Acasă Economic-Financiar 157.798 de angajatori devin pușcăriabili. MFP a publicat proiectul de OUG de...

157.798 de angajatori devin pușcăriabili. MFP a publicat proiectul de OUG de modificare a legii evaziunii fiscale. Vezi textul integral

DISTRIBUIȚI

„La data de 30.09.2017 erau 157.798 angajatori care nu au plătit contribuţiile sociale pentru angajaţii lor.”, declara Ionuț Mișa luna trecută. Unii dintre ei vor face un efort și vor plăti rapid reținutele la sursă dar majoritatea nu vor putea face asta până la 1 ianuarie când urmează să intre în vigoare o OUG care repune neplata unor datorii către fisc, deși declarate, în rândul infracțiunilor.

Citește și PSD vrea să bage la închisoare 157.798 angajatori care au declarat dar au întârziat plata contribuţiilor sociale pentru 2 milioane de angajaţi

Ministerul Finanțelor publice a publicat astăzi proiectul de OUG pentru modificarea legii privind evaziunea fiscală.

Iată textul integral al OUG

ORDONANŢA DE URGENŢĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Având în vedere necesitatea reformării sistemelor sociale publice din România în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii datorate atât de către aceștia, cât și de către angajați,
luând în considerare necesitatea responsabilizării angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale obligatorii, având în vedere că prin reformarea sistemelor sociale publice din România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sarcina fiscală a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost transferată în totalitate în sarcina angajatului, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate,
având în vedere necesitatea punerii în acord a cadrului legal privind incriminarea ca fapte de evaziune fiscală a celor constând în încălcarea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat a sumelor reținute/încasate de persoanele obligate potrivit legii, cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 495 din 6 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
având în vedere scopul refacerii mijlocului legal de protecţie a bugetului general consolidat al statului, dar și a persoanelor cărora li s-au reţinut impozitele cu diferite destinaţii (contribuţii, impozite etc.), dar nu au fost virate la bugetul general consolidat,
luând în considerare că, urmare acestei decizii, a dispărut un mijloc de protecție a bugetului de stat, dar și a persoanelor cărora li s-au reținut contribuții care nu au fost virate, cu consecința că aceste persoane nu-și vor putea pretinde și dovedi diferitele drepturi de care se leagă plata acestor contribuții,
având în vedere necesitatea degrevării instanţelor de judecată de dosarele de evaziune fiscală cu prejudicii mici,

luând în considerare faptul că fenomenul evaziunii fiscale reprezintă, din perspectiva efectelor pe care le generază, o temă de interes national întrucât este pusă în pericol buna funcționare a statului prin lipsa resurselor necesare finanțării corespunzătoare a serviciilor publice, fiind afectat echilibrul bugetar prin generarea de deficite bugetare și de costuri suplimentare aferente împrumuturilor publice, statul fiind împiedicat să aplice politici fiscale favorabile creșterii economice (inclusiv măsuri de relaxare fiscală), este afectat mediul concurențial cu consecințe negative asupra formării prețurilor și implicit asupra bunei funcționări a pieței libere,

având în vedere faptul că menținerea situației actuale reprezintă o vulnerabilitate atât pentru bugetul public care a fost, astfel, lipsit de resursele financiare necesare prin săvârșirea infracțiunii de reținere și nevărsare a impozitelor sau contribuţiilor cu reţinere la sursă, cât și pentru persoanele care ar trebui să beneficieze de drepturile constituționale cum ar fi: dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la pensie, la ajutor pentru șomaj sau la alte forme de asigurări sociale,
luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I – Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.
(2) Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.”

2. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă.

3.Alineatul (3) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte”.
4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.
(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime.
(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”.

5. După articolul 16 se introduce o anexă, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
Art. II – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 144, literele k), n) și p) se abrogă;
2. La articolul 145, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Contravențiile prevăzute la art. 144 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m) şi o);
b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j) și l)”;
Art. III – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 312, litera b) se abrogă;
2. La articolul 313, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
“ b) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”
Art.IV – Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de organele de inspecție economico-financiară, de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.”
2. După alineatul (1) al articolului 3 se intoduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:
”(2) Mijloacele de transport care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea faptei prevazută la art. 1 lit. e) se confiscă și în situația în care nu aparţin contravenientului și nu există contract legal de cărăuşie.”
Art.V – După alineatul (3) al articolului 341 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, se introduc 11 noi alineate, alin.(4)-(14), cu următorul cuprins:

”(4) Ministerul Finanțelor Publice, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale sau financiare, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Ministerului Finanțelor Publice sau ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:
a) impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silitã;
b) obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silitã;
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Ministerului Finanțelor Pubice sau ale Agenției Naționale de Administrare Fiscalã;
d) repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotãrâri judecãtorești pronuntate în materie penalã care au la bazã sesizãri ale Ministerului Finanțelor Publice sau ale Agenției Naționale de Administrare Fiscalã, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită;
e) valoarea creanțelor bugetare stabilite de organele de inspecție economico-financiarã, stinse prin încasare, compensare sau executare silitã;
f) obligații accesorii aferente creanțelor bugetare stabilite de organele de inspecție economico-financiarã, stinse prin încasare, compensare sau executare silitã.

(5) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția ca actele prevăzute la alin.(4) prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în același exercițiu financiar.

(6) În situația în care exercițiul financiar în care se sting sumele diferă de exercițiul financiar în care actele prevăzute la alin.(4) rămân definitive în sistemul căilor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercițiului financiar în care cele două condiții, respectiv stingerea și rămânerea definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.

(7) Veniturile proprii ale activității prevăzute la alin. (4) se utilizează pentru acordarea de indemnizații personalului Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscalã.
(8) Acordarea indemnizatiilor prevazute la alin. (7), se face cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

(9) Plata indemnizatiilor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentã și se acordã personalului care a participat la obtinerea unor rezultate exceptionale, potrivit procedurii prevăzute la alin. (12).

(10) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la alin. (4) se elaborează şi se aprobă odată cu bugetul ordonatorului principal de credite pe lângă care este înființată, conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

(12) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(13) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(14) Procedura de constituire și utilizare a veniturilor proprii ale activității prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã, iar repartizarea acestora se stabilește, dupã cum urmeazã:
a) prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru acordarea de indemnizatii personalului Ministerului Finanțelor Publice;

b) prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã pentru acordarea de indemnizatii personalului Agenției”
Art.VI – Prevederile art.I pct.1 și art.V intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, iar prevederile art.IV pct.2 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU,
MIHAI TUDOSE

Anexa
(Anexă la Legea nr. 241/2005)

Impozite și contribuţii care intră sub incidența art. 6

Nr.
Crt. Denumirea obligației fiscale Temeiul legal
Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 43 alin. (1).
Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 72 alin. (1) și (3) și art. 73 alin. (2) și (4).
Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 78 alin (1,(3) și (4), art. 80 alin. (1) și (2) și art. 82 alin. (4).
Impozitul pe veniturile din arendă Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin. (8) și (9).
Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (1) – (4).
Impozit pe veniturile sub formă de dividende Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (7) și (8).
Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (5).
Impozitul pe veniturile din pensii Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 101 alin. (1) și (3), (8), (9) și 10.
Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 110 alin. (1), (2),(3) și (6) .
Impozitul pe veniturile din alte surse Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 115 alin. (1) și (3).
Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8)
Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (9).
Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8^1)
Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 146 alin. (1) – (4) și alin. (8) – (11).
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 168 alin. (1) – (4), alin. (7), (7^1), (8) și (10).
Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un rezident Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. b) și art. 224 alin. (1), (2), (5), (6) și (8) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. c) și art. 224 alin. (1), (2), (5), (6) și (8) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe veniturile din redevenţe obținute de un nerezident, primite de la un rezident Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. d) și art. 224 alin. (1), (2) și (5) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe veniturile din redevenţe obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. e) și art. 224 alin. (1), (2) și (5) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un rezident Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. f) și art. 224 alin. (1), (2) și (5) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. g) și art. 224 alin. (1), (2) și (5) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România obținute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. h) și art. 224 alin. (1), (2) și (5).
Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, obținute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. i) și art. 224 alin. (1), (2) și (5).
Impozitul pe venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223, alin. (1), lit. j) și art. 224 alin. (1) și (5).
Impozitul pe venituri din servicii prestate în România obținute de un nerezident, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. k) și art. 224 alin. (1), (2) și (5).
Impozitul pe venituri din profesii independente desfăşurate în România, obținute de un nerezident – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare – în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. l) și art. 224 alin. (1), (2) și (5).
Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obținute de un nerezident
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. m) și art.224 alin. (1) și (5).
Impozitul pe veniturile din dividende obținute de un nerezident, primite de la un rezident Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. a) și art. 224 alin. (1) și (5) sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz.
Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. p) și art. 224 alin. (1) și (5).
Impozitul pe venituri obţinute de un nerezident,la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câştigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. n) și art. 224 alin. (1) și (5).
Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unei persoane juridice române Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1) lit. o) și art. 224 alin. (1) și (5).
Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin. (6).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.