Acasă Mica Publicitate Mica Publicitate 13 martie 2009

Mica Publicitate 13 martie 2009

DISTRIBUIȚI

Judecătoria Făgăraș citează pe Verșogea Vasile, Ciora Samoilă pentru 30.03.2009 uzucapiune, dosar nr. 1949/2006.
Judecătoria Făgăraș citează pe Cerbu Andrei pentru 30.03.2009, dosar 1327/226/2008 prestație tabulară.
Numitul Moisă Gheorghiță este citat în procesul de divorț, la Judecătoria Botoșani, pe data de 15.04.2009, în dosarul nr.585/193/2009.
Se citează numita Vecchio Florentina cu domiciliul necunoscut, la Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul cu numărul 17838/211/2008, pentru data de 1.04.2009, ora 08.30, sala nr. 165, în proces cu Vecchio Antonino, având ca obiect „divorț“.
Se citează Itu Sorin Adrian, Carstea Petru, Ghizdavu Samoilă și Oancea Nicodin în proces cu Ghizdav Viorica și Ghizdav Ioan în data de 1.04.2009, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 1834/226/2007 pentru uzucapine, succesiune.
Se citează Ioan George Stoica Andris și Stoica Ioan în data de 1.04.2009, ora 8.30 la Judecătoria Făgăras în proces cu Grancea Ghe. Nicolae ș.a. pentru uzucapiune și rectificare CF, dosar nr. 3177/226/2008.
Porfireanu Mariana Adriana cheamă în judecată pe Porfireanu Lucian pentru divorț în dosar nr. 2621/226/2008 la Judecătoria Făgăraș
Pârâții Procopie Socea, Pandrea Emilia sunt citați la Judecătoria Rupea la 30 martie 2009, dosar 323/293/2008 pentru rectificare suprafață de Lancea Eugenia.
Pârâtul Socea Trifon este citat la Judecătoria Rupea la 7 aprilie 2009 în dosarul 324/293/2008 pentru uzucapiune.
Pârâții Popa Aldi, David Achim și Achim Popa sunt citați la Judecătoria Rupea la 30 martie 2009, dosar nr. 929/293/2008 de Mon Andron pentru uzucapiune.
Se citează Stan Florin Dragoș, în dosarul nr. 223/866/2009, cu termen la 17.03.2009, la Judecătoria Pașcani, pentru divorț.
Doamna Butnaru Maria, ultimul domiciliu- Brașov, str. Policlinicii, bl.5, ap.4, în calitate de pârât, este chemată în instanță la Judecătoria Săveni, jud. Botoșani, str. Dr. Ciuca nr.1, în dosarul nr. 300/297/2009, pe data de 08.04.2009.
Pârâta Maniga Aurelia cu domiciliul în Cătămărăști Deal , comuna Mihai Eminescu, jud.Botoșani, este citată la Judecătoria Botoșani, la data de 24.03.2009, ora 08.30, în dosar nr.3455/193/2008, avînd ca obiect partaj succesoral.
Dl. Rebenciuc Petru este citat la data de 10.04.2009, la Judecătoria Botoșani pentru partaj judiciar, dosar nr.8643/193/2008.
Bârcă Ioana, Hrapciuc Cătălin, Ariciuc Margareta, Bodrog Mihaela sunt citați la Judecătoria Botoșani pe 16 martie în dosar nr.2089/193/2007.
Pârâtul Ceczi Nicolae domiciliat în mun. Caraș-Severin este chemat în judecată de către Geczi Elena Iuliana la Judecătoria Dorohoi în dosar nr. 184/222/2008, cu termen la data de 31.03.2009, având ca obiect  „divorț cu copii“.
Pârâtul Stănuc Ioan din Vorona Mare, Botoșani, este chemat în judecată de către Stănuc V. Maria, la data de 06.04. 2009, la Judecătoria Botoșani, având ca obiect „divorț fără copii“.

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ȘOMCUȚA MARE. LICITAȚIA anunțată pentru data de 19.03.2009, ora 10.00 în vederea valorificării bunurilor imobile proprietatea debitorului SC COMPPIL SA cu domiciliul fiscal în Baia Mare, Bd. București nr.51, bunuri ce se găsesc în orașul Somcuța Mare, str. Republicii nr.27, SE ANULEAZĂ. Data viitoarei licitații se va stabili ulterior și se va face publică.
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BORȘA, Maramureș, Borșa, str. Libertății nr.44, Tel. 0262/342.414; Fax. 0262/342.414.  Dosar de executare nr. 1F/2005; Nr.1649/23.02.2009; ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. ANUL 2009, LUNA MARTIE, ZIUA 26. În temeiul art.162 al. (1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna martie, ora 10.30, anul 2009, în localitatea Borșa, str. Libertății nr. 44, se vor vinde prin licitație publică bunurile imobile, proprietate a debitorului  HANȚIG GAVRILĂ cu domiciliul fiscal în localitatea Borșa, str. FLOARE DE COLȚ nr.4/32, județul Maramureș, CNP 1640314241334.  Prețul de pornire la a treia licitație este de 31.775 RON,  reprezentând 50% din prețul de evaluare ( prețul de evaluare este de 63.510 RON); Denumirea bunului imobil: Apartament cu 2 camere și dependințe str. Floare de Colț nr.4, bl.A6, scara B, etaj 2, ap. 32, Borșa, zona B suprafață utilă 46,64 mp. Teren în indiviziune 8 mp – 31.755 lei; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, este de 31.755 lei; Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua de 25 martie 2009, ora 12.00: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55 TREZ 4365067 XXX 004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copia de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pașaport; dovada emisă de către creditori fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul) urmînd să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.173 al.(1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art.9 al.(2) lit.d) din OG nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0262/342.414. Data afișării: 24.02.2009.
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BORȘA, Maramureș, Borșa, str. Libertății nr.44, Tel. 0262/342.414; Fax. 0262/342.414.  Dosar de executare nr. 6763/16.09.2008; Nr.1651/23.02.2009; ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. ANUL 2009, LUNA MARTIE, ZIUA 26. În temeiul art.162 al. (1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna martie, ora 12.30, anul 2009, în localitatea Borșa, str. Libertății nr. 44, se vor vinde prin licitație publică bunurile imobile, proprietate a debitorului  TIMIȘ GHEORGHE cu domiciliul fiscal în localitatea Borșa, str. ROTUNDULUI nr.64, județul Maramureș, CNP 1630609241343.  Prețul de pornire la prima licitație este de 275.400 lei) prețul de evaluare este de 275.400 RON). Denumirea bunului imobil: Clădire D+P+1E, BCA și LEMN – 127.500 lei; Anexa/construcție P+ 1E – 122.400 lei; Teren intravilan zona Borșa C-D, 200 mp – 25.500 lei. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, este de 275.400 lei; Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua de 25 martie 2009, ora 12.00: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentînd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55 TREZ 4365067 XXX 004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copia de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pașaport; dovada emisă de către creditori fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul) urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.173 al.(1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art.9 al.(2) lit.d) din OG nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0262/342.414. Data afișării: 24.02.2009.
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ȘOMCUTA MARE, STR. SOMEȘULUI NR. 5, TEL. 0262/280.644; Dosar de executare nr. 432. Nr. 1238/04.03.2009. ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația I. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26.03.2009, ora 10, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. POP.CLAU SRL, cu domiciliul fiscal în FINTEUSU MARE nr.21, CUI 16030725. Bunurile descrise mai jos se găsesc în orașul ȘOMCUTA MARE, str. N. Bălcescu nr.2. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, este de/lei RON; Cota TVA neimpozabil: MAȘINI DE TENCUIT ȘI TRANSPORTAT MORTAR TIP MIXER PLUS (ITALIA)  2 buc – 20.825 lei/buc, Prețul nu conține TVA;  TOTAL (pentru 2 bucăți) -41.650 lei, Prețul nu conține TVA. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați de vânzarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/280.644. Data afișării: 04.03.2009, Șef AFP Alexandru Dragoș, Executor fiscal: Zamfira Tuns.

Consiliul de Conducere al Fundației Naționale pentru Tineret convoacă Fundațiile Județene pentru Tineret și a municipiului București pentru a delega câte un reprezentant în vederea participării la întrunirea în sesiune ordinară a Adunării Generale a Fundației Naționale pentru Tineret (în baza prevederilor Legii nr. 350/2006 și a Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare), ce va avea loc sâmbătă, 11 aprilie 2009, cu începere de la ora 16.00, la Hotel Caraiman Poiana Brașov. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, sesiunea se va desfășura duminică, 12 aprilie 2009, cu începere de la ora 16.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.