Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 22 februarie 2008

Mica publicitate 22 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier complet sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04

OFERTE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 26 martie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 27 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent superior clasa III (1 post) la Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 24 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 25 martie 2008 (proba interviului), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu la Serviciul coordonare program – Autoritatea de management pentru programul operațional sectorial de creștere a competitivității economice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 26 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 27 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu (1 post) la Direcția de programare bugetară în sectorul economic. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 28 martie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 31 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier superior clasa I (1 post) din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27 martie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 28 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu (1 post) la Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 07.04.2008 (proba scrisă) orele 10.00 și 08.04.2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert asistent clasa I tr. 3 (1 post) la Direcția generală Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Primăria comunei Ciugud județul Alba cu sediul în Strada Principală Nr. 157, localitatea Ciugud, cod poștal 517240, județul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe Dl. Damian Gheorghe, în calitate de primar, anunță Concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, conform H.C.L. nr.8/30.01.2008, prin negociere directă conform art.26 din OUG. 54/2006 a imobilului (teren) situat în Zona Industrială a comunei Ciugud, localitatea Drâmbar cu următoarea suprafață și numere topografice: NUMERE TOPO PARCELĂ 3108/1/1/1/1/25- 3109/1/1/1/1/25; SUPRAFAȚA/MP – 5248. Se concesionează pentru activități industriale, comerciale și sedii de firme. Documentația de atribuire poate fi obținută contra sumei de 50 lei de la sediul instituției str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, compartimentul juridic, achiziții publice. Data la care va avea loc negocierea este 11 martie 2008 ora 12.30 la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, "Sala de Ședințe". Data limită pentru depunerea ofertelor este 11 martie 2008 ora 12.00. Ofertele se depun la sediul Primăriei. Nivelul minim al redevenței de la care va începe negocierea este de 1euro/mp/an raportat la suprafața parcelei prezentată mai sus. Eventuale contestații vor fi soluționate de către Tribunalul Alba Iulia secția de contencios administrativ. Pentru informații suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor necesare participării la negocierii vă rugăm să ne contactați la sediul primăriei Str. Principală Nr. 157 localitatea Ciugud județ Alba, sau la numerele de telefon: 0258 841000 sau 0258 841205. Primar, Damian Gheorghe; Inspector, Mărginean Ioan Claudiu.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 11/03.08.2007 Nr. 584/12.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 luna februarie, anul 2008, ora 10, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. BEGONIA SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. Cioltului, nr. 2, CUI 6093971: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Autoutilitară Furgon Cab SAV 3+1 uși, MERCEDES 307 D, nr. înmatriculare MM-97-CMM, AF 1986, serie șasiu WDB60236110789871; cilindre motor 2398, culoare portocaliu; serie motor/tip 10100880/616939; kilometri rulați efectiv 340.000; stare bună de funcționare, uzură funcțională 52% – 1 buc. x 27563 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 13.02.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 585/12.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a -II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27, luna februarie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 24.000 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 22.500 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișării: 13.02.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.
Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în calitatea lor de autorități contractante, invită potențialii prestatori de servicii de telefonie mobilă să participe în data de 07.04.2008 la procedura de achiziție publică inițiată prin "Licitație deschisă" în vederea atribuirii a două contracte distincte (pentru fiecare autoritate în parte) de prestări de servicii de telefonie mobilă. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent Virginia Băcneanu: tel. 319.97.59/int. 2200, fax 319.97.92
SC PERFECT CASA INTERMED SRL, anunță scoaterea la licitație a unui Matiz, serie șasiu nr. UU6MF48413D037708, fabricat în anul 2003. Licitația va avea loc în data de 25.02.2008 la orele 12.00 la sediul societății. Tel. 224.55.20.

CITAȚII
Numitul Doroftei Săndel-Dorel este citat pentru data de 10.03.2008, ora 08.30, la Judecătoria Botoșani, în dosar nr. 620/193/2008, ca påråt pentru majorare pensie întreținere, reclamantă fiind Balan Elena-Alina.
Fac cunoscut Irie Camelia, fostă Gașpar Camelia că pe data de 17 martie la Judecătoria Botoșani se judecă dosarul nr. 11180/193/2007 ce are ca obiect ieșire din indiviziune.
Ivan Viorel, fiul lui Viorel și al Elenei născut la data de 11.11.1967 în Botoșani județul Botoșani cu domiciliu necunoscut este citat pentru data de 13.03.2008 la Biroul Notarilor Publici Asociați Cornelia Agachi- Stelian Agachi din Botoșani, strada Calea Națională nr. 103A, în scopul dezbaterii succesiunii defunctului său tată, Ivan Viorel decedat la data de 03.09.2007.
Se citează la Judecătoria Făgăraș Martin Alina Maria, în dosar civil nr. 2370/226/2007 pentru termenul din 19 martie 2008, succesiune.
Se citează påråta necunoscută Stănei Vista, născută Folea, la Judecătoria Făgăraș, în dosar 2769/226/2007 pentru termenul din 19 martie 2008, ora 11.00 pentru uzucapiune și altele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.