Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 12 martie 2008

Mica publicitate 12 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 23 aprilie 2008 ora 10 (proba scrisă)  și 24 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent superior clasa III (1 post) la Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 16.04.2008 (proba scrisă) orele 10.00 și 17.04.2008 (interviul), concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției generale Autoritatea de Management Ex-ISPA: – expert asistent clasa I tr. 3 (1 post); – consilier superior clasa I tr. 3 (5 posturi), consilier principal clasa I tr. 3 (4 posturi), expert principal clasa I tr. 3 (1 post), consilier asistent clasa I tr. 3 (1 post), expert asistent clasa I tr. 3 (2 posturi) la Direcția de monitorizare Ex-ISPA; – consilier superior clasa I tr. 3 (3 posturi), consilier principal clasa I tr. 3 (2 posturi), expert principal clasa I tr. 3 (1 post), consilier asistent clasa I tr. 3 (1 post) din cadrul Direcției verificare a sistemelor de management financiar pentru proiectele Ex-ISPA. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 17 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 18 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier superior clasa I (1 post) la Direcția de reglementări contabile. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie, Maramureș, Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 4898/21.02.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 18, luna martie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 10125 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzări la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 28.02.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela.

CITAȚII
Se citează Huideș Vasile, în calitate de påråt, în data de 9 aprilie 2008, la ora 8.30 în procesul de divorț, dosar 93/189/2008, aflat pe rolul Judecătoriei Bårlad.
Dinu Stelian din Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 1, este chemat la Judecătoria Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 27 în data de 1.04.2008, ora 11.30, în calitate de påråt – pentru pretenții în dosar 234/226/2008, în proces cu S.C. Apa Serv S.A.
Numitul Ioniță Ioan Doru cu ultimul domiciliu în Botoșani str. Manolești Deal 76 este citat în data de 26 martie 2008 ora 09.00 la Judecătoria Botoșani în proces partaj bunuri, dosar 11307/193/2007.
Numitul Movanu Cristinel este chemat în calitate de påråt în dosarul de divorț nr. 9831/193/2007 al Judecătoriei Botoșani cu termen la data de 26.03.2008.

DIVERSE
S.C. LIPOMIN S.A.; LIPOVA, STR LUGOJULUI, NR 10, JUD ARAD. CONVOCATOR Consiliul de Administrație al S.C. LIPOMIN S.A. cu sediul în Lipova, str. Lugojului nr. 10, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J02/1280/1994, CUI 6306026, în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 modificată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 13.04.2008, ora 12.00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit de la Carpatina S.A. în suma maximă de 4.000.000 Euro, în vederea refinanțării creditului Societății față de Banca Comercială Romånă S.A. 2. Aprobarea contractării de către Carpatina a unei facilități de credit, în următoarele condiții: * suma maximă: 17.000.000 Euro, * instituție finanțatoare: instituții financiare bancare sau nebancare, respectiv Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Banca Comercială Romånă S.A. și, respectiv, Accession Mezzanine Capital II LP; * scopul finanțării: – efectuarea de investiții și achiziții în alte societăți și/sau active, – finanțarea necesarului de capital de lucru al Carpatina; – acordarea unui împrumut către Lipomin S.A. în vederea refinanțării creditului contractat de Lipomin de la Banca Comercială Romånă; 3. Aprobarea garantării acestor facilități de credit prevăzute la punctele (1) și (2) de mai sus, de către Lipomin S.A., Carpatina S.A. și, după caz, alte entități controlate de acestea, prin următoarele garanții: * fidejusiune, * cesiuni de creanță și/ sau de drepturi, cesiunea polițelor de asigurare; * gaj pe conturi, și gaj pe stocuri * gajarea/ ipotecarea activelor deținute în proprietate, * gaj pe acțiunile deținute de Societate în S.C. Carpatina S.A. * gaj pe părțile sociale ce vor fi deținute de S.C. Carpatina S.A. în filialele sale, prezente sau viitoare * cesiunea drepturilor derivånd din contractele prin care Carpatina S.A. achiziționează părțile sociale în alte societăți * bilet la ordin; * interdicție de a constitui alte garanții (negative pledge); * alte garanții solicitate de instituțiile financiare. 4. Împuternicirea persoanei fizice care va negocia și semna contractul/ contractele de facilitate de credit și contractele de garanție aferente, precum și limitele mandatului acestuia. 5. Aprobarea datei de 30.04.2008 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004. Efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor urmează a se răsfrânge exclusiv asupra persoanelor care sunt înscrise în registrul acționarilor S.C. Lipomin S.A. la data de înregistrare. 6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfårșitul zilei de 21.03.2008. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data de 13.04.2008, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată la data de 14.04.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Acționarii societății pot participa la ședință personal sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale. Procurile speciale de reprezentare se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății. Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre studiu, începånd cu data convocării prezentei, la sediul societății și pe website-ul acesteia. Procurile speciale de reprezentare vor putea fi depuse la sediul societății până la data de 11.04.2008 ora 12.00. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – MIHAI BRATU.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.04.2008, ora 13, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu nr. 1 cu următoarea ordine de zi: 1) Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2007. 2) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2007. 3) Prezentarea Raportului Auditorului intern și a auditorului extern asupra exercițiului financiar 2007. 4) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007, pe baza rapoartelor prezentate. 5. Stabilirea remunerației maxime a directorului general, în conformitate cu prevederile art. 15318 din Legea nr. 31/1990 modif. prin Legea nr. 441/2006 pentru exercițiul financiar 2008 și stabilirea duratei contractului de mandat 6) Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 7) Diverse. Data de referință: 20.03.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începånd cu data de 01.04.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începånd cu data de 01.04.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 15.04.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru  desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași ora, în data de 19.04.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268-212616 – Oficiul Juridic.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 18.04.2008, ora 14, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu nr. 1 cu următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007 al INS. 2) Aprobarea vånzării unor active ale societății. 3) Stabilirea dreptului de semnătură în băncile la care societatea are deschise sau va deschide conturi. 4) Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Data de referință: 20.03.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începånd cu data de 01.04.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începånd cu data de 01.04.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 15.04.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru  desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași ora, în data de 19.04.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268-212616 – Oficiul Juridic.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.04.2008, ora 11, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu nr. 1 cu următoarea ordine de zi: 1) Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2007. 2) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2007. 3) Prezentarea Raportului comisiei de cenzori. 4) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007, pe baza rapoartelor prezentate. 5) Stabilirea remunerației maxime a directorului general, în conformitate cu prevederile art. 15318 din Legea nr. 31/1990 modif. prin Legea nr. 441/2006 pentru exercițiul financiar 2008 și stabilirea duratei contractului de mandat 6) Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Data de referință: 20.03.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începånd cu data de 01.04.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începånd cu data de 01.04.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 15.04.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru  desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași ora, în data de 19.04.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268-211730 – Oficiul Juridic.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 18.04.2008, ora 10.30, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu nr. 1 cu următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea majorării capitalului social al SC UPRUC SERV SA Făgăraș, cu suma de 64.416 euro, prin aport în numerar, în vederea executării clauzelor contractului de vånzare-cumpărare acțiuni. 2) Aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007 al INS. 3) Aprobarea contractării unui credit de lucru de maxim 3.350.000 Ron și garantarea lui cu active ale societății și cu bilete la ordin conform cerințelor băncii creditoare Credit Europe Bank (Romånia) S.A. Suc. Brașov 4) Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Data de referință: 20.03.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începånd cu data de 01.04.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începånd cu data de 01.04.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 15.04.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru  desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași ora, în data de 19.04.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268-211730 – Oficiul Juridic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.