Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 21 ianuarie 2008

Mica publicitate 21 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE (curățenie birouri) CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004 Nr. înregis. 4271/09.IAN.2008. ANUNȚUL PRIVIND V?é?üNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna ianuarie ziua 9. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna ianuarie, anul 2008, ora 11 în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al III termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare actualizat diminuat cu 50% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 5.106 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Numita Lungu Doina domiciliată în Botoșani, str. Al.Parcului nr.4, sc.C, ap.18 este chemată în data de 15.02.2008, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 1059/193/2007, acțiune de constatare, reclamant Aleontoaei Constantin.
Cicu Rodica, V.Alecsandri nr.7, este citată ca pîrîtă în dosar 4763/193/2007, Judecătoria Botoșani, ora 08.30, în acțiunea în revendicare grănituire, reclamanți Ivanov Andrei și Felicia.
Mireuță Ana, în calitate de reclamant în dosarul nr. 2449/222/2007 avînd ca obiect -divorț, îl citează pe Mireuță Viorel, în calitate de pîrît, la Judecătoria Dorohoi pentru data 08.02.2008.
Se citează pîrîta Ene Sanda Irina pentru data de 12.02.2008 la Judecătoria Rupea, dosar 779/293/2007 în proces cu Vaida Nicolae, încredințare minor.
Se citează Usturoi Oana Maria la Judecătoria Făgăraș, în data de 21 februarie 2008 în proces de divorț, nr. dosar 2596/226/2007.
Se aduce la cunoștința celor interesați că reclamantul Palffy Asztalos Tibor domiciliat în Dopca, str. Principala, nr. 153, jud. Brașov, a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că pîrîta Szen Ileana domiciliată în Dopca, str. Principală, nr. 206 a dobîndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Dopca , nr. 206, jud. Brașov înscris în CF 403 nr.top. 241, 242 foști proprietari Lukacs Andras și Lukacs Mihail a lui Andrei cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 130 din Decret Lege 115/1938, dosar 247/293/2007. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.
Pîrîta Solca Mariana este citată pentru 5 februarie 2008 la Judecătoria rupea, de Mihulecea Ileana, în dosar nr. 594/293/2007 pentru succesiune.
Pîrîții Bursu Ioan a lui George, Mihaiu Nicolae Elisabeta, Vasile Ștefan, Dumitru G. Pandrea, Maria Ștefan n. Lebu, Eugenia Sabovici, Vasile Guramare, Nicolae Guramare și Maria Geramare sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1855/226/2007 la 1 februarie 2008 de reclamanții Țifrea Eleonora s.a. pentru ieșire din indiviziune.
Pîrîții Bucura Solomon, Nicolae N. Solomon, George N. Solomon, Versavia Nicolae Solomon, Versavia George Solomon, Versavia Ioan Solomon, Ioan Solomon a lui Nicolae, Varvara Solomon sunt citați pentru 1 februarie 2008 la Judecătoria Făgăraș de Solomon Gheorghe pentru succesiune.
Pîrîtul Ioan Gollner este citat la Judecătoria Făgăraș pentru 14 februarie 2008, dosar 2458/226/2007 de Beches Marianne pentru uzucapiune.
Se citează Bogdan Octavian, în data de 7. 02.2008 ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 988/226/2007.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.