Acasă Mica Publicitate Mica Puplicitate 6 Aprilie 2009

Mica Puplicitate 6 Aprilie 2009

DISTRIBUIȚI

Primăria Municipiului București scoate la concurs următorul post de execuție, temporar vacante din cadrul Cabinet Viceprimar: – consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post. Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 16.04.2009 la sediul Primăriei Municipiului București, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 18.04.2009, ora 13.00 la același sediu. Dosarele de înscriere la concurs se depun în maxim 8 zile de la data publicării  anunțului  la Direcția Managementul Resurselor Umane, etajul 1, camera 104. Cerințele specifice privind ocuparea postului se vor afișa la sediul Primăriei Municipiului București, pe site-ul P.M.B. (www.pmb.ro). Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 305.55.00 interior 1226 și 1261.
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Maramureș; Aleea Serelor nr. 2A Baia Mare, jud. Maramureș; Tel: 0262/205.150; Fax: 0262/205.152; e-mail: contact.DGFP.MM@mfinanțe.ro; Nr. 6.206/1 aprilie 2009; ANUNȚ DE CONCURS; Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Maramureș. În conformitate cu prevederile Hotårårii Guvernului Romåniei nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale și unităților subordonate, astfel: – consilier juridic superior clasa I, treapta 1 – Compartimentul juridic – Administrația Finanțelor Publice a municipiului Sighetu Marmației; – referent superior clasa III, treapta 1 – Serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei din cadrul Activității de trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele: – concursul va consta în 2 probe: o probă scrisă și interviu: în data de 11 mai 2009 la ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 13 mai 2009, ora 14.00 interviul la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș, str. Aleea Serelor nr. 2A; dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Romåniei, Partea a III-a, la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș, str. Aleea Serelor nr. 2A, Serviciul resurse umane și salarizare, et. II, cam. 201, tel. 0262/205.181 și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotårårea Guvernului Romåniei nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: – formular de înscriere; – copia actului de identitate; – copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; – copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; – cazier judiciar; – adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; – declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică; – curriculum vitae. Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru postul de consilier juridic superior clasa I, treapta 1 – Compartimentul juridic – Administrația Finanțelor Publice a municipiului Sighetu Marmației sunt: – studii superioare juridice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; –  minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – cunoștințe medii de operare pe calculator; – cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu; – asumarea de responsabilității; capacitate de analiză și sinteză; rezistență la stres; – capacitate de a rezolva în mod eficient probleme complexe. Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru postul de referent superior clasa III, treapta 1 – Serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei din cadrul Activității de trezorerie și contabilitate publică sunt: – studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; – minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – cunoștințe medii de operare pe calculator – cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu; – asumarea de responsabilității; – capacitate de analiză și sinteză; rezistență la stres; capacitate de a rezolva în mod eficient probleme complexe. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, și anume: – să aibă cetățenia romånă și domiciliul în Romånia; – să cunoască limba romånă scris și vorbit; – să aibă vårsta de minim 18 ani împliniți; – să aibă capacitate deplină de exercițiu; – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; – să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; – să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; – să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; – să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvårșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvårășite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; – nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; – nu a desfășurat activități de poliție politică astfel cum este definită prin lege. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș – Serviciul resurse umane și salarizare etaj II, cam. 201, tel 0262/205.181.
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Maramureș; Aleea Serelor nr. 2A; Baia Mare, jud. Maramureș; Tel: 0262/205.150; Fax: 0262/205.152; e-mail: contact.DGFP.MM@mfinanțe.ro; Nr. 6.251/2 aprilie 2009; ANUNȚ DE CONCURS; Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Maramureș. În conformitate cu prevederile Hotårårii Guvernului Romåniei nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcției Generale și unităților subordonate, astfel: – auditor superior cl. I, tr. 3 – Biroul audit intern din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș; – expert principal cl. I, tr. 2 – Compartimentul trezorerie și contabilitate publică – Administrația Finanțelor Publice a orașului Dragomirești. Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele: – concursul va consta în 2 probe: o probă scrisă și interviu: în data de 14 aprilie 2009 la ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 16 aprilie 2009 ora 14.00 interviul la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș, str. Aleea Serelor nr. 2A; dosarele de concurs se depun în maximum 8 zile de la data publicării anunțului, la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș, str. Aleea Serelor nr. 2A, Serviciul resurse umane și salarizare, et. II, cam. 201, tel. 0262/205.181 și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotårårea Guvernului Romåniei nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: – formular de înscriere; – copia actului de identitate; – copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; – copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să teste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; – cazier judiciar; – adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; – cazier judiciar; – adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; – declarație de proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică; – curriculum vitae. Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Condițiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de auditor superior cl. I, tr. 3, sunt: – studii superioare economice/juridice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; – vechimea minimă de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – cunoștințe de operare/programare pe calculator – nivel mediu; – cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu. Condițiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de expert principal cl. I, tr. 2, sunt: – studii superioare economice/juridice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; – vechimea minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – cunoștințe de operare/programare pe calculator – nivel mediu; – cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, și anume: – să aibă cetățenia romånă și domiciliul în Romånia; – să cunoască limba romånă scris și vorbit; – să aibă vårsta de minim 18 ani împliniți; – să aibă capacitate deplină de exercițiu; – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; – să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; – să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; – să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvårșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvårășite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; – nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; – nu a desfășurat activități de poliție politică astfel cum este definită prin lege. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Maramureș – Serviciul resurse umane și salarizare.

Cozmaniuc Petru domiciliat în comuna Copălău, jud. Botoșani este citat la Judecătoria Botoșani, în dosar nr.7471/193/2008 pentru termenul din data de 14.05.2009.
Numitul IOANA STIDIE (fost Tănasie) este citat la Judecătoria Bălcești-Vålcea în dosar nr.1282/185/2008 pentru data de 30 Aprilie, în proces cu comuna Laloșu-Vâlcea prin reprezentantul său legal Toma Ion în calitate de Primar, dosar ce are ca obiect obligația de a face- desființare lucrări de construcții.
Reclamanta Alexe Gabriela cheamă ăn judecată pe necunoscuta Valeria Clont în dosar 2532/226/2008 cu termen la 23 aprilie 2009 la Judecătoria Făgăraș în proces de uzucapiune.
Peicu Elena este citată pentru data de 29.04.2009, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș dos. 1351/226/2008 avînd ca obiect divorț reclamant fiind Peicu Stelian.
Morar Mihaela Marioara este citată pentru data de 05.05.2009 la Judecătoria Făgăraș dos. 229/226/2009 având ca obiect divorț reclamant fiind Morar Liviu.
Bălinișteanu Rodica, reclamantă în dosar nr. 1631/222/2007 al Judecătoriei Dorohoi, având ca obiect- partaj succesoral, îl cheamă la proces pe Hapeci Cristian Iulian cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Șendriceni, sat Gherghel, jud. Botoșani, la data 24.04.2009.
DL. Popescu Dumitru patron al SC Almit Cons SRL Caracal jud. Olt este citat la data de 28.04.2009 ora 08.30, la Judecătoria Caracal în calitate de pârât în dosarul 5997/207/2008.
Humă Mirela – reclamant, chem în instanță pe Humă Constantin- pârât, la Judecătoria Săveni, județul Botoșani, în 23.04.2009, dosar 291/297/2009, proces divorț.
Numitul Ciobanu Mitica, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Padureni, este citat în data de 09-04-2009 la Judecătoria Huși, Jud. Vaslui, ora 8.30 ca pârât în dosarul civil nr.1841/244/2008, avînd ca obiect partaj succesoral.
Doamna, Done Maria dom. în mun. București, str. Parului nr. 32, bl. 59, sc. 2, ap. 50 este citată în data de 27 aprilie 2009 ora 8.30 la judecătoria Vaslui, în dosarul 4430/333/2008, având obiect dezbaterea succesorală, în calitate de pârât în contradictoriu cu reclamantul Bulgaru Dumitru.
BONDI IOSIF, BONDI ECATERINA sunt citați la Judecătoria Rupea în data de 27.04.2009 în dosar nr.153/293/2009 pentru prestație tabulară.
Pandelea Laurențiu Ovidiu domiciliat în București, str. Triunghiului nr. 20C, sector 1, este chemat la Judecătoria Slatina în calitate de påråt în proces cu S.C. TUR INSTAL TERM S.R.L., în dosar nr. 10191/311/2008, cu termen la 13.04.2009.
S.C. DIPLOMATIC PARTENERIAT COMPANY S.R.L. cu sediul în comuna Izvoarele, sat Petru Rareș nr. 149, județul Giurgiu, identificat cu CUI 16532560, J/52/406/2006, este chemată la Judecătoria Slatina în calitate de påråtă în proces cu S.C. ADELA S.R.L., în dosar nr. 8360/311/2008 cu termen la 27.04.2009.
Velicu Constanța domiciliată în București str. Cuiului nr. 6, sector 2, BURCEA MARIA domiciliată în București, str. Ropotului nr. 133 A, sector 2, NISTOR MARIN și NISTOR ILINCA, domiciliați în București, str. Spinis nr. 9, ap. 35, sector 4, sunt chemați la Judecătoria Slatina în calitate de påråți în proces cu S.C. RENCI S.R.L. în dosar nr. 8134/311/2008 cu termen la 27.04.2009.

Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui organizează licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unei suprafețe utile de 9 mp dispuse astfel: -2 mp la sediul I.P.J.Vaslui- situat în Vaslui, str.Hagi Chiriac nr.1; -2 mp la sediul Poliției Municipiului Vaslui – situat în Vaslui, str. Salcamilor nr. 1; -2 mp la sediul Poliției Municipiului Bîrlad – situat în Bîrlad, str. Nicolae Iorga nr.2; -1 mp la sediul Poliției Municipiului Huși – str.Ștefan cel Mare nr.2; -1 mp la sediul Poliției Oraș Negrești – situat în Negrești, str. M. Kogălniceanu, nr.1, -1 mp la sediul Poliției Oraș Murgeni – situat în Murgeni,str.M.Eminescu, nr. 511, în scopul desfășurării activității de montare distribuitoare băuturi calde. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unității din Vaslui, strada 1 Decembrie, nr.1, Serviciului de logistică, de unde, în perioada 02.04.2009-09.04.2009, pot solicita în scris fișa de date a achiziției ,care se obține contra sumei de 30 lei.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ; ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL COLECTARE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE; Calea Buziașului nr. 11A, Timișoara Telefon: 290.500; 290.631. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE. În temeiul art. 162 alin (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 04 , anul 2009, ora 14,00 în localitatea Timișoara, str. Calea Buziașului, nr. 11 A, cam. 106, et. I, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: – S.C. BED COMPANY S.R.L. dosar de executare nr. 21-671/2008, cu sediul în Timișoara, str. Mureș, nr. 83, cod de înregistrare fiscală 7899061. Denumirea bunului mobil, descrierea sumară; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv T.V.A., este de …. lei; Cota T.V.A. 1. Autoremorcher Kraz-255 B1 nr. de înmatriculare TM-92-BED – 56.372,43 – 19%; 2. Remorcă specială platformă transport agabaritică nr. de înmatriculare TM-93BED 16.224,26 – 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzări la licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: ofertele de cumpărare: în cazul vånzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10 % din prețul de pornire al licitației în contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timișoara; ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de scrisori de garanție bancară; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentică); pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii bugetari că nu au obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin 2, lit. d din O.G. 92/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Informații suplimentare cu privire la bunuri se pot obține consultånd componența listelor la sediul : Adm. Fin. Publ. a Mun. Timișoara, Calea Buziașului, nr. 11A, cam. 106 sau la telefon 290.500/290.631/106.

BT Asigurări Botoșani, str. Calea Națională nr.69 declară pierdută chitanța 7119622. O declar nulă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.