Home Mica Publicitate Mica publicitate 18 mai 2009

Mica publicitate 18 mai 2009

DISTRIBUIŢI

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, șos. București nr. 49-51, tel/fax 0246/213588, 0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează procedură de concesionare prin licitație publică pentru: terenul aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, cu suprafața de 275,00 mp., situat la intersecția șos. Bălănoaiei cu șos. Ghizdarului, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 și H.C.L.M. nr. 443/27.11.20008, în data de 05.06.2009, ora 13.00. Documenția de atribuire întocmită conform legislației în vigoare și a Caietului de sarcini poate fi ridicată de către persoanele interesate de la Compartimentul Licitații – Contracte, începând cu data de 18.05.2009. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în Caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, până la data de 05.06.2009, ora 10.00. Eventualele litigii se vor soluționa la instanța de judecată cu competențe pe raza municipiului Giurgiu. Relații suplimentare la tel: 0246/213588, int. 183.
CEC BANK SA, sucursala Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 7, organizează în data de 28.05.2009, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 33,15 mp, situat în clădirea Agenției Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 7, jud. Botoșani. Prețul de pornire a licitației: 4,25 euro/ mp/ lună (fără TVA). Dosarul de prezentare poate fi procurat de la sediul unității. Relații suplimentare la tel: 0231/511942.
CEC BANK SA, sucursala Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 7, organizează în data de 28.05.2009, ora 14.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 41,20 mp, situat în clădirea Agenției Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 7, jud. Botoșani. Prețul de pornire a licitației: 4,25 euro/ mp/ lună (fără TVA). Dosarul de prezentare poate fi procurat de la sediul unității. Relații suplimentare la tel: 0231/511942.  

Sucălescu Grațiela, ultimul domiciliu în Slatina, este chemată în process de divorț cu Sucălescu Mihai-Bogdan, la Judecătoria Slatina, în dosarul nr. 281/311/2009, cu termen de judecată la 27.05.2009.
Domnul Voloca Gheorghe este chemat la Judecătoria Botoșani ca pârât în dosarul nr. 2911/193/2009, termenul 01.06.2009, în proces de divorț cu Voloca Maria.

Pierdut legitimație reducere transport, Universitatea București, pe numele MUNTEANU ANDREEA. O declar nulă.

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006. S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important: Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A., întrunit în ședința sa din 14.05.2009, orele 16.00, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în baza împuternicirii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 24.03.2009, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu unanimitate, următoarele: 1) Se ia act de faptul că termenul de preempțiune fixat până la data de 13.05.2009, în cadrul AGEA din data de 24.03.2009, a expirat și că, dintre acționarii existenți la data de identificare 10.04.2009, și-au manifestat intenția de a participa la operațiunea de majorare capital social (etapa I + etapa a II-a), proporțional cu cota deținută din capitalul social la data de înregistrare anterior menționată, următorii: 1. S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. – care a subscris și achitat integral un număr de 26.139.837 acțiuni, în valoare de 2.875382,07 lei ; 2. UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION – care a subscris și achitat integral un număr de  16.585.776 acțiuni în valoare de 1.824.435,36 lei; 3. EASTERN EAGLE FUND LTD – care a subscris și achitat integral un număr de 15.980.630 acțiuni în valoare de 1.757.869,3  lei; 4. CITIBANK ROMANIA S.A. – care a subscris și achitat integral un număr de  7.817.051 acțiuni în valoare de 859.875,61 lei; 5. MEI ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V.- care a subscris și achitat integral un număr de 4.569.387 acțiuni, în valoare de 502.632,57 lei; 6. Alți acționari – persoane fizice și juridice, care au subscris și achitat integral un număr de  6.572.148 acțiuni, în valoare de 722.936,28 lei; 2) Din totalul de 78.181.818 acțiuni emise au fost subscrise în cadrul termenelor de exercitare a dreptului de preferință (06.04.2009- 06.05.2009 – etapa I, respectiv 13.05.2009 – etapa a II-a, aprobate în AGEA din data de 24.03.2009) un număr de 77.664.829 de acțiuni. În baza împuternicirii acordate în cadrul AGEA din data de 24.03.2009, Consiliul de Administrație a decis anularea celor 516.989 acțiuni rămase nesubscrise la sfârșitul celei de-a doua etape de subscriere, finalizată în data de 13.05.2009; 3) S-a constatat că suma de 8.543.131,19 lei, reprezentând contravaloarea celor 77.664.829 acțiuni subscrise în cadrul prezentei majorări de capital social, s-a vărsat integral în cadrul termenelor aprobate în AGEA din 24.03.2009. În consecință, capitalul social se majorează cu suma de 7.766.482,9  lei, de la 18.645.726, lei ( în prezent) la 26.412.209,6 lei, fiind divizat în 264.122.096 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei, cu următoarea participare din partea acționarilor: 1. S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. – deținând 86.774.508 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 8.677.450,8 lei, reprezentând 32,85 % din capitalul social; 2. UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION- deținând 55.058.589 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 5.505.858,9 lei, reprezentând 20,85 % din capitalul social; 3. EASTERN EAGLE FUND LTD – deținând 53.049.731 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 5.304.973,1 lei, reprezentând 20,09% din capitalul social; 4. CITIBANK ROMANIA S.A. – deținând 26.460.082 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 2.646.008,2 lei, reprezentând 10,02% din capitalul social; 5. MEI ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V. – deținând 15.467.004 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 1.546.700,4 lei,  reprezentând 5,85% din capitalul social; 6. ALȚI ACȚIONARI – persoane fizice și juridice – deținând  27.312.182 acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de  2.731.218,2 lei, reprezentând 10,34% din capitalul social. La ședință au participat toți administratorii, care au aprobat cu unanimitate de voturi punctele înscrise pe ordinea de zi. Consiliul de Administrație mandatează Directorul General al societății – d-na Banucu Ileana – pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea formalităților și semnării tuturor documentelor necesare în acest sens (inclusiv a prezentului Raport Curent, a actului adițional modificator la actul constitutiv al societății și a actului constitutiv actualizat).
Anunț de ofertă publică de cumpărare a  SC SMC PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII SA (denumită în continuare Emitent sau Societate Vizată). Decizia CNVM nr. _776/14.05.2009_ ; 1) Identitatea societății vizate: Emitentul este societatea comercială SMC PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII, societate pe acțiuni, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul Timișoara nr. 92A, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/535/1991, având codul unic de înregistrare 349800 și obiect principal de activitate: fabricarea betoanelor, cod CAEN 2363. Capitalul social al Emitentului este de 18.193.107,50 lei, divizat în 7.277.243 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, fiecare conferind drepturi egale ; 2) Identitatea ofertantului: Ofertantul este dl. RĂDULESCU Ștefan, persoană fizică de naționalitate română, domiciliat în București, sector 5, identificat cu CI seria RT nr.104451; 3) Numărul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și prețul oferit: Ofertantul anunță intenția sa de a lansa o ofertă publică de cumpărare în vederea achiziționării unui număr de 185.720 acțiuni emise de Emitent, având valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, care nu se află în proprietatea sa și nici a persoanelor cu care acționează în mod concertat în legătură cu Emitentul, reprezentând un procent de 2,55207% din capitalul social al Emitentului. În cazul în care toate acțiunile obiect al ofertei vor fi achiziționate de Ofertant, acesta va deține împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat un procent de 100% din capitalul social al Emitentului, în condițiile în care un procent de 0,059% din capitalul social este deținut de Emitent sub forma unui pachet de 4.295 acțiuni proprii. Prețul ofertei este 12 lei/acțiune. Potrivit art. 206 din Legea 297/2004, urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, Ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații: a) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din numărul total de acțiuni cu drept de vot sau 95% din drepturile de vot în cadrul SC SMC PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII SA sau b) a achiziționat în cadrul Ofertei Publice acțiuni reprezentând mai mult de 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot sau 90% din drepturile de vot în cadrul Ofertei. Prețul oferit în cadrul unei oferte publice adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora în cadrul căreia Ofertantul a achiziționat, prin subscrierile din cadrul Ofertei, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din acțiunile vizate se consideră a fi un preț echitabil în condițiile în care Ofertantul își exercită dreptul prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 în termen de trei luni de la data finalizării respectivei oferte. În caz contrar, prețul este determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare. La data inițierii ofertei publice prezentate în acest Document de Ofertă, Ofertantul deține împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în ceea ce privește Emitentul peste 95% din acțiunile Emitentului. De asemenea, ca urmare a Ofertei, orice acționar minoritar are dreptul să solicite Ofertantului, care deține mai mult de 95% din capitalul social al SC SMC PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII SA, achiziționarea acțiunilor deținute la un preț echitabil. Dreptul prevăzut în art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii Ofertei; 4) Denumirea intermediarului ofertei: Intermediarul ofertei publice este societatea de servicii și investiții financiare BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, persoană juridică română, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 16, et. 4, cam. 401, 402, 404, 413, 413A și et. 8, cam. 801, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București, sub nr. J40/2245/2004, cod fiscal nr. 16145768, autorizată prin decizia CNVM nr. 2221/06.05.2004, telefon 021.387.33.48, fax 021 387.33.49; 5) Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat: Ofertantul deține împreună cu S.C. WEST – MAR LOGISTIC S.A., S.C. TRANSPORTURI AUTO ASTRA S.A. și S.C. SMC PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII S.A., care formează grupul de persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește Emitentul, un număr de 7.091.523 acțiuni, reprezentând 97,44793% din capitalul social al Emitentului. Emitentul a răscumpărat de pe piața reglementată un număr de 4.295 acțiuni proprii, reprezentând o cotă de 0,05902% din capitalul social; 6) Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă: Ofertantul declară că s-a întocmit un document de ofertă, document care poate fi consultat și/sau obținut de un potențial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediile Emitentului și Intermediarului respectivei oferte, pe toată perioada derulării ofertei publice. Documentul de ofertă publică va fi comunicat pieței la data publicării anunțului de ofertă. Ofertantul este răspunzător pentru realitatea, exactitatea și integralitatea informațiilor cuprinse în cadrul documentului de ofertă publică; 7) Dacă documentul de ofertă este disponibil în formă tipărită, locurile și perioada de timp în care forma tipărită a acestuia este disponibilă pentru public: Documentul de ofertă poate fi obținut de către un potențial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul social al Emitentului din Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 92A, sector 6, precum și la sediul social al Intermediarului din București, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 4, cam. 402, sector 4, la sediile secundare ale Intermediarului din Ploiești, str. Carpați, Ansamblul Republicii, bl. 33 GH, cam. 19, parter, jud. Prahova, și Călărași, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. A24 (Flora), tronson 3, jud. Călărași; 8) Perioada de derulare a ofertei publice: Oferta publică va fi inițiată după trei zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă. Perioada de derulare a ofertei este de 15 zile lucrătoare începând după trei zile lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat în două cotidiene de difuzare națională, și anume de la data de_21.mai.2009_ până la data de_11.iunie.2009__, putând fi prelungită de către ofertant cu aprobarea prealabilă a CNVM. Oferta publică de cumpărare a SC SMC PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII SA se desfășoară cu folosirea exclusivă a sistemului de tranzacționare BVB. Prezenta Ofertă publică este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia. Orice modificare a termenilor ofertei se va publica în aceleași condiții ca și anunțul publicitar. La data expirării valabilității sale, oferta devine caducă. Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia. Intermediar, S.S.I.F. Bucuresti Global Invest SA – Tatiana LEAHU – Președinte – Director General; Ofertant, Ștefan RĂDULESCU.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.