Acasă Mica Publicitate Mica Publicitate 07 mai 2009

Mica Publicitate 07 mai 2009

DISTRIBUIȚI

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, tel/fax 0246/213588, 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează procedura de concesionare prin licitație publică pentru: terenurile aparținând domeniului public al Municipiului

Giurgiu: 1. cu suprafața de 14.349,00 mp. situat în Aleea Plantelor nr.156 și 2. cu suprafața de 291,00 mp. situat în str. Portului, adiacent PT 72,  în conformitate cu OUG nr. 54/2006, cu completările și modificările ulterioare, și HCLM nr.126/21.04.2009 și nr. 125/21.04.2009. În data de 26.05.2009, orele 13.00 și 14.00. Documenția de atribuire întocmită conform legislației în vigoare și a Caietului de sarcini poate fi ridicată de către persoanele interesate de la Comp. Licitații – Contracte, începând cu data de 07.05.2009. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în Caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, până la data de 26.05.2009, ora 10.00. Eventualele litigii se vor soluționa la instanța de judecată cu competențe pe raza municipiului Giurgiu. Relații suplimentare la tel: 0246/213588, int.183.
DGFP Maramureș. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE SIGHETUL MARMAȚIEI, str. Corneliu Coposu nr.3, Sighetul Marmației, jud. Maramureș; Tel. 0262/316.141; Fax: 0262/315.529, e-mail: Admin.SMMMAFMX01.MM@mfinante.ro;  Nr. 7824/16.04.2009; ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. ANUL 2009, LUNA Aprilie, ZIUA 16. LICITAȚIA a III-A. În temeiul art.162 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna mai, ora 10.00, anul 2009, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 3, se vinde prin licitație publică bunul imobil proprietate a SC N&B CONSTRUCT INSTAL SRL, cu sediul în loc. Brașov, str. Jepilor nr.36, bl. A34, ap. 4, CUI RO 1369619, jud. Brașov, dos. Executare nr. N26/2008. Prețul de pornire pentru a treia licitației, conform OG 92/2003 art.162 al.8), este de 40.256 și reprezintă 50% din prețul de evaluare (prețul de evaluare este de 80.512 RON, sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) pentru bunul imobil constând în teren-fâneață în suprafață de 1.184 mp. Situat în loc. Sighetu Marmației, str. Muzeului nr.32, înregistrat în CF 19847, poz.TOPO 6120/3/2/2/1. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui imobil să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației pentru bunurile pe care dorește să le achiziționeze, în contul RO55 TREZ 4365067 XXX 004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copia de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditori fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.172-174 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art.9 al.(2) lit.d) din OG nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetul Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3,  sau la telefon 0262/314.783. Data afișării: 16.04.2009. 
SC HIDROELECTRICA SA București – SUCURSALA HIDROCENTRALE SLATINA, cu sediul în Slatina, strada T. Vladimirescu nr.158, jud. Olt, cod fiscal 14127102, tel. 0249/507.014, fax 0249/436.892, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr.J28/232/2002, cont bancar RO60RNCB0200042736280001 BCR – Sucursala Slatina, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru valorificarea prin vânzare a bunurilor materiale rezultate din lucrările de retehnologizare. Cantitatea de bunuri, locul de depozitare și prețurile de pornire la licitație, precum și condițiile de participare la licitație sunt detaliate în Caietul de sarcini. Acesta se poate ridica de la sediul SH Slatina începând cu data de 04.05.2009. Licitația se va desfășura la sediul sucursalei la data de 15.05.2009, ora 12.00, și se va repeta, în caz de neadjudecare, în datele de 22.05.2009, ora 12.00, și 29.05.2009, ora 12.00. Relații suplimentare la telefon 0249/507.014 – Biroul Contracte. Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunurilor care sunt solicitate de cumpărător. Taxa de participare și prețul documentelor de licitație este 50 lei, RON (fără TVA)., (nerambursabilă) și se achită cu ordin de plată sau numerar la casieria sucursalei. În urma achitării taxei de participare, ofertanții vor primi Caietul de Sarcini și documentele de licitație.

Se citează Lavric Mihai la Judecătoria Făgăraș, dosar 562/226/2009, termen 21 mai 2009, pentru divorț.
Gavrilaș Mariana Garofița, cu domiciliul în Botoșani, Aleea Parcul Tineretului nr.5, ap.3, este citată de reclamantul Ciocan Paul, pentru 21.05.2009, ora 8.30, la Judecătoria Botoșani, dosar 4945/193/2008, ieșire din indiviziune.
Numitul Gaina Ion, cu ultimul domiciliu în Mun.Vaslui, str.Vasile Lupu, bl. 444, sc. ,apt. 2 ,jud. Vaslui,este citat la Judecătoria Vaslui, din str. Inginer Badea Romeo nr.13, pentru data de 01.06.2009, ora 8.30, în proces de divorț nr.1/333/2009, promovat de soția Gaina Dorina.
Se citează pârâtul Cojanu Petrică la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 225/226/2009, cu termen la 2 iunie 2009, ora 11.30, având ca obiect divorț cu copii.
Dobrin Maria, Dobrin Gheorghe, Iarca Matei, Teulea David, născ. Rînea sunt citați la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 1163/226/2009, la data de 2 iunie 2009.
Reclamanta Damian Delia Cristina cheamă în judecată la Judecătoria Cluj-Napoca, Dos. Nr. 12276/211/2008, termen 14 mai 2009, sala 102, ora 8,30, pentru divorț, pe pârâtul Damian Adrian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 62-64, ap. 36, jud. Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.