Acasă Actualitate Ministerul de Finanțe ne întoarce printr-un ordin în urmă cu câțiva ani

Ministerul de Finanțe ne întoarce printr-un ordin în urmă cu câțiva ani

DISTRIBUIȚI

Angajaţii cu contracte part-time trebuie să depună lunar, la fiecare angajator, câte o declaraţie prin care atesă că obţin venituri totale salariale sau asimilate salariilor care adunate dau cel puţin valoarea salariului minim, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor. Având în vedere că există 1,1 milioane de salariaţi part-time, iar unii dintre ei au mai mulţi angajatori, milioane de hîrtii vor fi arhivate lunar de angajatori și păstrate pe perioada de prescripție a stabilirii de obligații fiscale.

O variantă mai simplă era ca până pe 5 septembrie 2022 fiecare angajat să depună o astfel de declarație care să fie modificată doar dacă se schimba ceva în situația acestuia, urmând ca în cel mai scurt timp, în REVISAL să poată fi verificată situația fiecărui angajat.

Soluția cu declarația lunară a mai fost folosită și în anul 2017 la inițiativa Olguței Vasilescu.

Proiectul de ordin

ORDIN Nr.
privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin.(5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, în baza dispoziţiilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin:
ART. 1
(1)Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal și care datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor
specifice fiecărei contribuții, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(2) În scopul aplicării prezentei proceduri termenii de mai jos au următoarele semnificații:
1. salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel prevăzut prin hotărâre de Guvern.
2. perioada în care contractul individual de muncă este activ reprezintă perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:
(Salariul minim brut pe ţară garantat în plată/Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună
ART. 2
(1) În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal au obligaţia să depună la fiecare angajator /plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor realizate din salarii şi
asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, salariații nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv.
(3) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare
celei pentru care se constituie drepturile salariale.
(4) În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor.
(5) În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător
numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.
(6) În vederea încadrării în situaţia prevăzută la art. 1, salariatul cumulează nivelul bazei lunare de calcul aferentă veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor de la fiecare angajator, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.
(7) În situația prevăzută la alin. (5), salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferența de contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, potrivit art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal.

ART. 3
(1) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 2 alin. (1) constituie document justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în
conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) și art.168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.
(2) Angajatorul/plătitorul de venituri, după caz, are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.
ART. 4
(1) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod
obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la
încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.
(2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 5
Exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) și art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal:
Exemplul 1
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.
Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei, rezultă că baza lunară de calcul cumulată din cele două contracte individuale de muncă este mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A baza lunară de calcul a contribuțiilor datorate de acesta este egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei).
La fiecare angajator, salariatul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la
angajatorul B la 400 lei.

Exemplul 2
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:
– de la angajatorul A, suma de 800 lei;
– de la angajatorul B, suma de 900 lei;
– de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, salariatul depune declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator.
Astfel, salariatul datorează, la fiecare angajator, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinat potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții.
Exemplul 3
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B.
În cursul lunii septembrie 2022, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună, contractele individuale de muncă sunt suspendate, potrivit legii.
Salariatul primeşte, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții aferentă zilelor lucrate este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost
active este de 1.159 lei (2.550 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate rezultă că baza lunară de calcul cumulată este mai mare decât nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată
aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (1.159 lei).
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B.
Astfel, ambii angajatori stabilesc și rețin contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la 1.250 lei, în cazul angajatorului A, şi la 1.000 lei,
în cazul angajatorului B.
Exemplul 4
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 august 2022 un contract individual de muncă cu timp partial (4 ore/zi) cu societatea A și un alt contract individual de muncă cu
timp partial (4 orez/zi) cu o societatea B care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară. Ambele contracte sunt active întreaga lună.
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel:
– de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;
– de la angajatorul B, suma de 1.500 lei;
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată (2.550 lei) rezultă baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere.
Astfel, fiecare angajator reține și plătește, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 138
lit. a) și la art.156 din Codul fiscal, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) și art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adrian CÂCIU,
Ministrul finanțelor

ANEXĂ
DECLARAŢIE
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata,
……………………………………………………………………, domiciliat(ă) în ……………………………………, str. …………………………………………………. nr.
………, bl. …….., sc. ….., ap. ……., judeţul/sectorul ……………………….,
legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ……….. nr. …………………., CNP
…………………………………………….,
declar pe propria răspundere următoarele:
În cursul lunii ………………………………………………. am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.
Data Semnătura
……………………. ……………………….

—————

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.