Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 4 decembrie 2007

Mica publicitate 4 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
International Law Firm seeks for a secretary. Requirements: computer literacy, communication skills, English language-compulsory; Greek language – considered an advantage. Fax: 411.82.93

International Law Firm seeks for a lawyer specialized in Commercial and Corporate Law. English language-compulsory. Fax. 411.82.93.

LICITATII
ANUNȚ  DE LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE. SC PROTECT PLANT SA localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian 89, cam 601, anunță reducerea prețului cu 25% a următoarelor mijlocelor fixe
care fac obiectul licitației din data de 09.01.2008 la ora 10.00 la sediul societății: Plug PP2/ an 2002 preț vechi 699 lei preț nou 524 lei; Plug pp 3030/2002/pv 1611 lei/pn1208 lei; Semănătoare SPC6/2001/ pv 2364 lei/pn 1773 lei; Semănătoare SPC6/2002/pv 3804 lei/ pn 2853 lei; Semănătoare SPC4/2002/pv 3160 lei/pn 2370 lei; Semănătoare SUP29/2002/pv 6205 lei/pn 4654 lei; Semănătoare SUP29/2002/pv 6205 lei/ pn 4654 lei; Mașină MC 500/2001/pv4877 lei/pn 3658 lei; Mașină MC 500/2001/pv 4877 lei/pn 3658 lei; Atomizor Solo 423/2000/pv 847 lei/pn 635 lei; Atomizor Solo 423/2004/pv1412 lei/pn 1059 lei; Atomizor Solo 423/2005/pv 1288 lei/pn 966 lei; Atomizor Solo 423/2005/pv1288 lei/pn 966 lei; Atomizor Solo 423/2005/pv 1288 lei/pn 966 lei; Atomizor Solo 423/2005/pv 1288 ei/pn 966 lei; Atomizor Solo 423/2000/pv 797 lei/pn 598 lei; Remorcă 2EB5AT/2002/pv 11546 lei/pn 8660 lei; Remorcă EM2/1975/pv 238 lei/pn178 lei; Remorcă RB5/1975/pv 750 lei/pn 563 lei; Cultivator CF 6/2003 pv 2713 lei/pn 2035 lei; Mașină tratat semințe/1970/ pv 2415 lei/pn 1812 lei; Tractor U650M/2002/pv 20630 lei/pn 15472 lei; Tractor U650M/2004/pv 36123 lei/pn 27092 lei; Tractor 2045/2004/pv 26095 lei/pn 19571 lei; Calculator AMDK/2001 pv 285 lei/pn 214 lei; Calculator PentII 100/2000/pv 185 lei/pn 139 lei; Calculator Pent II 900/2001/pv 218 lei / pn 163 lei; Calculator DTK/2001/pv 252 lei/pn 189 lei; Copiator/2002/pv 1174 lei/pn 880 lei; Aparat aer condiționat/2005/ pv 705 lei/ pn 529 lei; Aparat aer condiționat/2005/ pv 705 lei/ pn 529 lei; Aparat aer condiționat/2005/ pv 705 lei/ pn 529 lei; Aparat aer condiționat/2005/ pv 705 lei/ pn 529 lei; Aparat aer condiționat/2005/ pv 705 lei/ pn 529 lei. și a unor obiecte de inventar a căror listă de prețuri se află afișată la sediul societății. Documentele de participare se regăsesc în caietul de sarcini care se va achiziționa de la sediul societății contra sumei de 50 lei, Taxa de participare se stabilește la 70 lei pentru fiecare ofertant și se va achita la casieria societății, valoarea garanției de participare este de 1% din prețul de plecare de vînzare a mijlocului fix. și în continuare în fiecare zi de miercuri. Data limită de depunere a documentației este 09.01.2008 ora 9.00. Relații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0726/229459.
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3; Nr. 21879/20/11/2007 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 20. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17, luna decembrie, ora 10, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate a debitorului SC VIO SRL, cu sediul în localitatea Ocna Sugatag, str. Unirii, nr. 73, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 15520672, dos. executare nr. 139/2005. Prețul de pornire a licitației este de 14.834.5 RON reprezentånd 50% din prețul de evaluare (prețul de evaluare este de 29.669 RON) conform art. 162, alin. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din: Nr. Crt.; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Iventar; Nr. Buc; Valoare Circulație RON/BUC; TOTAL RON: 1. Mașină de cusut Metalotehnica Tg. Mureș – TIP C4-310 – 5 – 933.5 – 4667.5; 2. Mașină de cusut Metalotehnica – TIP CS170.000G – 1- 1495 – 1495; 3. Mașină de cusut Metalotehnica – TIP C4-310 – 4 – 928 – 3712; 4. Mașină de cusut Metalotehnica cu 5 fire – Tip Textima 38804 – 1 – 3.181 – 3.181; 5. Mașină de cusut Yuki – Tip DLN 415-2 – 1 -1.830 – 1.830; 6. Mașină de cusut Kaev cu 2 ace – Tip V11213-A – 2- 1.505 – 3.010; 7. Mașină de cusut Metalotehnica – Tip C4-390 – 2 – 940 – 1.880; 8. Mașină de cusut Kaev cu 2 ace – Tip Kaev – 1- 1.790.5 – 1.790.5; 9. Mașină de cusut găici/tighele – Metalotehnica – 1- 2.208 – 2.208; 10. Mașină de cusut Metalotehnica – Tip C4-310 – 1 – 930 – 930; 11. Mașină de cusut Prindeli cu 5 fire – 1 – 3.584 –  3.584; 12. Fier de călcat industrial – Electric – 3 – 341 – 1023; 13. Motor mașină de cusut cu variator de turație – 1- 358 – 358; 14. TOTAL GENERAL – 29.669. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile pe care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262314783. Data afișări. 20/11/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.

CITAȚII
Se citează Dobrin Gizela Ingrid pîrîtă în dosar 2349/226/2007 al Judecătoriei Făgăraș în termen de 25.01.2008 pentru divorț.
Se citează Usturoi Oana, la Judecătoria Făgăraș în data de 6 decembrie 2007 în dosar 2596/226/2007, divorț.
Cojocaru Mihai domiciliu necunoscut este citat la Biroul Notarului Public Marta Săndulache Dîrjan la 21 decembrie 2007 ora 8.00 Botoșani, în succesiune cu Huțu Sița decedată 22 iulie 2007 la Botoșani.
Sandu Ioan cu domiciliu în comuna Bălușeni, jud. Botoșani este chemat la Judecătoria Botoșani pe 15 ianuarie 2008 în calitate de pîrît în dosar nr. 7667/193/2007 avînd ca aspect divorț cu copii.
Judecătoria Vaslui, județul Vaslui, dosar nr. 778/333/2006. Sentința civilă nr. 3312, ședința publică din 19 octombrie 2007. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: Admite acțiunea civilă formulată de reclamanții Vartolomei Marcel și Vartolomei Mirela, ambii domiciliați în com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui, în contradictoriu cu pîrîta Tălmaciu Anița, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Muntenii de Sus, jud. Vaslui. În baza art. 1073-1077 Cod civil, prezenta hotărîre ține loc de contract autentic de vînzare – cumpărare între pîrîtă în calitate de vînzătoare și reclamanți în calitate de cumpărători, avînd ca obiect terenul în suprafață de 1000 mp (determinat analitic – 1214,06 mp anexa 2 din experiza Bîcă Iulian – Mihail, puncte de contur 1-2-3-4-5-6-1), situat în com. Muntenii de Sus, jud. Vaslui, sat Muntenii de Sus, avînd ca vecinătăți: nord: DS; est – Arcăleanu Ion; sud – extravilan; vest – Liteanu Dănuț; avînd categoria curți – construcții (377,05mp) și arabil (837,01mp), identificat în expertiza topo "Bîcă Iulian-Mihail", pentru prețul de 4.500.000 lei (ROL), achitat în 8.04.2000. Obligă pîrîta să achite reclamanților suma de 1099,50 lei (RON) cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi, 19 octombrie 2007.
Petrișor Cristian, cu domiciliul necunoscut este chemat la data de 8 ianuarie 2007, la Judecătoria Botoșani, fiind pîrît în dosarul nr. 8660/193/2007.

DIVERSE
Subscrisa GRUP AXA I.P.U.R.L., cu sediul în Rm. Vîlcea, str. G-ral Magheru nr. 18, jud. Vîlcea, administrator judiciar desemnat de Tribunalul Vîlcea în dosarul nr. 3118/90/2007 privind debitorul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. avînd cod fiscal RO18813227, nr. Reg. Com. J38/543/2006 cu sediul în Rm. Vîlcea, str. Calea lui Traian nr. 146, bl. 6, sc. C, ap. 9,  jud. Vîlcea, anunță toți creditorii debitoarei că s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței pentru această prin sentința comercială nr. 923 din 29.10.2007.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este 28.12.2007, cu respectarea prevederilor din Legea insolvenței. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar: 29.01.2008. Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru întocmirea și afișarea Tabelului definitiv consolidat al creanțelor: 26.02.2008. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 05.02.2008 ora 10:00 la sediul Tribunalului Vîlcea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.