile practice ajung să fie fără fundament. De aceea, ştiinţele fundamentale şi cele ale naturii trebuie să fie studiate în continuare, începând cu bazele lor teoretice. Cercetarea fundamentală rămâne şi ulterior, în învăţământul superior, baza oricărei cercetări aplicative şi tehnice.

3. Presiunea prin care se cere reducerea numărului de ore de la disciplinele umaniste şi de ştiinţe sociale este, de asemenea, lipsită de realism şi de previziune pentru viitor. Digitizarea devine tot mai mult o metodă universală de viaţă şi un mod de a acţiona în toate domeniile, dar omul modern nu poate trăi şi acţiona în viaţă fără cunoştinţe lingvistice, istorice, geografice, etnografice, filosofice, etice etc. Dimensiunea istorică a existenţei noastre individuale şi de grup rămâne esenţială. Nu putem transforma conştiinţa socială în tabula rasa – ştergând întreaga experienţă de viaţă a omenirii -, ca să construim noi identităţi iluzorii. Europa Unită are şanse să existe în continuare şi să se fortifice nu prin încercările de destrămare a identităţilor etnice, ci prin făurirea unui concert al naţiunilor libere şi dornice să trăiască împreună. Pentru aceasta, este nevoie:

– de o cunoaştere aprofundată a limbii şi literaturii române

– de studierea temeinică a gramaticii, inclusiv în anii de liceu, la toate profilurile, în maniere adaptate şi specifice

– de exerciţiul insistent al lecturii, deopotrivă din cărţi tipărite sau pe suport digital; unul din doi elevi se concentrează pe recunoaşterea literelor, a silabelor şi pe reconstituirea cuvântului în sine, fără să-i mai poată percepe semnificaţia

– cultivarea literaturii române în manieră diacronică, pe curente şi mişcări literare, din Evul Mediu până astăzi

– cultivarea serioasă a limbilor străine şi a literaturii universale; combinarea scriitorilor români cu cei străini, pe teme mari, fără nicio pregătire prealabilă a elevilor nu face decât să creeze confuzie şi haos în minţile tinere

– învăţarea literaturii prin prisma istoriei literaturii dă rezultate foarte bune, verificate de sute de ani, iar scriitorii nu trebuie studiaţi după gustul profesorului, ci după necesităţile interne ale disciplinei. Prin urmare, dacă, de exemplu, Nicolae Filimon reprezintă o treaptă în romanul românesc, iar Ion Heliade Rădulescu, prin „Sburătorul”, un reper în poezia românească, ei trebuie studiaţi dincolo de preferinţe, în spiritul canonului. Nici Shakespeare, nici Cervantes şi nici Goethe nu exprimă, prin creaţiile lor, spiritul din „Harry Potter” ori din „Stăpânul inelelor” şi, totuşi, creaţia lor nu e repudiată. Creaţia lor conţine valori perene, fără de care nu se înţelege evoluţia literaturii; canonul literar şi operele clasicilor rămân puncte importante de reper pentru studierea literaturii

– separarea studiului limbilor de gramatică şi de literatură este lipsită de sens; comunicarea corectă în societate se face nu prin ocolirea regulilor de gramatică şi prin ignorarea operelor literare în favoarea oralităţii şi a limbajului colocvial, a acelui din reportaje sportive, din texte administrative, jurnalistice; disciplina „limbă şi comunicare” nu are niciun sens, din moment ce limba română are menirea de bază să asigure comunicarea între români. Comunicarea corectă nu se învaţă punând între paranteze textele literare, ci, dimpotrivă, prin cultivarea, explicarea şi aproprierea lor. Limba română armonioasă se află, în primul rând, în literatura română, care, odată studiată, garantează exprimarea corectă în mass media, în sport, în IT, în tehnică etc.

– ideea reducerii orelor de istorie cu scopul asigurării educaţiei globale şi pregătirea viitorilor „cetăţeni europeni” este absurdă; identitatea europeană nu se poată obţine prin distrugerea identităţilor naţionale, ci, dimpotrivă, prin fortificarea lor; un român care ştie cum şi de ce este român îl va înţelege şi preţui pe un francez, leton sau suedez; diminuarea studiului istoriei înseamnă condamnarea noastră la ignoranţă şi izolare (pe de o parte, va creşte în societate ponderea dacopaţilor, autohtoniştilor şi tradiţionaliştilor, iar pe de alta, a mondialiştilor şi detractorilor, care exhibă nimicnicia poporului român, condamnat – după opinia lor – să rămână la coada lumii); studiul organizat al istoriei conferă cultură generală solidă, care ne ajută, în călătoriile tot mai dese pe care le facem, să înţelegem de ce Notre-Dame este o biserică gotică, de ce Constantinopolul se cheamă azi Istanbul sau cum de Praga se cheamă „Oraşul de Aur”; educaţia prin istorie înseamnă educaţie pentru viaţă

– acelaşi rol îl are şi geografia ca disciplină şcolară, pentru că ne ajută să ne plasăm în spaţiu, să nu confundăm meridianele cu paralelele şi să ştim ce deosebire este între Ecuator şi Ecuador!

– limba latină, studiată cel puţin un an, de preferat în clasa a VIII-a, are un dublu rol: mai întâi ne ajută să înţelegem latinitatea căreia îi aparţinem; în toate ţările civilizate, latina a rămas obiect de studiu, iar în Germania, marile universităţi tehnice, care pregătesc ingineri, oferă latina drept curs alternativ (opţional) pentru studenţi; în al doilea rând, gramatica latinei, ca şi gramatica românească, disciplinează mintea elevilor, aduce rigoare şi logică în exprimare. Latina serveşte, în mod direct sau indirect, viitoarelor profesiuni de filolog, de jurist, de inginer, de farmacist, de medic, de informatician etc.; aproape 80% din termenii englezi de pe prima pagină a Word-ului de pe orice computer sunt de origine latină (file, delete, table, insert etc.); din această perspectivă, ar fi de mare utilitate reînfiinţarea unor clase cu profil de studii clasice în liceele (colegiile naţionale) importante ale câtorva oraşe mari din România.

Pentru ca toate acestea să se poată înfăptui, este nevoie de îndeplinirea foarte multor condiţii, între care profesorii buni şi manualele bune, dar şi schimbarea percepţiei greşite despre şcoală, insinuate tot mai mult în spaţiul public în ultima vreme:

– programele şcolare sau curricula (curricula este pluralul de la cuvântul latinesc curriculum, substantiv neutru de declinarea a II-a) – prin urmare, termenul nu se poate folosi ca şi cum ar fi singular feminin! – trebuie să fie, în mod categoric, simplificate, la toate materiile; mulţi profesori preferă încă să predea mult şi neinteligibil, în loc să predea mai puţin şi înţeles de toţi elevii

– manualele trebuie să aibă forme coerente şi să nu se schimbe an de an; manualele digitale vor înlocui, probabil, în viitor, manualele tipărite, dar scrisul de mână are încă un rol important în societate; preocuparea pentru cantitatea mare de informaţie trebuie să fie înlocuită cu preocuparea pentru informaţie clară, echilibrată şi corectă

– elevii nu ajung, totuşi, analfabeţi funcţionali, fiindcă reţin prea multă informaţie şi pentru că sunt copleşiţi de teorie – cum se insinuează în anumite medii actuale – ci, dimpotrivă, pentru că nu reţin mai nimic; ideea că memoria nu trebuie cultivată în şcoală şi că elevii nu au nevoie de cunoştinţe, ci de metode de aplicabilitate practică este complet greşită; ca să aplici cea mai bună metodă, trebuie să ai capacitatea de a compara datele, de a cântări alternativele, iar pentru aceasta cunoştinţele proprii sunt esenţiale; memoria este o componentă fundamentală a inteligenţei, iar necultivarea sa face să scadă drastic gradul de inteligenţă.

– în şcoala contemporană, ca şi în societate, în general, se diminuează în mod îngrijorător cultul muncii şi se impune ideea minimei rezistenţe; o parte dintre elevi sunt supraîncărcaţi, dar nu numai din vina şcolii, ci şi a părinţilor, şi sunt copleşiţi de multe activităţi inutile; matematica, fizica, limbile şi literaturile, chimia, istoria, geografia, biologia etc. nu se pot însuşi fără muncă; nu ajunge nici să-i auzim predând pe profesori, nici să aruncăm o privire pe Google, ci este nevoie de fixare, de recapitulare, de repetate exerciţii etc.

Şcoala are de secole întregi filosofia ei şi aceasta nu poate fi eludată de dragul modernizării sau al simplificării vieţii. Şcoala nu trebuie redusă la o instituţie de prestări de servicii care livrează ocupanţi de locuri de muncă robotizaţi, limitaţi. Şcoala trebuie să-i dea absolventului sentimentul că viaţa sa are un sens, o motivaţie culturală, care se concretizează într-o armonie a identităţii personale şi a celei naţionale, cu apartenenţa la cultura europeană şi la cea planetară. Şi, din această perspectivă, studierea limbii şi literaturii române, a limbilor străine, a limbii şi culturii latine, a istoriei, geografiei etc. devin extrem de importante pentru viitor. De asemenea, schimbările dese şi mărunte din cadrul sistemului de educaţie din România nu fac decât să creeze dezorientare, instabilitate şi să conducă la o pregătire precară, superficială şi nepotrivită exigenţelor lumii contemporane.

Academia Română este gata să colaboreze cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru găsirea celor mai bune soluţii aplicabile şcolii româneşti. Convingerea noastră – aidoma mesajului din motto-ul pus la intrarea unui faimoase universităţi – este că o naţiune nu moare în urma atacurilor cu rachete balistice intercontinentale, ci în urma distrugerii sistemului ei de învăţământ, de educaţie în general.

Biroul Prezidiului Academiei Române:
Acad. Ioan-Aurel Pop, preşedinte
Acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte
Acad. Victor Spinei, vicepreşedinte
Acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte
Acad. Victor Voicu, vicepreşedinte
Acad. Ioan Dumitrache, secretar general

21 COMENTARII

 1. Academia Romana, o prelungire a tentaculelor fostei securitati si a regimului de trista amintire.
  Uitati-va doar cine a condus institutia din 89 pana in present, baieti unul si unu, caliti in focul luptei de clasa.

 2. Publicand o evaluare retrograda cu privire la strategia de invatamant, penibila academie romana se dovedeste inca o data ca un anachronism stanjenitor.
  Delirul ei rutinier, ca bodoganelile unei babe uitate de timp ii exhiba ignoranta si lipsa de adecvare, mai
  ales in perspectiva Inteligentei Artificiale Generale, care va prelua fara intarziere TOATE ocupatiile repetitive si judecatile de rutina.

  In aceasta abordare interventia academiei este nu numai grotesca, ci de-a dreptul un act iresponsabil de subminare a societatii.

  Aceasta institutie isi depaseste astfel inutilitatea si devine de-a dreptul un grup daunator,o pacoste.

 3. Pana vom pieri ca popor mai apare cate o licarire a razei de lumina. FELICITARI CONDUCERII ACADEMIEI ROMANE.
  NU MOR CAII CAND VOR CAINII SI NICI CAINII CAND VOR STAPANII …..Dar israielienii ce zic LE PUNEM RABDAREA LA INCERCARE, le prelungim asteptarile de a se cuibari in GRADINA MAICII DOMNULUI sortita de DUMNEZEU unui neam prea PACATOS si ……….

  • Academia Romana este un factor de stabilitate si este singura care poate salva invatamantul romanesc de dezastrul in care se gaseste ! Mulțumim presedintelui Academiei pentru intervenție , pana nu este prea tarziu si se mai poate salva ceva !

   • Opinie pertinentă! Nici chiar în Academia Română să nu mai credem? Am toată preţuirea pentru Dl. Preşedinte şi pentru ideile sale realiste… Şcoala românească trebuie să fie şcoală, apreciind şi dezvoltând la cote corespunzătoare spiritul haretian, creând şi propagând valori noi, necesare viitorimii.

 4. Niste neica nimeni, niste farsori , niste idioti tot ii traga prin comentariile lor : Academia tentacul al comunismului si securitatii bla-bla-bla ! Niste escroci isi permit sa critice si sa insulte cel mai mare forum de stiinta si cultura al tarii ! Bai gaozarilor in Romania stiinta a progresat continuu indiferent de epoca politica !

 5. Trebuie facut ceva cu invatamantul. Copilul meu este in clasa a VI-a la un liceu vocational si are 34 ore pe saptamana. Cati profesori au atatea ore saptamanal?

 6. Academia Română nu face nici un comentariu referitor la disciplinele științifice: matematică, fizică, chimie.Nu se realizează progresul unei societăți fără aceste discipline. Nu toți românii trebuie să devină filozofi sau istorici. Cine mai muncește in aceasta tara, dacă toți vor istorisiri sau vor filozofia?

  • Despre stiintele naturii nu se vorbește fiindcă ele nu sunt periclitate de reformatori – niște oameni care gândesc la fel ca dv., care n-au înțeles niciodată la ce sunt bune Istoria și Filosofia. Ele nu se predau ca să iasă toți elevii istorici sau filosofi, ci pentru ca românii din viitor să muncească mai bine în orice domeniu, să fie oameni de caracter, buni cetățeni și să poată gândi critic și autonom, nu să se lase pacăliți de toate inepțiile spuse frumos (“Minte-mă, dar minte-nă frumos!”). Și încă ceva: fără noțiuni filosofice elementare, nici științele naturii nu pot fi înțelese dacât parțial (partea care nu se înțelege se tocește). Ăsta era nivelul profesorilor mei din gimnaziu și din liceu: predau cunoștințe de fizică sau chimie fără nicio referire la semnificația lor filosofică (filosofia fiind un domeniu în care erau de o vastă incultură și față de care aveau o aversiune manifestă).
   Vă dau o cifră: 48% dintre actualii ingineri ai Italiei au terminat liceul clasic (istorie, filosofie, logică, retorică, gramatică, limba latină și greaca veche). Știți ce fac acești ingineri minunați? Poduri și viaducte, tuneluri în Alpi, linii de teleferic și telecabine în vestitele stațiuni de iarnă ale Italiei, autostrăzi și clădiri fabuloase. Nu se pot compara cu inginerii români, care din clasa a X-a nu au mai făcut nimic altceva decât probleme de matematică. Țara arată cum arată fiindcă prea mulți oameni gândesc ca dv. – limitat și superficial. Iată de ce ar fi trebuit să faceți mai multă Istorie și Filosofie!

 7. Să fim serioși. Indivizii ăștia, intelectuali de mucava, trebuia să sară de cur în sus când s-a început distrugerea sistematica a învațamântului. EDITAT le zic. Fica mea duce-n spate 7 kg de maculatură zilnic, din clasa a V a și acum este in clasa a VII a. A început să o doară spatele. Ați văzut la Starea Nației o emisiune axata pe această problemă. Cu neocomuniști și neonaziști la conducerea țării avem toate șansele sa dispărem ca nație. Noi nu suntem latini. Am fost infectați. Amintiți-va de vremea fanarioților.

  • În primul rând, Academia nu reprezintă un factor de stabilitate, după cum spune cineva, ci un spirit conservator, vetust, chiar reacționar, dacă vedem numele semnatarilor (trei istorici, un militar, un inginer și un cercetător) și setul ”de măsuri, reieşite din experienţa celui mai înalt for de consacrare a valorilor intelectuale şi de cercetare din România”.
   Susținerea ideilor include multe locuri comune. De exemplu, menținerea orelor de istorie se argumentează prin ”identitatea europeană (care) nu se poate obţine prin distrugerea identităţilor naţionale, ci, dimpotrivă, prin fortificarea lor; un român care ştie cum şi de ce este român îl va înţelege şi preţui pe un francez, leton sau suedez”. Mă întreb dacă un român îl va înțelege și prețui pe un vecin ungur, bulgar sau ucrainean prin menținerea acelorași programe la istorie. E ușor să înțelegi și să prețuiești pe cei îndepărtați, e mai dificil cu vecinii, cu cei apropiați. Ce se învață despre istoria acestora ca să nu-i disprețuim, urâm, dușmăni?
   Și, ca să răspund comentariului lui Andrei Adrian Trifan: 1) nu -mi amintesc să fi trăit în vremea fanarioților, ci doar că am preluat niște metehne de-ale lor; 2) depinde de elevi, de părinți și de educatori să poarte sau nu maculatură în spinare; 3) dacă avem la conducere neocomuniști și neonaziști și nu suntem latini, cu siguranță că nu mai suntem o națiune de români ci de dacopați.

 8. Sunt de acord cu marirea numarului de ore la literatura romana si cu introducerea gramaticii si la liceu.Avem nevoie de un vocabular bogat si de o exprimare cat mai corecta.Doresc,dar si am propus reintroducerea obiectului Caligrafie in ciclul primar.S-a scos fara nicio justificare.

 9. Nu sunt un admirator al Academiei Romane, dar de data asta sunt in admiratia continutului, claritatii si curajului (in fata asaltului inculturii si superficialitatii) acestui text.

 10. Sant foarte de acord cu istoria si geografia,dar daca nu se accentueaza si pe Constitutie ,nu avem cetateni,ci doar turme care merg la vot ,ca sa devii,nu ma refer la dreptul din nastere ,cetatean al oricarei tari democratice din lume,inclusiv al Romaniei trebuie sa dai examen din 3 materii ,istorie,geografie,constitutie dar la noi Constitutia e data la o parte,oare Academia Romana ce fel de cetateni isi doreste sa aiba Romania ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.