Acasă Mica Publicitate mica publicitate

mica publicitate

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, oraș Titu, județul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com.; 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 38 m.p., situat in Piața Complex Modern, oraș Titu, județul Dâmbovița, identificat potrivit planului cadastral, prin urmatoarele vecinătăți: Nord – Bucuruca Zoia, Sud – Primaria Titu, lot 5, Est – Primaria Titu lot 3, Vest – Primaria Titu, lot 1, și face parte din terenul aferent pieței în suprafață de 10.436 m.p. aparținând domeniului public al orașului Titu, conform anexei la HCL nr. 19/28.02.2013 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Titu, poziția 310. Bunul ce urmează a fi concesionat este destinat pentru desfășurarea activității legale de comerț – domeniul florărie; 3. Informații privind documentația de atribuire: Prețul minim de pornire al negocierii directe este de 0,19 euro/mp/lună. Durata concesiunii este de 10 ani, aceasta putând fi prelungită cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților; 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții; 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții, oraș Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița; 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu; 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/04/2014, orele 14.00; 4. Informații privind ofertele: Va fi declarat câștigător ofertantul care oferă prețul cel mai mare și îndeplinește condițiile de eligibilitate; 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28/04/2014, orele 12.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, la Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 28/04/2014, orele 14.00, la sediul Primăriei Orașului Titu din str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, sala de consiliu; 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița – Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului negocierii către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15/04/2014.
Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, negociere directă pentru închirierea Spațiului Cabinet 4, etaj, situat în incinta Policlinicii Titu, aparținând domeniului public al orașului Titu. Spatiul este compus din două încăperi în suprafață totală de 24,90 mp și are ca destinație desfășurarea activității medicale de dermatologie (dermatovenerice). Ofertanții pot fi personae fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 16/2014. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei Orașului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I., contra sumei de 50 lei, achitată la casieria Primăriei Orașului Titu. Ofertele se depun în plic închis, la Registratura Primăriei Orașului Titu până la data de 11 aprilie  2014, orele 10.00.   Deschiderea ofertelor/Ședința de negociere directă va avea loc în data de 11 aprilie 2014, orele 11.00, în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Titu. Informații suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com. PRIMAR, Traian NICULAE.
Primaria Orașului Titu, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, județul Dambovita, anunță organizarea în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, negociere directă pentru închirierea spațiului cabinet medical în suprafață de 14,70 m.p. situat în incinta Policlinicii Titu, parter, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, bun ce aparține domeniului public al orașului Titu, în vederea desfășurării de activități medicale și activități medicale conexe, în data de 28.04.2014, orele 11.00. Ofertanții pot fi persoane/asociere de personae fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități medicale sau activități medicale conexe. Ofertele se depun până la data de 28.04.2014, ora 10:00, la Registratura Primăriei Orașului Titu. Prețul minim de pornire al negocierii este de 1,25 euro/mp/lună. Procurarea documentației de negociere se va face de la Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții din cadrul Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, județul Dâmbovița, contra sumei de 50 lei, achitată la Casieria Primăriei Orașului Titu. Informații suplimentare la tel. 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com. Primar, Traian NICULAE.

DIVERSE
Consiliul de Administrație al societății comerciale “VITROMETAN” S.A. cu sediul în Mediaș, Sos. Sibiului, nr.31-33, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786,  (în continuare “Societatea”), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfărșitul zilei de 03.04.2014 (data de referință) pentru data de 23.04.2014, ora 14.00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2014, ora 14.00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea: 1)Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 ; 2) Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2013 ; 3) Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2013; 4) Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2014 ; 5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2013; 6) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani și stabilirea remunerației acestora ; 7) Propunerea datei de 12.05.2014 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ; 8) Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească  procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA și ducerea la îndeplinire a acestora.     La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială, conforma cu prevederile art. 15 din Regulamentul CNVM 6/2009, care este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au următoarele drepturi: –  să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului; –  să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi,  în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului; Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 13, alin. (2) din Regulamentul CNVM 6/2009.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.