Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 21 martie 2008

Mica publicitate 21 martie 2008

DISTRIBUIȚI

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez cabană la cheie, la munte, zona Făgăraș. Tel. 0749/037645.

OFERTE DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, Consiliul Local al Municipiului Slatina – Serviciul public Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în Slatina, str. Unirii nr. 2B, organizează concurs în data de 30.04.2008, orele 10.00 proba scrisă și în data de 05.05.2008, orele 15.00 interviu, la sediul direcției, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice vacante: Biroul Juridic – 1 post șef birou – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 3, studii superioare de lungă durată în domeniul public, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 9 ani, cunoștințe operare PC. Serviciul Inspecția Domeniului Public și Privat – 3 posturi referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3, studii medii, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC. Compartimentul Parcări Publice – 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3, studii superioare tehnice sau economice de lungă durată, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 9 ani, cunoștințe operare PC. – 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, studii superioare de lungă durată economice sau de administrație publică, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC. Compartiment Securitatea Muncii – 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, studii superioare de lungă durată economice sau de administrație publică, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC. – 1 post referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3, studii medii, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, atestat profesional protecția muncii, cunoștințe operare PC. Serviciul Financiar – Contabilitate. – 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare de lungă durată economice, cunoștințe operare PC. Formularul de înscriere, bibliografie și alte relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat Slatina, str. Unirii nr. 2B sau la tel 0249/416426 sau 0249/416421. Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs de la sediul instituției din Slatina, str. Unirii nr. 2B, parter, camera 19, în perioada 28.03.2008-21.04.2008. Director executiv Ana Anghel
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs, în datele de 23 aprilie 2008 (proba scrisă) – ora 10.00 și 24 aprilie 2008 (interviul), pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Direcția Infrastructura Calității și Mediu. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării acestuia, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor (www.mefromania.ro). Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

LICITATII
SCM – ARTIM, cu sediul în Str. Știrbei Vodă nr. 105, bl. 24B, sector 1, București, organizează în condițiile legii, licitație pentru vånzarea spațiului situat la următoarea adresă: – Str. Nicolae Caramfil nr. 40, bloc X B, sector 1, în suprafață utilă de 112 m.p. Licitația se va desfășura în data de 31.03.2008, ora 11.00, la sediul societății. Detalii la telefonul: 637.01.02.

 CITAȚII
Chiricuță (fostă Teodorescu) Anca, domiciliată în Botoșani, B-dul M. Eminescu nr. 20B, et. 2, ap. 11 (Parcul Tineretului nr. 6, sc. D, et. 4, ap. 39) este citată la Tribunalul Botoșani pentru termenul din 8.04.2008 în dosarul nr .101/193/2004 avånd ca obiect recurs – ieșire din indiviziune.
Simion Elena, cu domiciliul necunoscut este rugată să se prezinte la data de 24 aprilie 2008 la Judecătoria Botoșani, avånd calitatea de påråtă în dosarul nr. 2618/193/2008.
Rohat Traian și Rohat Viorica cheamă în judecată pe Inatie Safta, Comaniciu Rafira, Comaniciu Eva, Comaniciu Safta, Biliboacă Ana, Biliboacă Ana, pentru acțiune în constatare la Judecătoria Făgaraș, la 10.04.2008, în dosar 117/226/2005.
Se citează Lobin Britta påråtă în dosar 416/226/2008 al Judecătoriei Făgăraș, cu termen la 9.04.2008, pentru divorț.
Judecătoria Făgăraș citează pe Verșogea Vasile pentru 7.04.2008, dosar nr. 1949/2006 uzucapiune.
Broască Marcel cheamă în judecată pe Broască Anamaria – Georgiana la Judecătoria Făgăraș pentru divorț la data de 9.04.2008.

DIVERSE
Consiliul de Administrație al S.C. «RELEE» S.A. convoacă în ședință extraordinară Adunarea Generală a Acționarilor, pentru data de 21 aprilie 2008, orele 11.00, la sediul societății din Mediaș, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu. La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfårșitul zilei de 28 martie 2008 (data de referință). Ordinea de zi este: 1. Aprobarea angajării, în funcție de necesități, a unor linii de credit și credite pentru nevoi temporare (facilități de cont, documente, stocuri) pånă la nivelul dublului cifrei de afaceri medii lunare aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului în care se angajează creditul, constituirea garanțiilor aferente și împuternicirea Consiliului de Administrație de a angaja aceste credite și de a constitui garanțiile respective; 2. Aprobarea datei de 08.05.2008 ca dată de înregistrare. Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate și a procurii speciale, cånd este cazul. Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu procură specială dată altei persoane. Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin reprezentanți lor legali, care la råndul lor pot împuternici alte persoane, prin procură specială. Formularele pentru procuri speciale se pot ridica de la sediul societății (secretar C.A.), începånd cu data de 04.04.2008, la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a le reprezenta. Procurile speciale se vor completa și semna în trei exemplare, din care unul se va depune/expedia în original la sediul societății pånă la data de 19.04.2008, orele 11.00, altul urmånd a fi înmånat reprezentantului la adunare. În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate, ședința se reprogramează pentru data de 22 aprilie 2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății (secretar C.A.) sau la telefon 0269/845.901 int. 155
Consiliul de Administrație al S.C. «RELEE» S.A. convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor, pentru data de 21 aprilie 2008, orele 13.00, la sediul societății din Mediaș, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu. La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfårșitul zilei de 28 martie 2008 (data de referință). Ordinea de zi este: 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2007; 2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007; 3. Aprobarea situației financiare pe anul 2007; 4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2007, stabilirea dividendului brut de 0,6 lei/acțiune și a termenului în care dividendele se vor plăti (șase luni de la data aprobării); 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008; 6. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilități lor; 7. Stabilirea remunerației administratorilor pentru anul 2008; 8. Aprobarea organigramei societății pe anul 2008 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale; 9. Aprobarea listei cu mijloacele fixe care vor fi scoase din funcțiune și casate în anul 2008; 10. Aprobarea datei de 30.05.2007 ca dată de înregistrare. Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate și a procurii speciale, cånd este cazul. Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu procură specială dată altei persoane. Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin reprezentanți lor legali, care la råndul lor pot împuternici alte persoane. Formularele pentru procuri speciale se pot ridica de la sediul societății (secretar C.A.), începånd cu data de 04.04.2008, la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a le reprezenta. Procurile speciale se vor completa și semna în trei exemplare, din care unul se va depune/expedia în original la sediul societății pånă la data de 19.04.2008 (data primiri la societate), orele 13.00, altul urmånd a fi înmånat reprezentantului la adunare. Începånd cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romåniei, Partea a IV-A, materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia la adresa www.relee.ro, iar raportul auditorului financiar va putea fi consultat la sediul societății începånd cu data de 04.04.2008. Contra cost, acționarii pot solicita copii după: situația financiară anuală, raportul C.A. și raportul auditorului financiar. În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate, ședința se reprogramează pentru data de 22 aprilie 2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății (secretar C.A.) sau la telefon 0269/845.901 int. 155 Președintele Consiliului de Administrație Ing. Ilarie Holom.
CONVOCATOR: În temeiul art. 11 din Legea 31/1990, Președintele Consiliului de Administrație al SC Termex SA, cu sediul în Balș, str. N. Bălcescu, nr. 110, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acțtionarilor în data de 21.04.2008, ora 16.00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 31.03. 2008. Ordinea de zi a Adunării este următoarea: – Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al CA pentru exercițiul financiar al anului 2007; – Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercițiul financiar al anului 2007; – Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere pe anul 2007 și repartizarea profitului net; – Descărcarea de gestiune al CA pentru exercițiul financiar 2007 pe baza raportului comisiei de cenzori; – Prezentarea și aprobarea programului de investiții și reparații pe anul 2008; – Prezentarea și aprobarea programului de fabricație și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008; – Recodificarea activităților prevăzute în actul constitutiv conform Ordinului 337/2007; – Diverse. Dacă în data de 21.04.2008 Adunarea Generală nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se reprogramează în data de 22.04.2008, ora 16.00 în același loc. Președinte CA ec. Crețan Gheorghe.
CONVOCATOR: În temeiul art.11 din Legea 31/1990, președintele Consiliului de Administrație al SC TERMEX SA, cu sediul în Balș, str. N. Bălcescu nr. 110, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 21.04.2008, ora 14.00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 31.03.2008. Ordinea de zi a Adunării este următoarea: – Recodificarea activităților prevăzute în actul constitutiv conform Ordinului 337/2007 plus adoptarea act constituiv reactualizat. Dacă în data de 21.04.2008 Adunarea Generală nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se reprogramează în data de 22.04.2008, ora 14.00 în același loc. Președinte CA ec. Crețan Gheorghe.
Consiliul de administrație al SC Anticorosiv SA, cu sediul în București, bd. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/35/1991, cod unic de înregistrare 326865, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 23.04.2008, ora 11.30, la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2008, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administrație pe anul 2007. 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul aferent anului 2007. 3. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2007. 4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului. 5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. 6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2008 și împuternicirea administratorului unic să modifice structura planului, în limita maximă de 25 % din valoarea investițiilor.a 7. Aprobarea planului de relocare a activității societății. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 24.04.2008, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.
Administratorul Unic al S.C. IMCOM S.A., cu sediul în București, str. Fåntånica nr. 41, sector 2, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății în data de 21 Aprilie 2008, orele 10.00, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul 2007 și descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2007. 2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2007. 3. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de cenzorul extern al societății. 4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. 5. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a doua convocare va avea loc la data de 22 Aprilie 2008, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Data de referință: la Adunarea Generală vor participa toți deținători de acțiuni de la data de 17 Aprilie 2008, conform evidențelor S.C. Depozitarul Central S.A.. Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane decåt acționari, pe bază de procură specială autentificată. Documentele și materialele adunării vor putea fi consultate la sediul societății, de luni pånă vineri, între orele 9.00-12.00, începånd cu data de 24.03.2008. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății. Administrator Unic, Ing Bratu Daniel.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.