Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 24 martie 2008

Mica publicitate 24 martie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează , în datele de 23.04.2008  (proba scrisă) – ora 9.30 și 24.04.2008 (interviul),  concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de referent superior  clasa III tr.3 (1 post), la Direcția Oficiul de plati si contractare Phare. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, Consiliul Local al Municipiului Slatina – Serviciul public Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în Slatina, str. Unirii nr. 2B, organizează concurs în data de 30.04.2008, orele 10.00 proba scrisă și în data de 05.05.2008, orele 15.00 interviu, la sediul direcției, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice vacante: Biroul Juridic – 1 post șef birou – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 3, studii superioare de lungă durată în domeniul public, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 2 ani, cunoștințe operare PC. Serviciul Inspecția Domeniului Public și Privat – 3 posturi referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3, studii medii, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 6 luni, cunoștințe operare PC. Compartimentul Parcări Publice – 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3, studii superioare tehnice sau economice de lungă durată, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 9 ani, cunoștințe operare PC;  – 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, studii superioare de lungă durată economice sau de administrație publică, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC;  Compartiment Securitatea Muncii – 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, studii superioare de lungă durată economice sau de administrație publică, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC; – 1 post referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3, studii medii, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 6 luni, atestat profesional protecția muncii, cunoștințe operare PC;  Serviciul Financiar – Contabilitate. – 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare de lungă durată economice, cunoștințe operare PC. Formularul de înscriere, bibliografie și alte relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat Slatina, str. Unirii nr. 2B sau la tel 0249/416.426 sau 0249/416.421. Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs de la sediul instituției din Slatina, str. Unirii nr. 2B, parter, camera 19, în perioada 28.03.2008-21.04.2008.

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), în calittea sa de autoritate contrctantă, invită potențialii prestatorii de servicii de întreținere și reparații aparate fax în data de 08.04.2008 la procedura de achiziție publică inițiată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de prestării de servicii de întreținere și reparații aparate fax. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent, Virginia Băcneanu: tel. 319.97.59/int.2200; fax.319.97.92.
SCM MOBILĂ ȘI TAPIȚERIE cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr.93-95, bl. 83-85, Sector 5, CUI 3398610; J40/39/05, scoate la licitație imobilul din Bd. Iuliu Maniu nr.14, Sector 6. Preț de pornire 3.900 E/mp +TVA. Licitația va avea loc la sediul societății în data de 25.03.2008 or 8.30. Persoană de contact Mandrea Maria, tel. 0754.707.926.

CITAȚII
Huțu Mihai și Maxim Marius Eugen sunt citați la Judecătoria Botoșani în dosar nr.832/193/2008 cu termen la 09.04.2008 pentru stingere drept uzufruct.
Numita Florea Maria-Magdalena, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Bîrlad, str. Republicii, nr. 320, bl. 4, sc. A, ap. 3, jud Vaslui, este chemată în instanță pe data de 03.04.2008, ora 8.30, la Judecătoria Bîrlad, în calitate de pîrîtă în contradictoriu cu reclamantul Modoranu Florin, în dosar nr. 493/189/2008, avînd ca obiect încredințare minor.
 
DIVERSE
ANUNȚDE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE A SC COMARGROS SA PITESTI. CITIȚI DOCUMENTUL DE OFERTĂ INAINTE DE SUBSCRIERE. 1) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA EMITENTĂ:  S.C. COMARGROS  S.A. Pitești ("Emitentul") – este persoană juridică romană, cu sediul social in Pitești, Str. Depozitelor, nr. 17, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J03/95/1991, avand codul de inregistrare fiscală 129308. Domeniul de activitate al emitentului: Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominantă de produse nealimentare, cod CAEN 5212. Societatea are un capital social de 582.127,5 lei impărțit in  232.851  acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei; 2) INFORMAȚII DESPRE OFERTANT: Ofertantul este dl. ADRIAN PRODANEL, identificat cu CI: AS 343104,  cu domiciliul in Pitești, STR. Teilor, NR.6, BL PS 36, Ap.12, Jud. Argeș. Ofertantul deține un procent de 35,97 % din capitalul social al Emitentului, avand un număr de 83.757 acțiuni. Ofertantul nu are persoane afiliate sau care să acționeze in mod concertat cu acesta in legatură cu S.C. COMARGROS SA Pitești. Oferta publică de preluare obligatorie este inițiată de către Ofertant, în conformitate cu prevederile art 203  din legea 279/2004; 3) NUMĂRUL DE VALORI MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI ȘI PREȚUL OFERIT: Prețul oferit de Ofertant este de 30 LEI/acțiune.  Oferta publică de cumpărare are drept scop achiziționarea unui număr de 149.094 acțiuni,  emise de Emitent, aflate in circulație, și care nu se află in proprietatea Ofertantului, reprezentând un procent de 64,03% din acțiunile Emitentului SC COMARGROS SA, valoarea totală a ofertei fiind de 4.472.820 LEI; 4) DURATA OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORII: Prezenta ofertă este valabilă 15 zile lucrătoare, începând de la data de 27.03.2008 până la data de 16.04.2008. Oferta publică poate fi inițiată după cel puțin trei zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă. Oferta este irevocabilă pe întreaga ei durată. Inainte de expirare nu se vor face plăți; 5) INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIAR: Identitatea Intermediarului: S.S.I.F. VANGUARD  S.A- Cod fiscal: 8694021 , Înregistrată la Registrul Comerțului  București sub nr. J40/5868/1996, București, B-dul. Unirii nr. 19, bl. 4B, parter, sector 5,  tel: 021-336.93.25, fax 021-336.92.33, AUT CNVM NR 398 din 15.02.2005, nr. Registru CNVM PJR01SSIF/400033,Reprezentant Legal Dna BICIU MIHAELA IOANA; 6) DOCUMENTUL DE OFERTA: Documentul de ofertă va fi disponibil pe timpul derulării perioadei de subscriere, in mod gratuit, pe suport hartie, cel puțin la sediul Ofertantului, la sediul VANGUARD SA, B-dul Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5, București precum și la  sucursala VANGUARD SA, str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, et 4, sector 2. De asemenea documentul de ofertă va fi disponibil investitorilor și in format electronic pe site-ul intermediarului ( www.vanguard.ro ).Preluarea spre executare a ordinelor de vânzare a acțiunilor in cadrul ofertei se realizează în conformitate cu Regulamentul  CNVM nr.32/2006. Plata acțiunilor se face in termen de cel mult trei zile lucrătoare de la închiderea ofertei, prin  mandat poștal cu confirmare de primire sau prin virament în contul personal. Extrasele de cont  se pot obține de la Depozitarul Central din Str. Făgăraș, Nr. 25, Sector 1, cod 010897, Bucuresti, Tel 021- 408.58.00 sau de la punctele de lucru din țară. Lista punctelor de lucru poate fi gasită accesând site-ul http://www.depozitarulcentral.ro/informatii/adresa.html, sau la sediile societăților de servicii de investiții financiare autorizate să elibereze extrase de cont. Extrasele de cont vor putea fi depuse la : Sediul central al S.S.I.F Vanguard S.A., B-dul Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5, București, tel. 021/336.93.25; Sucursala S.S.I.F Vanguard S.A., str. Vasile Lascăr nr. 40-40bis, et 4, sector 2, București, tel 021/318.75.55; la orice intermediar autorizat, până la data închiderii ofertei adică, 16.04.2008, în zilele lucrătoare, intre orele 9:00 – 17:00, cu excepția ultimei zile de derulare a ofertei când programul este 9:00 – 13:00.Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate va fi făcută publică, printr-un anunț de oferta in condițiile prevăzute la art. 175, alin.1 din Legea nr. 297/2004; 7) ALTE INFORMATII: Dacă în urma ofertei publice de preluare obligatorii ofertantul va deține acțiuni ce vor reprezenta mai mult de 95 % din capitalul social sau achiziționează acțiuni reprezentând mai mult de 90 % din cele vizate în  cadrul ofertei , ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei  publice de preluare obligatorii sa ii vândă respectivele acțiuni, în conformitate cu art.206 din legea nr.297/2004 . Dacă în urma ofertei publice de preluare obligatorii ofertantul ajunge să dețină mai mult de 95% din capitalul social , orice acționar minoritar va avea dreptul să solicite să i se cumpere acțiunile de către ofertant, în conformitate cu art. 207 din legea nr.297/2004. Drepturile prevazute de art. 206 si art. 207 din Legea 297/2004 se pot iniția in termen de maxim 3 luni de la data inchiderii ofertei publice de preluare. Oferta publică de preluare obligatorie se va face în termeni nu mai puțin favorabili decât cei precizați în acest anunț. Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori  riscurile care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea ofertei în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia. Prezenta Ofertă publică de preluare obligatorie a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a fost aprobată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.  547/20.03.2008. OFERTANT, PRODANEL ADRIAN; INTERMEDIAR , S.S.I.F.VANGUARD SA- MIHAELA BICIU.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.