Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 15 noiembrie

Mica publicitate 15 noiembrie

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRONOMICE  ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice: FACULTATEA DE AGRICULTURĂ: Catedra de Pedologie, Agrotehnică, Agrochimie: Șef lucrări, poz. 6;  Catedra de Fitotehnie: Preparator, poz. 24; Catedra de Genetică, Ameliorare și Protecția Plantelor: Conferențiar, poz.17; FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ: Catedra de Management și Marketing: Șef lucrări, poz. 29; Șef lucrări, poz. 30; Catedra de Economie, Contabilitate  și Agroturism: Șef lucrări, poz. 36; Asistent, poz. 53; Asistent, poz. 54; Preparator, poz.55; FILIALA CĂLĂRAȘI: Conferențiar, poz. 2; FILIALA SLATINA: Șef lucrări, poz. 26; Preparator, poz. 28; FACULTATEA DE HORTICULTURĂ: Catedra de Legumicultură, Floricultură și Arhitectură Peisageră: Conferențiar, poz. 9; Șef lucrări, poz. 14; Asistent, poz. 16; Asistent, poz. 36; Preparator, poz. 40; Catedra de Botanică și Fiziologia Plantelor: Profesor, poz. 1; Catedra de Viticultură și Vinificație: Profesor, poz. 3; Șef lucrări, poz. 10; Catedra de Pomicultură: Conferențiar, poz. 7; FACULTATEA DE ZOOTEHNIE: Catedra de Tehnologii: Conferențiar, poz. 13; FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ: Catedra de Știinte Preclinice: Asistent, poz. 27; Asistent, poz. 29; Conferențiar, poz. 39; Conferențiar, poz. 68; Catedra de Știinte Clinice: Conferențiar, poz. 2; Asistent, poz. 47; Asistent, poz. 48; Catedra de Producții Animaliere și Sănătate Publică: Conferențiar, poz. 2; Conferențiar, poz. 3; Șef lucrări, poz. 8; Asistent, poz. 13; FACULTATEA DE  ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI INGINERIA MEDIULUI: Catedra de Matematică, Fizică, Informatică: Conferențiar, poz. 11; Șef lucrări, poz. 14; Șef lucrări, poz. 16; Lector, poz. 18; Catedra de Construcții, Tehnologii și Topografie: Profesor, poz. 11; Conferențiar, poz. 12; Conferențiar, poz. 13; Șef lucrări, poz. 14; Asistent, poz. 15; Șef lucrări, poz. 27; Conferențiar, poz. 30; Catedra de Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală: Asistent, poz. 11; FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII: Catedra de Știinte  Biologice: Șef lucrări  poz. 10; Catedra de Chimie: Șef lucrări poz. 8. Candidații la concurs vor depune la Secretariatul Rectoratului din București, B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, cererea de înscriere însoțită de actele prevăzute de Legea 128/1997 – Statutul Personalului Didactic și Carta universității, care prevede vårsta maximă a candidaților pentru postul de preparator de 30 ani, iar pentru postul de asistent 35 ani.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 26 noiembrie 2007 (proba scrisă) orele 10.00 și 27 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert debutant clasa I (1 post) la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii furnizori să participe în data de 21.11.2007, ora 13.00, la procedura de achiziție publică organizată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de furnizare a unui sistem complet de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, cu cod de bare. Persoană de contact desemnată de conducerea ministerului: expert asistent Alina Horia: tel. 319.97.59/int. 2200, fax 319.97.41.
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii executanți de lucrări să participe în data de 21.11.2007 la procedura de achiziție publică inițiată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de lucrări de amenajare parcări-bariere de acces pentru sediile MEF din str. Apolodor nr. 17 și Bdul Mircea Vodă. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: director gen. adj. Angelică Măcău: tel. 319.97.59/int. 2414, fax 319.97.41.
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii prestatori de servicii să participe în data de 22.11.2007 la procedura de achiziție publică organizată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de lucrări de confecționare și montaj săli de ședință și protocol, din tåmplărie PVC. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent, Virginia Băcneanu: tel. 319.97.59/int. 2200, fax 319.97.92.
SC CONTEX SCA Horezu – societate în faliment, prin lichidator judiciar Stăvăroiu Petre – Cabinet Individual de Insolvență, Rm. Vålcea, Str. Iancu Popp nr. 2, jud. Vålcea organizează, în data de 18.12.2007, orele 11.00, la sediul SC CONTEX SCA Horezu, Str. A.I. Cuza nr. 28, jud. Vålcea, licitație deschisă cu strigare pentru: A. Vånzarea în bloc, prin licitație publică, a următorului bun imobil: 1) Bază de producție și depozitare, atelier confecții metalice și stație pentru prepararea betoanelor și mortarelor, situate în orașul Horezu, Str. A.I. Cuza nr. 28, jud. Vålcea, avånd prețul de pornire al licitației de 34.371,00 lei. Construcțiile se află amplasate pe un teren în suprafață de 5.489 mp, proprietate a Primăriei Horezu; B. Vånzarea individuală, prin licitație, a următoarelor bunuri imobile: 1) Chioșc cu structură mixtă, demontabil, în suprafață de 42 mp, amplasat pe un teren proprietate a Primăriei Horezu, situat în orașul Horezu, Tårg Săptămånal "Treapturi", jud. Vålcea, avånd prețul de pornire al licitației de 1.582,50 lei; 2) Atelier confecții metalice în suprafață de 86 mp, amplasat pe un teren proprietate a Primăriei Vaideeni, situat în Comuna Vaideeni, jud. Vålcea, avånd prețul de pornire al licitației de 7.750,50 lei. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor menționate în prezenta publicație sunt invitați să prezinte acest fapt lichidatorului pånă în preziua licitației. Prețurile de pornire a licitației au fost determinate prin reducerea cu 50% a prețurilor de evaluare, conform aprobării Adunării creditorilor. Prețurile nu conțin TVA. Participanții vor depune o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației bunurilor și o taxă de participare la licitație de 119 lei, pentru fiecare bun, pånă cel tårziu în preziua licitației, în conturile: RO37BRDE390SV12123463900 deschis la BRD Agenția Horezu sau RO47TREZ6745069XXX000155 deschis la Trezoreria Horezu. Nu se primesc garanții prin instrumente de plata (CEC, BO). Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire a licitației. Nu se vor adjudeca bunuri sub prețul de pornire, în acest caz licitațiile vor fi închise. În cazul adjudecării, diferența de preț pentru bunurile imobile, se va depune în termen de 15 zile, moment în care va avea loc transferul dreptului de proprietate asupra bunului adjudecat. În cazul neachitării acesteia în termenul stabilit se va pierde garanția de participare la licitație. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada la data ținerii licitației, cu următoarele documente: – dovada existenței persoanei juridice (copie de pe certificatul de înregistrare la ORC) precum și împuternicire pentru persoana care participă la licitație; – copie după actul de identitate al licitatorului persoană fizică; – dovada achitării garanției de participare de 10% și a taxei de participare la licitație de 119 lei; Documentațiile aferente bunurilor care se vånd prin licitație pot fi studiate la sediul lichidatorului din Rm. Vålcea, str. Iancu Popp (Dovali)  nr. 2, jud. Vålcea. Relații la telefon: 0250/748211. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Stăvăroiu Petre.
SC CONTEX SCA Horezu – societate în faliment, prin lichidator judiciar Stăvăroiu Petre – Cabinet Individual de Insolvență, Rm. Vålcea, Str. Iancu Popp nr. 2, jud. Vålcea organizează, în data de 04.12.2007, orele 10,30 la sediul SC CONTEX SCA Horezu, Str. A.I. Cuza nr. 28, jud. Vålcea: A. Licitație deschisă cu strigare pentru bunuri mobile de natura mijloacelor fixe, avånd prețul de pornire al licitației, astfel: aparat sudură autogen = 19 lei; buldozer U650 = 7.012,50 lei; cilindru compactor = 8.400 lei; circular =5.000 lei; cisternă fibră sticlă = 3.000 lei; Dacia Papuc = 4.375 lei; excavator P603 = 24.500 lei; fax-telefon = 64,50 lei; freză tåmplărie cu ax vertical = 2.520 lei; gater hidraulic = 8.825 lei; gater mecanic = 14.700 lei; macara Pioner = 4.236 lei ; masă biliard = 875 lei; mașină combinată tåmplărie = 4.600 lei ; multicar (motocar) = 4.200 lei; polizor fix = 97,50 lei; tractor U650 cu remorcă monoax = 11.750 lei. Prețul de pornire a licitației este redus cu 50% față de prețul de evaluare a bunurilor. Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire a licitației. Nu se vor adjudeca bunuri sub prețul de pornire, în acest caz licitațiile vor fi închise. B. Vånzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, a bunurilor mobile de natura obiectelor de inventar, cuprinse în anexa nr. 3, astfel: birou furniruit 2 corpuri; butoi lemn stejar 2.800 l; calculator PC; cåntar basculă; dozator bere; fișet metalic (5 buc); masă birou furniruită; masă calculator; scaune diferite birou (2 buc); scaune lemn diferite (2 buc); scaune lustruite (3 buc); scaune tapițate (4 buc); tanc frigider, vitrină frigorifică. C. Vånzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, a bunurilor mobile de natura materialelor, pieselor de schimb, amjalahelor etc. , cuprinse în anexa nr. 4, astfel: pånze gater folosite (11 buc); pånze gater noi (10 buc); pompă hidraulică excavator P603; țiglă ciment colorată (90 buc); tuburi Premo 1000 mm (2 buc). Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor menționate mai sus sunt invitați să prezinte acest fapt lichidatorului pånă în preziua licitației. Prețurile nu conțin TVA. Participanții vor depune o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației bunurilor și o taxă de participare la licitație de 119 lei, pentru fiecare bun, pånă cel tårziu în preziua licitației, în conturile: RO37BRDE390SV12123463900 deschis la BRD Agenția Horezu sau RO47TREZ6745069XXX000155 deschis la Trezoreria Horezu. Nu se primesc garanții prin instrumente de plată (CEC, BO). Diferența de preț pentru bunurile mobile, se va depune în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de licitație cu privire la bunul adjudecat sau de la întocmirea procesului-verbal de negociere pentru bunurile din Anexele 3 și 4. În cazul neachitării acesteia se va pierde garanția de participare la licitație. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada la data ținerii licitației, cu următoarele documente: – dovada existenței persoanei juridice (copie de pe certificatul de înregistrare la ORC) precum și împuternicire pentru persoana care participă la licitație; – copie după actul de identitate al licitatorului persoană fizică; – dovada achitării garanției de participare de 10% și a taxei de participare la licitație de 119 lei; Documentațiile aferente bunurilor care se vånd prin licitație pot fi studiate la sediul lichidatorului din Rm. Vålcea , Str. Iancu Popp (Dovali) , Nr. 2 , Jud. Vålcea. Relații la telefon : 0250748211. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Stăvăroiu Petre.

CITAȚII
Se citează påråtele Rădulescu Alina Adriana si Ciobanu Maria pentru termenul din 21.11.2007 în dosarul nr. 1033/185/2007 al Judecătoriei Bălcești ce are ca obiect tăgadă paternitate în contradictoriu cu reclamantul Rădulescu Marinică, domiciliat în comuna Livezi, jud Vålcea.
Prin șentința civilă nr. 629 din 25.10.2007 pronunțată de Judecătoria Bălcești a fost admisă acțiune ce a avut obiect partaj succesorul, reclamantului Pårvu Gheorghe fiindu-i atribuit unicul bun succesoral iar påråții Pårvu Nicolae și Pårvu Marin au primit sulte în sumă de 1.171,6 lei.
Căpraru Dumitru, cu domiciliul în Botoșani, str. Ioan Frunzetti nr. 5, sc. C, ap. 20, et. 4, și cu reședința în Italia, este citat în dosarul cu nr. 8849/193/2007, cu termen de judecată la data de 28.11.2007, în proces de divorț.
Se citează Aruștei Mihai, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 6338/193/2007, cu termen la 28.11.2007, pentru divorț cu copii.
Numita Crîșmaru Teodora din satul și comuna Frumușica Jud. Botoșani, rezidență în Italia este citată pentru ziua de 29.11.2007 la Judecătoria Botoșani în Dosar nr. 4392/193/2007 privind divorțul cu Crîșmaru T. Petru.

PIERDERI
Pierdut bon valori de motorină Seria AS nr. 1155479 pe numele Scånteie Chireața. Se declară nul.
Pierdut bon valori de motorină Seria AS nr. 1114270 pe numele Mezdrea Gheorghita. Se declară nul.
Pierdut bon valori de motorină Seria AS nr. 114278 pe numele Chimiș Florea. Se declară nul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.