Acasă Economic-Financiar Avem proiectul de OUG pentru modificarea Codului Fiscal care se va adopta...

Avem proiectul de OUG pentru modificarea Codului Fiscal care se va adopta mâine

DISTRIBUIȚI

În ședința de guvern de săptămâna aceasta, guvernul Dăncilă va adopta următoarea OUG

Art. 65 – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5 cu următorul cuprins:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) angajatorii desfășoară activităţii în sectorul construcții care cuprind:

i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – Secțiunea F –CONSTRUCȚII

ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331- Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramic;

2332- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argila arsă;

2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contrucții;

2363- Fabricarea betonului;

2364- Fabricarea mortarului;

2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512- Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812- Extracția pietrișului și nisipului;

711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar, inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.”

 1. La articolul 76 alineatul (3), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă și tichetelor culturale, acordate potrivit legii.

 1. La articolul 76 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) cu următorul cuprins:

i) indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. ”

 1. La articolul 105, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la alin. (2) nu generează venit impozabil .”

 1. La articolul 105, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) Metodologia de aplicare a prevederilor alin.(4) se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.”

 1. La articolul 122 alineatul (4), literele a) și c) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) Nu se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:

 1. venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepția celor care au completat și depus declarația prevăzută la art. 120 alin. (4);

(…)

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente;

(5) Declarația prevăzută la alin. (1) – (3) se completează și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform art.79 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

 1. La articolul 125, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Asocierile, cu excepția celor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligația să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 februarie a anului următor, declarații anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F., care vor cuprinde și distribuția venitului net/pierderii aferent asociaților.”

 1. La articolul 133 alineatul (15), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu

următorul cuprins:

c) bonificația prevăzută la lit. a) de care beneficiază persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care nu există obligația completării și depunerii declarației prevăzute la art. 122, până la termenul legal de depunere, se acordă de către organul fiscal.

 1. La articolul 133 după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu următorul cuprins:

(151) Procedura de acordare a bonificației prevăzută la alin.(15) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.”

 1. După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381 care va avea următorul cuprins:

ART. 1381

Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor

(1) În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei prevăzute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17).”

 1. La articolul 139 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r) cu următorul cuprins:

r) indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță acordată potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. ”

 1. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora

(1) Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia, pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii de muncă.

(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu acești angajatori, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.”

 1. La articolul 142, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:

r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii;”

 1. La articolul 146, alineatele (5) și (51) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 – 145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.

(51) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.”

 1. La articolul 146, după alineatul (54) se introduce un nou alineat, alineatul (55), cu următorul cuprins:

(55) În situația în care, prin hotărâre a Guvernului se utilizează, în aceeași perioadă, mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, diferențiat în funcție de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor alin. (51) se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe țară prevăzută pentru categoria de persoane pentru care se datorează contribuția.”

 1. La articolul 154 alinatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r) cu următorul cuprins:

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.”

 1. La articolul 157 alineatul (1), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t) cu următorul cuprins:

t) indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

 1. La articolul 168, alineatul (51) se modifică și va avea următorul cuprins:

(51) Prevederile art. 146 alin. (51) – (55) se aplică în mod corespunzător.”

 1. La articolul 170 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) venitul și/sau câștigul din investiții, stabilit conform art. 94 – 97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;”

 1. Articolul 2203 se modifică și va avea următorul cuprins:

Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă

(1) Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, cota contribuției asiguratorie pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5.”

 1. La articolul 2204 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l) cu următorul cuprins:

l) indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

 1. La articolul 2206, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat de la angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.”

 1. La articolul 331, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) și k) se aplică până la data de 30 iunie 2022 inclusiv.”

 1. La articolul 342, alineatele (5), (6) și (11) – (13) se abrogă.

 2. La articolul 343, alineatul (3), se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Nivelul accizelor pentru țigarete se actualizează în funcție de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul și de ponderea accizei totale în prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum.”

 1. La articolul 343, alineatul (5), se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019 acciza specifică pentru țigarete este de 372,73 lei/1.000 țigarete.”

 1. La anexa nr. 1 de la titlul VIII – Accize și alte taxe speciale, la numărul curent 6,

coloanele 4 – 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (lei/U.M.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

„(…)

Tutun prelucrat

6

Țigarete

1.000 țigarete

439,94

448,74

483,74*

500,80

529,00

539,58

*Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019

 1. La articolul 491, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3)

cu următorul cuprins:

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile

lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).”

Art. 66 – – (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 65 din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția:

– pct. 23-27 care intră în vigoare la data de 01.01.2019;

– pct. 1, 2, 4, 5, 10, 12-16, 18, 20 și 22 care intră în vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019.

(2) Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevăzută la art.133 alin.(151) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, este de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului act normativ.

Art. 67 – (1) Prin derogare de la prevederile art.224 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt asigurate în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin.(1) beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform legislației în vigoare, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă prevăzută de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Perioadele lucrate în sectorul construcțiilor de către persoanele prevăzute la alin.(1) constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 68 – Alineatul (1) al articolului 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 239 din data de 19 martie 2018, se modifică va avea următorul cuprins:

(1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sezonului în perioada 2018-2019 se suportă în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Institutului Cultural Român și Ministerului Apărării Naționale.”

Art. 69 – Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 31 iulie 2019, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.

(3) Începând cu data de 1 august 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.”

Art. 70 – După alineatul (1^) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (1^3) , cu următorul cuprins:

„(1^3) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anumite domenii de activitate. ”

Art. 71 – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621 , cu următorul cuprins:

Articolul 621

Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor

Entitățile raportoare care intră sub incidența legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pun la dispoziția organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informații și documente privitoare la :

a) mecanismele și procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauție privind clientela;

b) identificare clientului și a beneficiarului real;

c) evaluarea scopului și naturii dorite a relației de afaceri;

d) monitorizarea relației de afaceri;

e) evidențele tranzacțiilor.”

2. La alineatul (1) al articolul 194, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) să se achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării acestei decizii sau până la finalizarea eşalonării la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea la plată potrivit art. 195;”

3. Alineatele (1) – (3) ale articolului 195 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent:

a) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată, prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a) – c), lit. e) – i) şi lit. n);

b) obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării, prevăzute la art. 200 alin. (2), cu excepţia sumelor de natura celor prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. j).”

(2) Contribuabilul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracţie de an calendaristic. Pentru obligațiile fiscale pevăzute la art. 194 alin. (1) lit. h) şi i) şi alin. (11) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de eșalonare la plată ori de câte ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de eşalonare la plată prin includerea tuturor obligaţiilor fiscale ce reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată la data depunerii cererii.”

(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. a) – c), lit. e) – i) sau lit. n), după caz, ori până la împlinirea termenului prevăzut la art. 200 alin. (2) şi se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz.”

4. La articolul 195, după alineatului (81) se introduce un nou alineat, alineatul (82) cu următorul cuprins:

(82) În cazul debitorilor pentru care s-a acordat eşalonare la plată potrivit prevederilor art. 186 alin. (4), la cererea acestora, penalităţile de întârziere rămase de plată din graficul de eşalonare se amână la plată în situaţia în care garanţiile constituite odată cu acordarea eşalonării sau ulterior acesteia acoperă cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13) sau art. 193 alin. (15), după caz.”

5. Alineatul (1) al articolului 200 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 194 alin. (1), precum şi la alin. (2) al prezentului articol, cu excepţia cazului în care eșalonarea a fost pierdută ca urmare a nerespectării condiției prevăzută la art. 194 alin. (1) lit. k), de două ori într-un an calendaristic, sau fracție de an calendaristic, dacă depune o cerere în acest scop înainte de executarea garanţiei de către organul fiscal competent sau înainte de stingerea tuturor obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul eșalonării la plată, după caz. Cererea se soluţionează prin emiterea unei decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu păstrarea perioadei de eşalonare deja aprobate.”

Art. 72 – Prevederile art. 71 pct. 2-5 se aplică și pentru eşalonările în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgență.

Art. 73 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioarese modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alin. (12) – (15), cu următorul cuprins:

(12) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de gestiune stabilită.

(13) Taxele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice stabilite potrivit alin. (12) colectate de autorităţile administraţiei publice locale pot fi virate, în funcție de modalitatea de gestiune aleasă, în bugetele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop plata serviciilor comunitare de utilități publice, în situația în care serviciile comunitare de utilităţi publice sunt asigurate prin intermediul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. Diferențele dintre nivelul taxei încasate și cel al facturii emise de operator/operator regional/asociația de dezvoltare intercomunitară pot fi suportate din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului.

(14) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară au calitatea de persoane impozabile din punct de vedere al TVA pentru asigurarea serviciilor de utilități publice pentru unităţile administrativ-teritoriale membre, atunci când acționează conform art. 271 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(15) Taxele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice stabilite potrivit alin. (12) se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin care au fost stabilite și comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenței.Prevederile referitoare la executarea silitădin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.”

2. Alineatele (2) și (3) ale articolului 47 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnicoeconomic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;

c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (21).

(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor;

e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente.

f) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7).”

3. După alineatul (4) de la articolul 47 se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (4^1) cu următorul cuprins:

„(4^1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea repetată a faptelor prevăzute la alineat (3) şi (4) operatorii economici se sancţionează cu amendă în cuantum de 5% din cifra de afaceri.”

Art 74 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 2 alineatul (1) se adaugă litera h), și va avea următorul cuprins:

h) control ex-ante voluntar – control privind aspectele de calitate de regularitate, așa cum sunt definite de prezenta ordonanță, efectuat la solicitarea autorității contractante.”

2.Articolul 5 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se desfăşoară la solicitarea autorității contractante pe bază de liste de verificare şi vizează verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale aplicabile din punct de vedere al regularităţii şi calităţii.”

3.Articolul 5 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, cu încadrarea în procentul prevăzut la art. 8 alin (1) din prezenta Ordonanță, pe baza unei metodologii de selecţie.”

4. La articolul 6 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pentru care autoritatea contractantă a formulat la momentul inițierii o solicitare de introducere în programul de verificare al ANAP. Prin excepție, procedurile de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c), alin.(5) lit. c) – d) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) și j) din Legea nr. 99/2016, cu modificările si completările ulterioare nu pot face obiectul controlului ex-ante.”

5. La articolul 7 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Metodologia de selecţie trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de 5% din totalul procedurilor de atribuire inițiate în conformitate cu prevederile legislației prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) de către autoritățile contractante într-un an calendaristic prin publicarea în SEAP a anunțului de participare/de participare simplificat/ de concurs/, aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de această legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, aşa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepţia procedurilor de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016.

6. Articolul 7 alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3^1) Modul în care se realizează aplicarea metodologiei de selecție și introducerea în programul de verificare al ANAP a procedurilor de atribuire a contractelor supuse controlului ex-ante, alături de țintele care trebuie atinse anual prin raportare la procentul prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui ANAP.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. La articolul 9 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Autoritatea contractantă solicitantă a controlului ex ante va formula cererea de introducere a procedurii în programul de verificare ex-ante al ANAP odată cu încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenţia de a realiza o negociere fără publicare prealabilă și va fi înștiințată în termen de 2 zile lucrătoare de la acest moment cu privire la acceptarea sau nu a respectivei cereri.”

9. La articolul 9 alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 10 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Autoritatea contractantă solicitantă a acontrolului ex ante are obligaţia de a pune la dispoziţia ANAP următoarele informaţii şi/sau documente: (…)”

11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Procesul de control ex ante voluntar la cerere este limitat la aspectele verificate şi constatate în baza listelor de verificare ale ANAP şi nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acţiunile şi deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire şi/sau modificare a contractului în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.”

12. Articolul 16 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecţii cu privire la abaterile de la aspectele de calitate, identificate de către ANAP ca urmare a activităţii de control ex ante voluntar al procesului de atribuire şi/sau a măsurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri, se poate demara procedura de conciliere.”

13. Articolul 16 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Procedura de conciliere poate fi declanşată de autoritatea contractantă numai cu privire la aspectele de calitate prevăzute în avizul conform condiţionat emis de ANAP în legătură cu care autoritatea contractantă are obiecţii, nefiind aplicabilă rezultatelor verificărilor aspectelor de calitate care au fost acceptate de autoritatea contractantă în cadrul controlului ex ante voluntar şi rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate.”

Art. 75 – În termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice, elaborează normele metodologice de aplicare a art. 74, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 76 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La alineatul (3) de la art. 6, după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:

„d) date necesare privind consumatorii, respectiv persoanele fizice şi juridice, care utilizează sau solicită serviciul de comunicaţii electronice prin reţeaua de comunicaţii pentru care se solicită notificare;”

2. La articolul 6, alineatul (4), se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) este autorizată să furnizeze tipurile de reţele şi de servicii pe care le-a indicat numai utilizatorilor finali prezentaţi în notificare, având drepturile şi obligaţiile corespunzătoare prevăzute în autorizaţia generală.”

3. Alineatul (1) de la articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă se realizează având ca punct de pornire o valoare minimală stabilită astfel:

a) În cazul licenţelor de comunicaţii mobile de generaţia a doua și treia valoarea minimală va reprezenta 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

b) În cazul licenţelor de comunicaţii mobile de generaţia a cincea valoarea minimală va reprezenta 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.”

4. Alineatul (2) al articolului 28 se abrogă.

5.Alineatul (6) de la articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie se realizează pronind de la o valoare minimală stabilită astfel:

a) În cazul licenţelor de comunicaţii mobile de generaţia a doua și treia valoarea minimală va reprezenta 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

6. La articolul 124, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (3) Procentul prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte în cuantum de 3%”

7. La articolul 142, punctul 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice de către o persoană care nu este autorizată în condiţiile art. 6 pentru acel tip de activitate ori către alţi utilizatori decât cei notificaţi, precum şi pe perioada în care dreptul de furnizare a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice a fost suspendat ori retras;”

8. La articolul 142 se introduce un nou punct, respectiv punctul 56, cu următorul cuprins:

„56. Utilizarea frecvenţelor radio după expirarea perioadei de licenţă”.

9. La alineatul (1) de la art. 143, litera b) se modifică după cum urmează:

„b) prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cu o cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, iar, în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri.”

10. La alineatul (1) de la art. 143, după litera b) se introduce o nouă literă, respectiv litera c), cu următorul cuprins:

„c) Pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice încălcarea prevederilor privind furnizarea fără notificare şi fără autorizaţie de astfel de reţele către utilizatori se sancţionează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporţional cu numărul de utilizatori deserviţi fără autorizaţie, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori.”

11. La articolul 143 se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul utilizării de frecvenţe radio fără licenţă, sau după expirarea perioadei de valabilitate, se calculează penalităţi pentru fiecare zi de utilizare fără licenţă, începând cu ziua imediat următoare termenului de scandenţă, reprezentând 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice.”

Art. 77 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Nivelul traifelor şi contribuţiilor prevăzute la alin.(2) se stabileşte anual prin ordin al ANRE, cu excepţia contribuţiei băneşti percepute de la operatori economici care desfăşoară activităţi în domeniul energiei electrice şi termice, în condiţiile legii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. După alineatul (3) al articolului 2, se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Contribuţia bănească percepută de la operatori economici care desfăşoară activităţi în domeniul energiei electrice şi termice este egală cu 3% din cifra de afaceri realizată de aceștia”.

Art. 78 – După alineatul (17) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (18), cu următorul cuprins:

”(18) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt exceptate de la prevederile alin. (16) și (17) în cazul neutilizării până la finele anului a sumelor notificate conform alin. (14) lit. b) din cauza finanțatorilor, care nu au disponibilizat sumele solicitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.”

Art. 79 – Alineatul (1) al articolului 21 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Prevederile cap. I-IV se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerul Afacerilor Interne”.

Art. 80 – Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera h) a alineatului (1) al articolului 25 se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:

h^1) proiecte strategice de investiții în parteneriat public-privat aprobate prin hotărâre a Guvernului;”

2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.

3. La articolul 32, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) O persoană, participantă la un fond de pensii, se poate retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.

(7) În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.”

4. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora.”

5. La Articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat şi actualizat în raport cu valoarea contribuţiilor participanţilor, respectiv:

a) 5% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este sub 100 milioane euro;

b) 7% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este între 100 milioane euro și 500 milioane euro;

c) 10% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este peste 500 milioane euro;”

6. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (1) Comisionul de administrare se constituie prin:

a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totala ce face obiectul operațiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Națională de Pensii Publice;

b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei.”

Art. 81 – Alineatele (23) și (24) ale articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 82 – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) ale articolului 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În vederea constituirii şi utilizării de fonduri publice necesare efectuării plăţilor către societatea de proiect ori partenerul privat conform prevederilor alin. (2) aferent derulării proiectelor de parteneriat public-privat aprobate de Guvern se înfiinţează, în cadrul bugetului de stat, la o pozitie distinctă, respectiv în bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărei preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite, Fondul de finanţare a contractelor de parteneriat public-privat.

2. După alineatul (3) ale articolului 13 se introduc patru noi alineate, alin. (4) –(7), cu următorul cuprins:

(4) Din Fondul de finanţare a contractelor de parteneriat public-privat se repartizează sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat cu rol de partener public în contractul de parteneriat public-privat, pe bază de hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii finanţelor publice.

(5) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimentează cu sumele aprobate potrivit alin. (4) și pot fi utilizate conform prevederilor alin. (2). Angajările, ordonanţările şi plăţile din aceste sume se fac în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat şi ale bugetelor acestora. „

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice, după caz, în anexele la bugetele acestora, creditele de angajament și creditele bugetare suplimentate potrivit prevederilor alin.(5) și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării modificărilor prevăzute la alin.(6).”

CAPITOLUL IV

Instituirea taxei pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie

Contribuabili

Art. 83 – (1) Instituțiile financiar-bancare sunt obligate la plata taxei pe active, denumită în continuare taxa pe lăcomie, în situația în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 84 alin. (2) depășește pragul de 1,5 %, denumit în continuare prag de referință.

(2) Prin instituție financiar-bancară se înțelege oricare dintre următoarele persoane:

 1. instituţiile de credit, persoane juridice române, definite, astfel, potrivit legii de organizare și funcționare;

 2. instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României;

 3. instituţiile de plată, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată;

 4. instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată;

 5. alte persoane juridice, care desfășoară, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, activități financiare;

 6. sucursalele din România ale persoanelor juridice străine, din categoria celor prevăzute la lit. a)-e).

Cotele taxei pe lăcomie şi baza de calcul

Art. 84 – (1) Taxa pe lăcomie se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra activelor contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca Națională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul acestei instituții.

(3) Cotele taxei pe lăcomie se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel:

a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;

b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0, 51 – 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%;

c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01 – 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,6%;

d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 – 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,9%.

(4) Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei pe lăcomie de 0,9 % se majorează progresiv cu câte 0,3 puncte procentuale la fiecare depășire cu câte 0,5 puncte procentuale, inclusiv, a pragului de referință majorat cu 2 puncte procentuale.

Plata taxei pe lăcomie şi depunerea declaraţiei fiscale

Art. 85 (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 83 sunt obligaţi să calculeze, să declare și să plătească taxa pe lăcomie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe lăcomie.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), contribuabilii care încetează să existe într-un trimestru au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe lăcomie aferentă până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii , după caz.

(3) Modelul şi conţinutul declaraţiei taxei pe lăcomie se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Cheltuiala cu această taxă este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Taxa pe lăcomie reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Data intrării în vigoare

Art. 86 – Prevederile prezentului capitol se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Articolul 71 pct.1 din prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.