Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 11 februarie 2014

Mica publicitate 11 februarie 2014

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în orașul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.;2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 38 m.p., situat in Piața Complex Modern, oraș Titu, județul Dâmbovița, identificat potrivit planului cadastral, prin urmatoarele vecinătăți: Nord – Bucuruca Zoia, Sud – Primaria Titu, lot 5, Est – Primaria Titu lot 3, Vest – Primaria Titu, lot 1, și face parte din terenul aferent pieței în suprafață de 10.436 m.p. aparținând domeniului public al orașului Titu, conform anexei la HCL nr. 19/28.02.2013 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Titu, poziția 310. Este situat în intravilanul localității și poate fi racordat la rețeaua electrică. Bunul ce urmează a fi concesionat este destinat pentru desfășurarea activității legale de comerț – domeniul florărie; 3. Informații privind documentația de atribuire: Prețul minim de pornire al licitației publice este de 0,19 euro/mp/lună. Durata concesiunii este de 10 ani, aceasta putând fi prelungită cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților; 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții; 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții, oraș Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița; 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu; 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/02/2014, ora 14.00; 4. Informații privind ofertele: Va fi declarat câștigător ofertantul care oferă prețul cel mai mare și îndeplinește condițiile de eligibilitate; 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05/03/2014, orele 14.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, la Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 06/03/2014, orele 14.00; 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița – Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro; 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06/02/2014, La licitație vor participa minim 3 ofertanți. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitație publică în termen de minim 25 zile. Dacă nici la a doua licitație nu vor participa minim 3 ofertanți, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitație, prin negociere directă cu ofertantul participant.
ANUNȚ   DE   LICITAȚIE privind închirierea spațiului nr. 24 în suprafață de 17,47 mp, situat în Piața Complex Modern Titu, aparținând domeniului public al orașului Titu,  în vederea desfășurării activităților de comerț și prestări servicii.Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, licitația publică pentru închirierea spațiului nr. 24 în suprafață de 17,47 mp, situat în Piața Complex Modern din orașul Titu, aparținând domeniului public al orașului Titu, în vederea desfășurării activităților de comerț și prestări servicii. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 8,20 euro/mp/luna.Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților. Pot participa la licitație: persoanele juridice române sau străine, persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale și  întreprinderi individuale,  înregistrate ca atare, potrivit legii, și care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Orașului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.02.2014, orele 12.00. Prețul documentației de atribuire este de 50 lei, și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Taxa de participare la licitație este de 50 lei și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu.Garanția de participare la licitație este de 153,66 euro, achitată la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei Orașului Titu. Ofertele vor fi depuse până la data de 26 februarie 2014, orele 15.00, la Registratura Primăriei Orașului Titu.Licitația va avea loc în data de 27 februarie 2014, orele 10,00, la sediul Primăriei Orașului Titu. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data înregistrării. Informații suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com. Anunțul  privind  organizarea  prezentei  licitații  a fost  transmis  spre  publicare în data de 06.02.2014.
ANUNȚ   DE   LICITAȚIE privind închirierea spațiului “Foișor” în suprafață de 80 mp, situat în Parcul orășenesc Titu, bun aparținând domeniului public al orașului Titu. Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, licitația publică pentru închirierea spațiului “Foișor” în suprafață de 80 mp, situat în Parcul orașenesc Titu, bun aparținând domeniului public al orașului Titu, în vederea desfășurării activităților de comerț și prestări servicii. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 0,30 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților. Pot participa la licitație: persoanele juridice române sau străine, persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale și  întreprinderi individuale, înregistrate ca atare, potrivit legii, și care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Orașului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.02.2014, orele 12.00. Prețul documentației de atribuire este de 100 lei, și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Taxa de participare la licitație este de 50 lei și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Garanția de participare la licitație este de 48 euro, achitată la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei Orașului Titu. Ofertele vor fi depuse până la data de 26 februarie 2014, orele 15.00, la Registratura Primăriei Orașului Titu. Licitația va avea loc în data de 27 februarie 2014, orele 12,00, la sediul Primăriei Orașului Titu. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data înregistrării. Informații suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com. Anunțul  privind  organizarea  prezentei  licitații  a fost  transmis  spre  publicare în data de 07.02.2014.
ANUNȚ   DE   LICITAȚIE privind închiriere “Căsuță din lemn”, în suprafață de 12 mp,  și a terenului adiacent în suprafață de 12 mp, bunuri situate în Parcul Orășenesc Titu și aparținând domeniului public al orașului Titu. Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, licitația publică pentru închiriere “Căsută din lemn” în suprafață de 12 mp, și a terenului adiacent în suprafață de 12 mp, bunuri situate în Parcul Orașenesc Titu și aparținând domeniului public al orașului, în vederea amplasării jocuri agrement pentru copii. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 0,20 euro/mp/luna pentru « Căsuță din lemn » și 0,057 euro/mp/lună pentru terenul adiacent căsuței. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților. Pot participa la licitație: persoanele juridice române sau străine, persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale și  întreprinderi individuale,  înregistrate ca atare, potrivit legii, și care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Orașului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.02.2014, orele 12.00. Prețul documentației de atribuire este de 100 lei, și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Taxa de participare la licitație este de 50 lei și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Garanția de participare la licitație este de 6,17 euro, achitată la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei Orașului Titu. Ofertele vor fi depuse până la data de 26 februarie 2014, orele 15.00, la Registratura Primăriei Orașului Titu. Licitația va avea loc în data de 27 februarie 2014, orele 13,00, la sediul Primăriei Orașului Titu. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data înregistrării. Informații suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com. Anunțul  privind  organizarea  prezentei  licitații  a fost  transmis  spre  publicare în data de 07.02.2014.
ANUNȚ   DE   LICITAȚIE privind închirierea spațiillor cabinete medicale situate în Policlinica Titu, bunuri aparținând domeniului public al orașului Titu. Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, licitația publică pentru închirierea spațiilor cabinete medicale situate în incinta Policlinicii Titu, bunuri aparținând domeniului public al orașului Titu, în vederea desfășurării de activități medicale și activități medicale conexe, după cum urmează: Cabinet 2, parter (fost Chirurgie), în suprafață de 17,60 mp, pentru desfășurarea de activități medicale și activități medicale conexe; Cabinet 1 (fost Medic șef), etaj, în suprafață de 19,20 mp, pentru desfășurarea activității medicale de radiologie dentară; Cabinet 4 etaj, în suprafață totală de 24,90 mp, format din camerele 4(17,60 mp) și 5(10,20mp), pentru desfășurarea activității medicale de dermatologie (dermatovenerice). Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 1,25 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților. Ofertanții pot fi persoane fizice sau persoane juridice autorizate să desfășoare activități medicale și activități medicale conexe, și care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Orașului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.02.2014, orele 12.00.  Prețul documentației de atribuire este de 50 lei, și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Taxa de participare la licitație este de 50 lei și se achită la casieria Primăriei Orașului Titu. Garanția de participare la licitație se achitată la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei Orașului Titu. și reprezintă chiria minimă datorată pentru o perioadă de 1 lună, calculată astefel: Garanția de participare = suprafața spațiului (mp) x prețul minim de pornire (1,25 euro/mp/lună) x 1 lună. Ofertele vor fi depuse până la data de 26 februarie 2014, orele 15.00, la Registratura Primăriei Orașului Titu.Licitația va avea loc în data de 27 februarie 2014, începând cu orele 11,00, la sediul Primăriei Orașului Titu. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data înregistrării. Informații suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com. Anunțul  privind  organizarea  prezentei  licitații  a fost  transmis  spre  publicare în data de 07.02.2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.