Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 11 decembrie 2007

Mica publicitate 11 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 21 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 24 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de expert asistent clasa I tr.3 ( 2 posturi), la  Direcția Oficiul de plăți și contractare Phare. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului.Dosarele  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 21 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 24 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de expert clasa I grad profesional asistent  ( 4 posturi) și expert clasa I grad profesional debutant ( 2 posturi) la Autoritatea de management pentru programul operațional sectorial de creștere competitivității economice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului.Dosarele  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

CITAȚII
Fetcu Eugenia, Fetcu Ioan sunt rugaț să se prezinte pe strada Marchian nr.62 la familia Andrei Nicolina pentru partaj.
Se citează personal și la interogatoriu OPREA DUMITRU- DANIEL, în calitate de pîrît, la Judecătoria Giurgiu, în dosarul civil nr.7798/236/2007 avînd ca obiect divorț fără copii, pentru termenul din data de 23.01.2008 în contradictoriu cu OPREA PUICA- FLORINA.
Aldea Viorel cheamă în judecată pe Iaru Gheorghe, Iaru Nicolae și Damian Eugenia la Judecătoria Făgăraș pentru ieșire din indiviziune la 28 ianuarie 2008.
Punkosti Daniela cu domiciliul actual necunoscut cu ultimul domiciliu cunoscut în str. Petofi Sandor nr.16 este citată la Biroul M.P. Beschea, Georgeta Daniela cu sediul în Brașov, str. De Mijloc nr.42, în data de 14 decembrie 2007, ora 17.00 pentru dezbaterea succesiunii după defunctul Punkosti Andrei decedat la data de 23 septembrie 2003 cu ultim domiciliu în Săcele, jud. Brașov.
Pîrîtul Heimlich Ladislau este citat la data de 24.02.2008, or 9.00 la Tribunalul de Familie din orașul Ramat Gan, Israel, dosar nr.5334/2005 pentru desfacerea căsătoriei. Pentru apărare pîrîtul trebuie să depună acte relevante în termen de 60 zile de la data publicării în ziar.

DIVERSE
RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 din data de 10.12.2007 SC Rafinăria Astra Romană SA, cu sediul social în Ploiești, Bd. Petrolului nr.59, jud. Prahova, tel./fax: 0244/577.081; 575.939, cod unic de înregistrare R1346828, număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991, avînd cpitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei cu acțiuni tranzacționate pe piața valorilor necotate din cadrul BVB la categoria "Nelistate", raportează următorul eveniment: Hotărîrea nr.2 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 07.12.2007. Ordinea de zi a fost următoarea: 1) Modificarea și completarea Actului Constitutiv al SC Rafinăria Astra Romană SA în vederea armonizării acestuia cu prevederile Legii nr.441/2006, Ordonanței de urgență nr.82/2007 și Ordinului nr.337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările; 2) Modificarea componenței Consiliului de administrație; 3) Aprobarea datei de 27.12.2007 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrînge efectele hotărîrii Adunării generale extraordinare, în conformitate cu prevederile art.238 al. 1 din Legea 297/2004. Urmare desfășurării Adunării Generale a Acționarilor a fost adoptată următoare HOTARÎRE: Adunrea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Consitutiv constată că aceasta a fost convocată legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validarea deliberarilor. Au fost reprezentați prin procuri un număr de 3 acționari ce dețin un număr de 856.976.821 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni, rezultînd că 75,50% din capitalul social a fost reprezentat în adunare. Hotărîrile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 428.488.412 acțiuni. Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi; 1) Se aprobă, în unanimitate de voturi de voturi, modificările și completările aduse Actului Constitutiv al SC Rafinăria Astra Romană SA, în vederea armonizării acestuia cu prevederile Legii nr.441/2006, Ordonanței de urgență nr.82/1007 și Ordinului nr.337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, cuprinse în convocatorul adunării generale publicat în data de 07.11.2007 în Monitorul Oficial al Romaniei nr.3135, partea a IV-a și ziarul Curentul nr.222, cu următoarele modificări față de varianta publicată: a) punctul 1 de la Anexa 1 referitor la "Contribuțiile acționarilor la constituirea capitalului social" va avea următorul conținut: – Acționarul KREYTON LIMITED, cu sediul în TORTOLA, ROAD TOWN P.O. BOX 146 Nr., I VIRGINE BRIT, deține un număr de 538.612.957 acțiuni, în valoare de 53.861.295,70 lei reprezentînd 47,45394% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007, transmisă de SC Depozitarul Central); Acționarul ASIGURAREA ROMANEASCĂ ASIROM SA București, cu sediul în București, sectorul 3, Bd. Carol I nr.31-33, sector 2, Romania, deține un număr de 248.488.683 acțiuni, în valoare de 24.848.868,30 lei, reprezentînd 21,89284% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007, transmisă de SC Depozitarul Central); Acționarul KALATSE INVESTMENTS LIMITED, cu sediul în Cipru, Nicosia, Arsinois, 55 Akropolis Flat/Office 12, deține un număr de 243.280.916 acțiuni, în vloare de 24.328.091,60 lei, reprezentînd 21,43401% din capitalul social l societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007,transmisă de SC Depozitarul Central); Acționarul INTERAGRO SA București, cu sediul în București, str. Verii nr.1B, sector 2, Romania, deține un număr de 69.875.181 acțiuni, în valoare de 6.987.518,10 lei reprezentînd 6,15628% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007, transmisă de SC Depozitarul Central); Alți acționri, persoane fizice, care dețin un număr de 31.922.195 acțiuni, în valoare de 3.192.219,50, reprezentînd 2,81247% din capitalul social al societății (conform listei de acționri de la data de 27 Noiembrie 2007, transmisă de SC Depozitarul Central); Alți acționari, persoane juridice, care dețin un număr de 2.842.762 acțiuni, în valoare de 284.276,20 lei, reprezentînd 0,25046% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 Noiembrie 2007, transmisă de SC Depozitarul Central); b) alineatele 1 și 4 de la Art.9 din Actul constitutiv vor avea următorul conținut: (1) Adunarea generală poate decide reducerea capitalului social din diferite motive, în special în cazul înregistrării de pierderi, reducere ce poate fi făcută prin diminuarea numărului de acțiuni, sau răscumpărarea unui număr de acțiuni de către societate în vederea anulării lor atunci cînd reducerea nu este motivată de pierderi; (4) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotărîrii adunării generale, potrivit prevederilor legale; (c) la punctul 2 de la Anexa 1, referitor la " Datele de identificare a membrilor consiliului de administrație", în locul domnilor Albu Gheorghe și Calofir Ion eliberați din funcțiile de membrii ai consiliului de administrație intră domnii Barac Viorel și Cadar Marcel, care u următoarele date de identificare: Barac Viorel, cetățean roman, născut în com. Alămar, jud. Sibiu, la data de 09.05.1943, domiciliat în București, str. Ing. Vasile Cristescu nr.16, sector 2, CNP 1430509400011; Cadar Marcel Gicu, cetățean roman, născut în oraș Seini, jud. Maramureș la data de 11.06.1968, domiciliat în Ploiești, str. Bahluiului nr.12, bl.149, sc.B, ap.76, CNP 1680611240020. Se aprobă Actul Constitutiv al SC Rafinăria Astra Romană SA actualizat cu toate modificările; 2) Se aprobă, în unanimitate de voturi, eliberarea din funcțiile de membri ai consiliului de administrație, urmare a demisiilor depuse,a domnilor Albu Gheorghe și Calofir Ion și numirea pe locurile rămase a domnilor Barac Viorel și Cadar Marcel Gicu. Durata pe care sunt aleși noii membrii ai consiliului de administrație este egală cu perioada cre a rămas pînă la expirarea mandatelor predecesorilor lor și anume pînă la data de 14.03.2010, ir indemnizația pentru mandatul în curs este de 20% din salariul brut al directorului general; 3) Se aprobă în unanimitate de voturi data de 27.12.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrii adunării generale, în conformitate cu prevederile art.238 al.1 din Legea 297/2004, privind piața de capital; 4) Adunarea generală împuternicește pe dl. director general ing. Tănase Corneliu, pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărîrii adunării generale a acționarilor și pe dna Mihai Magdalena pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova a hotărîrii prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror altor formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.