Home Mica Publicitate Mica publicitate 15 mai 2009

Mica publicitate 15 mai 2009

DISTRIBUIŢI

CEC BANK SA, sucursala Botoșani, str. Piața Revoluției nr.7, organizează în data de 28.05.2009, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 33,15 mp, situat în clădirea Agenției Dorohoi, str. Grigore Ghica nr.7, jud. Botoșani. Prețul de pornire a licitației: 4,25 euro/ mp/ lună (fără TVA). Dosarul de prezentare poate fi procurat de la sediul unității. Relații suplimentare la tel.: 0231/511942.
CEC BANK SA, sucursala Botoșani, str. Piața Revoluției nr.7, organizează în data de 28.05.2009, ora 14.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 41,20 mp, situat în clădirea Agenției Dorohoi, str. Grigore Ghica nr.7, jud. Botoșani. Prețul de pornire a licitației: 4,25 euro/ mp/ lună (fără TVA). Dosarul de prezentare poate fi procurat de la sediul unității. Relații suplimentare la tel.: 0231/511942.
Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Mare. Serviciul colectare și executare silită persoane juridice. Aleea Serelor nr. 2A, Baia Mare, jud. Maramureș, Tel. 0262/205.000, int. 113 sau 111; Fax: 0262/205017; Dosar de executare nr.1771/2006. ANUNȚUL PRIVIND VâNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. Anul 2009, luna Mai, ziua 25. LICITAȚIA a II-a. În temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25, luna Mai, anul 2009, ora 10.00, în localitatea BAIA MARE, Aleea SERELOR nr. 2A, se vor valorifica prin LICITAȚIE PUBLICĂ  bunurile mobile aparținând debitoarei SC ELATEX SRL, cu sediul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. Oituz nr. 6/A, cod de identificare fiscală RO 16103606, enumerate mai jos: Denumirea bunului, descriere sumară (drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de pornire (preț de evaluare diminuat cu 25% exclusiv TVA): 1) Autoturism Renault Clio, an fabricație 2004, aprox. 40.000 Km, culoare albastru  – 16.736 lei; TOTAL  16.736 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați  să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop cu oferta de preț în plic închis. Se declară câștigătoare persoana care oferă cel mai mare preț față de prețul de pornire a licitației (la care se adaugă TVA-ul). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință. În conformitate cu prevederile art. 172-173 din O.G. nr. 92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.  Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205.000, int. 113. Data afișării: 08.05.2009.

Se citează Banciu Elisabeta, Bucelea Asinefta, Paraschiva George Tabără la Judecătoria Făgăraș în 28 mai 2009, în dos. civil. 1437/226/2008.
Reclamantul Vlad Dumitru Jean cheamă în judecată, în dosar civil nr. 658/226/2009, pe pârâții Toni Carmen și Toni Ilie, cu domiciliul necunoscut, la Judecătoria Făgăraș, cu termen la 5 iunie 2009, obiect uzucapiune.
Se citează debitoarea S.C. DTM Forwordrings S.R.L. în dosar civil nr. 827/226/2009 al Judecătoriei Făgăraș, cu termen la 11.06.2009, ora 8.30, pentru somație de plată, în proces cu S.C. Clonic S.R.L.
Codrea Mihaiu este citat la Judecătoria Făgăraș, dosar 1524/226/2008, la 3.06.2009, în proces de uzucapiune cu Husea Viorel.
Se aduce la cunoștința celor interesați care pot face opoziție că Aurel Crihălmean, reclamant în dosar civil nr. 1649/226/2009 al Judecătoriei Făgăraș, cu termen la 17.06.2009, solicită a se constata că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului din Perșani nr. 143A, jud. Brașov, înscris în CF nr. 332 Perșani, nr. top. 10168/1, 10170/1.
Lavric Viorel, Lavric Maria și Lavric Mihai cheamă în judecată pe Lavric Angelica, pentru succesiune, la Judecătoria Făgăraș, în dosar 3468/226/2008, la data de 2 iunie 2009.
Porfireanu Mariana Adriana cheamă în judecată pentru divorț pe Porfireanu Lucian la Judecătoria Făgăraș, în dosarul nr. 2621/226/2008, la 3 iunie 2009.
Se citează pârâta Chitu Cristina în dosar civ. nr. 482/226/2009 al Judecătoriei Făgăraș, cu termen la 2.06.2009, pentru divorț.
Pârâtul Gavrilă Ioan este citat de reclamanta Sin Ileana la Judecătoria Făgăraș, dosar 1203/226/2009, pentru 2 iunie 2009, în proces de uzucapiune.
Pârâții Tincu Mihai, Babonea Victor, Babonea Olimpia sunt citați de Comiza Gheorghe la Judecătoria Făgăraș, dosar 1201/226/2009, pentru 28 mai 2009, în proces de uzucapiune.
Pârâții Mocan Paraschiva, căs. Mocan, Ioan Mocan, Mocan Sofia, căs. Stoica, Mihaiu Codrea, Husea Elisabeta sunt citați la Judecătoria Făgăraș, în dosar 1603/226/2008, de Sucaciu Olimpia, în proces de uzucapiune.
Se citează pârâtul Pop Seftimiu la Judecătoria Făgăraș în dosar civ. 1156/226/2009, cu termen la 5 iunie 2009, ora 8.30, având ca obiect uzucapiune, rectificare CF, succesiune.
Numita Răschip Georgeta este citată la Judecătoria Botoșani, în data de 29 mai 2009, ora 08.30, în dosarul numărul 6487/193/2008, având ca obiect acțiune în constatare.
Se citează Șipos Dumitru, Șipos Virginia, Șipos Mihai, Barsan Maria, căsătorită Țiflea, Barsan Liviu în data de 1 iunie 2009, ora 8.30, la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 2054/2005, pentru succesiune, în proces cu Cazan Gheorghe.
Se citează Ungur Gheorghe, Ungur Dumitru, Pralea Zenovia, Iosif Iosif Poparad, proprietari tabulari în CF 50 Dejani, jud. Brașov, la Judecătoria Făgăraș, în data de 16 iunie 2009, ora 11.30, pârâți în dosar civil 2943/226/2008, pentru constatare, uzucapiune, succesiune.
Adămoiu Iosif este citat la Judecătoria Făgăraș la 28.05.2009, dosar 3224/226/2008, în proces cu Husea Viorel și Viorica.
Reclamantul Dumitraș Teodor Ovidiu cheamă în judecată pe pârâtul Dumitraș Petronel Corneliu la Judecătoria Botoșani în dosar nr.11950/193/2008, cu termen la 28.05.2009.
Pirău Vasile Gabriel este citat la Judecătoria Făgăraș, dosar civil nr. 2280/226/2009, pentru 27.05.2009, partaj și divorț.
Nimereală Eva, născ. Stelea, și Nimereală Bucur a lui Toma sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar civil nr. 879/226/2009, pentru data de 2.06.2009, uzucapiune.
Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Ifrim Maria și Andornache Magdalena Tudora, cu domiciliul ales în Făgăraș, str. B-dul Unirii, bl. 9, sc. A, ap. 4, jud. Brașov, au introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune civilă prin care solicită să se constate că au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în sat Șona, nr. adm. 153, jud Brașov, înscrids în CF nr. 100007 Șona, nr. top 32, casă și dependințe, în suprafață de 507 mp, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 130 din Decret Lege nr. 115/1938, care face obiectul dosarului 1409/226/2009. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.
SC FELINVEST SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. H. Barbusse nr. 44-46, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/90/1991, CIF RO 199109, informează investitorii cu privire la disponibilitatea raportului anual 2008 prevăzut de Regulamentul nr.1 din 2006 al CNVM. Acest raport este publicat pe website-ul CNVM www.cnvm.ro.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.