Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 29 iunie 2009

Mica publicitate 29 iunie 2009

DISTRIBUIȚI

ȘTEFAN CRISTIAN BOGDAN, domiciliat în Cosoveni, com. Cosoveni, str. Școlii nr. 12, bl. A2, sc. 1,ap. 4, jud. Dolj, este chemat la Judecătoria Vaslui, în data de 27.08.2009, ora 8, în dosar civil nr. 2370/333/2009, având ca obiect încredințarea copil minor ȘTEFAN IULIA-MARIA, reclamantă ZAILIC GINA.
Zenoviu Victoria, Dalea Mihai, Dalea Alexandru sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1599/226/2008, termen 11.09.2009, pentru dezmembrare, uzucapiune succesiune, întabulare.
Se citează numiții Ioaneș Vasile Elena, născută Prescurea, Ioaneș Vasile Elena, născută Prescurea – văduvă, Prescurea George la Judecătoria Făgăraș, jud. Brașov, în data de 09.09.2009, în dosarul civil nr. 1445/226/2009, pentru uzucapiune, prestație tabulară.
Pârâtul Moise Mihaiu este citat la Judecătoria Făgăraș la 17 septembrie 2009, în dosarul nr. 155/226/2009, de Simen Emilia, pentru uzucapiune.
Pârâtul Gavrilă Ioan este citat de reclamanta Sin Ileana la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1203/226/2009, pentru 8 septembrie 2009, în proces de uzucapiune.
Pârâtul Szabo Dionisie este citat de reclamantul Szabo Mihail la Judecătoria Rupea, în dosar nr. 113/293/2009, la 1 septembrie 2009, pentru uzucapiune.
Tincu Mihai, Babonea Victor și Babonea Olimpia sunt citați de reclamantul Comiza Gheorghe la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1201/226/2009, pentru 10 septembrie 2009, în proces de uzucapiune.
Pârâții Mocan Paraschiva, căs. Mocan, Ioan Mocan, Mocan Sofia, căsătorită Stoica, Mihaiu Codrea, Husea Elisabeta sunt citați la Judecătoria Făgăraș, pentru 9 septembrie 2009, în dosar nr. 1603/226/2008, de Sucaciu Olimpia, pentru uzucapiune.
Baranețchi Eugeniu este citat la Judecătoria Făgăraș la 6.08.2009, dosar 1554/226/2009, pentru majorarea pensiei alimentare, în proces cu Hârșan Aurora.

FIRMA specializată în comercializare branduri premium Timberland și Nautica suntem interesați de dezvoltare pe partea de distribuție în toată țara; firmele interesate ne pot contacta la: email:elenah@woodland.ro, 0751.026.560.
Consiliul de Administrație al SC Industrie Mică Prhova SA, denumită în continuare societate, persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în Ploiești, str. Găgeni nr. 107, jud. Prahova, nr. de ordine în Reg. Comerțului J29/201/1991, cod unic de înregistrare 1356635, tribut fiscal RO, emite prezentul CONVOCATOR: Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Industrie Mică Prahova SA pentru data de 27.07.2009 ora 11.00, la sediul social situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 107, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile art. 117, al. 1-3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.07.2009, care este considerată dată de referință, conform dispozițiilor legale, având următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea modificării programului de investiții pe anul 2009 și a asigurării resureselor pentru finanțarea acestora; 2) Aprobrea Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013. Axa prioritară 1 – Un sistem inovativ și ecoeficient de producție. Domeniul major de intervenție DM1. 1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM. Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile. Schema de finanțare – A2 – Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiții pentru înterprinderile mici și mijlocii; 3) Aprobarea mandatării domnului Matres Ioan, CNP 1450830293127, ca reprezentant legal al SC Industrie Mică SA Prahova în relația cu O.I.M.M.; 4) Alegerea unui membru al comisiei de cenzori; 5) Aprobarea datei de înregistrare; 6) Mandatarea persoanei împuternicite care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea înscrierii acesteia în registru și publicării în „Monitorul Oficial“ al României. Accesul în sala de ședințe a acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea General a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul acționarilor persoane juridice și acționarilor persoane fizice reprezentați cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Începând cu data de 21.07.2009 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și formularul de procură specială de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc această calitate. Până la această dată de 24.07.2009 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum adunarea se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 28.07.2009, ora 11.00.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 din data de 25.06.2009: S.C. Rafinăria Astra Română S.A., cu sediul social în Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova, telefon/fax: 0244 – 577.081/ 575939, cod unic de înregistrare: R 1346828, număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991, având capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei, cu acțiuni tranzacționate pe piața UNLS din cadrul BVB la categoria „Nelistate“, raportează următorul eveniment: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 25.06.2009, care a avut următoarea ordine de zi: 1) Analiza și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Oprișan Tudor Mircea, numit de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin încheierea nr. 8680 din 04.02.2009, asupra  terenurilor în suprafață totală de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză, cu care S.C. Rafinăria Astra Română S.A. participă la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L; 2) Acordul pentru participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L. cu aport în natură în valoare de 56.052.360 lei (rotunjire de la valoarea de 56.053.472 lei pentru obținerea unui număr întreg de părți sociale) rezultat în urma raportului de la punctul 1, ce reprezintă un număr de 20.532 părți sociale; 3) Aprobarea datei de 16.07.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital; 4) Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii Adunării Generale și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege. În urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în mod statutar, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv, îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea HOTĂRÂRE : 1. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Oprișan Tudor Mircea, numit de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin încheierea nr. 8680 din 04.02.2009, pentru stabilirea valorii aportului de capital în natură (teren + construcții)  al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social în cadrul societății S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L. Au fost evaluate 5 incinte cu clădiri, construcții specializate și teren în suprafață totală de 511.290,66 mp + 147 mp în indiviziune, situate în intravilanul municipiului Ploiești. Valoarea aportului de capital în natură, în urma raportului de expertiză întocmit, este de 56.053.472  lei. Aportul în natură constă în  următoarele terenuri cu construcțiile aferente: Nr. crt.; Denumire incintă, Act proprietate, Adresa; Suprafața act proprietate mp.; Suprafața măsurată mp; Nr. cadastru; Nr. carte funciară: 1) STAȚIE EPURARE CORLĂTEȘTI  MO3 nr.1980/29.05.1995, Str. Corlătești – 55.435 mp, 55.410 mp, 5249 nr. cadstru, 5030 nr. carte funciară; 2) STADION ASTRA: –  Baza sportivă, MO3 nr. 1978/29.05.1995, str. Sondelor nr. 19 – 17.714 mp, 17.685 mp, 5306 nr. cadastru, 5027 nr. carte funciară; –  Teren, str. Strungului nr. 2, Ploiești, act vânzare-cumpărare nr. 4533/03.03.1995 – 150 mp, 150 mp; – Teren, str. Cașin nr. 18, act vânzare-cumpărare nr. 455/05.04.2000 – 172 mp, 172 mp, 2443 nr. cadastru, 5031 nr. carte funciară; – Teren, str. Cașin nr. 20, act vânzare-cumpărare nr. 1414/13.10.2000 – 162,66 mp, 162,66 mp, 2443 nr. cadastru, 5031 nr. carte funciară; TOTAL – 18.198,66 mp, 18.169,66 mp; 3) PARC CREȚULESCU MO3 nr. 2513/18.12.1995, B-dul Petrolului nr. 59 – 180.756 + indiviză 147, 181.269+ Indiviză 147, 2273- 5599- 5600, 5032 nr. carte funciară; 4) 9 Mai: – Trup I, MO3, nr. 2514/18.12.1995,  str. Rudului nr. 262 – 166.511 mp, 167.084 mp, 3634 nr. cadastru, 5034 nr. carte funciară; – Trup II, MO3 nr. 2515/18.12.1995, str. Rudului nr. 262 – 35.296 mp, 35234 mp, 103036 nr. cadastru, 53754 nr. carte funciară; – Cale ferată, str. Sondelor nr. 62 A – 5979 mp, 5979 mp, 6182 nr. cadastru, 50695/15.01.2008; Total 207.786 mp, 208.297 mp; 5) STADION PRAHOVA,  str. Ghighiului nr. 14 B, act de vânzare-cumpărare nr. 2700/ 21.07.2006 – 47.933 mp, 48.145 mp, 10441 nr. cadastru, 11239/24.07.2006; TOTAL GENERAL – 510.108,66 + indiviză 147, 511.290,66 +indiviză 147; 2.  Se aprobă participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L. cu aport în natură în valoare de 56.052.360 lei (rotunjire de la valoarea de 56.053.472 lei pentru obținerea unui număr întreg de părți sociale) rezultat în urma raportului de la punctul 1, ce reprezintă un număr de 20.532 părți sociale. Valoarea unei părți sociale este de 2730 lei; 3. Se aprobă data de 16.07.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital; 4.  Adunarea generală împuternicește pe dl director general ing. Tănase Corneliu pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și pe d-na Mihai Magdalena pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege privind publicarea în „Monitorul Oficial“ și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova a hotărârii prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror altor formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege. CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE –  PREȘEDINTE , ING. TĂNASE CORNELIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.