Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 18 februarie 2008

Mica publicitate 18 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează, în datele de 20.03.2008 (proba scrisă) – orele 10.00 și 21.03.2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier principal clasa I tr. 3 (1 post); expert asistent clasa I tr. 3 (1 post) și referent superior clasa III tr. 3 (1 post) la Direcția generală Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 20 martie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 21 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef birou (1 post) la Biroul de datorie guvernamentală directă și garantată din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Societate romano-italiană, angajează personal, fără limită de virstă, salariu 400 E. Cerințe: limba italiană. Tel. 327.22.78.

LICITATII
SC Super Italia SRL Botoșani -societate în faliment anunță vînzarea prin licitație publică a proprietății imobiliare (clădire P^3, sup.sol 5.000mp, sup, desf 12.000mp, teren liber 6.700mp) situată în str. Mobilei nr.1 Botoșani. Licitația se va ține la sediul societății din str. Mobilei nr.1 în data de 28.03.2008 ora 14.00. Prețul de plecare la licitație este de 4.205.000 RON. Condiții de participare: pînă la data de 27.03.2008 se depun ofertele financiare la sediul lichidatorului (str. Calea Națională nr.32- incinta Jatex-Botoșani); taxa de particpare de 10% din prețul de plecare la licitație în contul: RO51 RNCB 0041 0412 0855 0044 BCR Botoșani.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș, Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357; Fax 262340; Dosar de executare nr. 1/2002 Nr. 2882/25.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna februarie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SAURO WOOD INDUSTRIES SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Forestierului nr. 215, cod de identificare fiscală 12028099: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autoturism marca Dacia 1307, MM-02-XWX, tipul R14WDMOT 106-10/CV 5 TR 4×4, anul fabricației 2000, culoare alb boreal, cabină dublă 4 uși, benzină, uzură 33%, nr. identificare șasiu UUID4F7 – 1 buc. x 6.875 lei; 2. Mașină de Rindeluit cu 4 fețe (prafinat 23 E) model WEINIG (Germania), anul fabricației 2004, utilaj din industria lemnului, dimensiuni gabarit Lx1x h=3,5×1,8×1,5 m, masa netă G=1,05 t grosime fabricate prelucrate 15-100 mm, acționare abrict de tăiere/Motor electric, culoare gri închis, uzură 14% – 1 buc. x 94.800 lei. Prețurile nu conțin TVA *)cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișării. 30.01.2008, Conducătorul organului de executare; Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș Baia Sprie Str. Sasar NR. 11, TEL 0262/262357; FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2005 Nr. 2283/25.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna februarie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SIM ANDRA MOB SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Danești, nr. 199, cod de identificare fiscală 15738147: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autoutilitară ARO 320 serie motor 088406, nr. Identificare UU3ASO9EOP1213506, MM-01-GKE, culoare galben maro, caroserie 2 locuri și benă metalică rabatabilă hidraulic, cutie de viteze 5+1 trepte. Anul fabricației 1993, uzură 39% – 1 buc. x 7.237 lei –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișări: 30.01.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela

CITAȚII
Vezniuc Anton (primprocurator av. Măcărăscu Rotari Mihaela) în calitate de reclamant în dosar nr. 11187/193/2007 cheamă în judecată ca pîrîtă pe Vezniuc Lăcrămioara pentru ziua de 6.03.2008 la Judecătoria Botoșani, cauza avînd ca obiect divorț fără copii.
Ionescu Ionuț cu domiciliul în Botoșani este citat în data de 5.03.2008, ora 08.00 la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 7164/193/2007, stabilire paternitate.
Popescu Ioan Teofil este chemat la Judecătoria Botoșani în dosar nr 279/193/2008 în proces de constatare a prescripției cu Condrea Brîndușa la data de 10.03.2008.
Zarafan Ovidiu Bogdan cheamă la Judecătoria Botoșani pe Zarafan Florentina Ana în data de 20 februarie 2008 în dosar 10805/193/2007 pentru divorț.
Se citează Batog Mihaela Nicoleta, domiciliată în sat Brehuiești, com.Vlădeni, jud. Botoșani, la Judecătoria Botoșani, la 07.03.2008, dosar 10607/193/2007, pentru divorț.
Numitul Pînzariu Alecu este citat la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 8051/193/2007 la data de 27.02.2008 ca pîrît pentru divorț.
Se citează Lăcătușu Ionel, domiciliat în satul și comuna Broscăuți, jud. Botoșani, la Judecătoria Dorohoi, pe 03.03.2008, dosar nr.128/222/2008 pentru majorare pensie întreținere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.