Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 16 noiembrie 2007

Mica publicitate 16 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 29 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 30 noiembrie 2007 ( proba interviului), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert clasa I grad profesional debutant la Direcția piața internă. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 28 noiembrie 2007 ora 10.00 (proba scrisă)  și 29 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier superior clasa I (5 posturi), expert asistent clasa I (1 post) și expert debutant clasa I (2 posturi) la Direcția generală de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27 noiembrie 2007 ora 10.00 (proba scrisă)  și 28 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert asistent clasa I (1 post) la Direcția Școala de Finanțe Publice și Vamă. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 26.11.2007 (proba scrisă) orele 10.00 și 27.11.2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier principal clasa I tr. 3 (1 post) la Direcția Analiză și Programare; consilier superior clasa I tr. 3 (1 post), consilier principal clasa I tr. 3 (1 post), expert principal clasa I tr. 3 (1 post), referent superior clasa III tr. 3 (1 post) la Direcția monitorizare; consilier superior clasa I tr. 3 (2 posturi), expert principal clasa I tr. 3 (1 post) la Direcția Asistență Tehnică; consilier superior clasa I tr. 3 (1 post), expert asistent clasa I tr. 3 (1 post), referent asistent clasa III tr. 3 (1 post) la Direcția coordonare de sistem din cadrul Direcției generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27.11.2007 (proba scrisă) orele 10.00 și 28.11.2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent asistent clasa III tr. 3 din cadrul Direcției generale Autoritatea de Management Ex-ISPA. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 28.11.2007 (proba scrisă) orele 10.00 și 29.11.2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul Direcției generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale de șef serviciu la Serviciul Unitatea Centrală de Evaluare; șef serviciu la Serviciul de management financiar; șef serviciu la Serviciul de strategii; șef serviciu la Serviciul de implementare; șef serviciu la Serviciul coordonare SMIS; șef birou la Biroul coordonare twinning. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Maramureș Baia Mare str. Hortensiei nr. 2A, Tel. 0262-205190; Fax 0262-205192 Serviciul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Tel. 0262-205198 Dosarele de executare nr. 120/2007 Nr. 4862 din 01.11.2007 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 01. În temeiul art. 162 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20 luna noiembrie, orele 11.00 anul 2007 în localitatea BAIA MARE, str. Serelor nr. 2A la sediul Administrației Finanțelor Publice Contribuabili Mijlocii Baia Mare se vor vinde prin  licitație publică al treilea termen următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. AVIMAR SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Mare, str. B-dul București nr. 61-63,, cod de identificare fiscală RO 2205444: a) clădiri: 1) HALĂ INDUSTRIALĂ în suprafață de 1200 mp, construită din prefabricate din beton, situată în localitatea Cicårlau str. Viile Cicårlaului nr. FN, jud. Maramureș, identificată în CF 2364, nr. cadastral-4017, al treilea termen/preț de pornire al licitației 99.000 lei/hală (exclusiv TVA); 2) HALĂ INDUSTRIALĂ în suprafață de 1200 mp, construită din prefabricate din beton, situată în localitatea Cicårlau str. Viile Cicårlaului nr. FN, jud. Maramureș, identificată în CF 2365, nr. cadastral-4018, al treilea termen/preț de pornire al licitației 99.000 lei/hală (exclusiv TVA); 3) HALĂ INDUSTRIALĂ în suprafață de 1200 mp, construită din prefabricate din beton, situată în localitatea Cicårlau str. Viile Cicårlaului nr. FN, jud. Maramureș, identificată în CF 2369, nr. cadastral-4022, al treilea termen/preț de pornire al licitației 99.000 lei/hală (eclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori – nu este cazul; Sarcini – nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației în contul iban nr: RO55TREZ4365067XXX004585 beneficiar D.G.F.P. Maramureș CF: 3695204; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205198. Conducătorul organului de executare: Ilut Vasile; Executor fiscal: Bordei Mircea.
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3; Nr. 21103/07/11/2007. ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 07. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna noiembrie, ora 10, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate a debitorului SC VIO SRL, cu sediul în localitatea Ocna Sugatag, str. Unirii, nr. 73, jud. Maramureș, cod de identificare fiscală 15520672, dos. executare nr. 139/2005. Prețul de pornire a licitației este de 22.252  RON reprezentånd 75% din prețul de evaluare (prețul de evaluare este de 29.669 RON), fiind a doua licitație conform art. 162, alin. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din: Nr. Crt.; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Iventar; Nr. Buc; Valoare Circulație RON/BUC; TOTAL RON: 1. Mașină de cusut Metalotehnica Tg. Mureș – TIP C4-310 – 5 – 933.5 – 4667.5; 2. Mașină de cusut Metalotehnica – TIP CS170.000G – 1- 1495 – 1495; 3. Mașină de cusut Metalotehnica – TIP C4-310 – 4 – 928 – 3712; 4. Mașină de cusut Metalotehnica cu 5 fire – Tip Textima 38804 – 1 – 3.181 – 3.181; 5. Mașină de cusut Yuki – Tip DLN 415-2 – 1 -1.830 – 1.830; 6. Mașină de cusut Kaev cu 2 ace – Tip V11213-A – 2- 1.505 – 3.010; 7. Mașină de cusut Metalotehnica – Tip C4-390 – 2 – 940 – 1.880; 8. Mașină de cusut Kaev cu 2 ace – Tip Kaev – 1- 1.790.5 – 1.790.5; 9. Mașină de cusut găici/tighele – Metalotehnica – 1- 2.208 – 2.208; 10. Mașină de cusut Metalotehnica – Tip C4-310 – 1 – 930 – 930; 11. Mașină de cusut Prindeli cu 5 fire – 1 – 3.584 –  3.584; 12. Fier de călcat industrial – Electric – 3 – 341 – 1023; 13. Motor mașină de cusut cu variator de turație – 1- 358 – 358; 14. TOTAL GENERAL – 29.669. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile pe care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262314783. Data afișări. 07/11/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.
Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad, anunță scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a unor imobile. – Denumirea și sediul vånzătorului: Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad; – Identificarea bunului imobil: 15 terenuri de construcție pentru locuințe unifamiliale, înscrise în CF nr. 5361 a localității Ineu, cu suprafețe între 395 mp și 552 mp, prețul de pornire al licitației este de 9 euro/mp, respectiv 10 euro/mp, după caz; – Locul, data și ora începerii licitației: 04.12.2007, ora 10.00; – Locul, data și ora pånă la care se pot depune cererile de participare la licitație: 03.12.2007, ora 12.00; Garanția de participare la licitație: 10% din valoarea minimă de pornire a licitației pentru fiecare parcelă; – Taxa de participare la licitație: 150 lei; – Prețul documentației de licitație: 150 lei; – Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare: ing Sima Radu tel 0257/511550.

CITAȚII
Se citează Todireanu Gheorghe din București, în proces de ieșire din indiviziune, cu reclamanta Mardar Zoița, în dosarul nr. 5976/193/2007, al Judecătoriei Botoșani, la termenul din 10.12.2007.
Grigoraș Costel este chemat în proces divorț la Tribunalul Botoșani, dosar 8212/193/2007 în data de 20.10.2007, de soția sa Grigoraș Elena.
Påråtul Filimon Eugen cu domiciliul în Botoșani, str. Crinilor, nr. 40, este citat în dosarul de divorț la Judecătoria Botoșani la termenul din 18 decembrie 2007, dosar 7296/193/2007.
Se citează påråtul Văculișteanu Robert căsătorit Stighelbauer pentru stabilire paternitate, la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 3198/193/2007 cu termen la 10.12.2007.
Pavel Larisa Mihaela, cu domiciliul în Botoșani, str. Scarlat Vårnav, bl. 15, sc. A, ap. 13, et. 4, este chemată la data de 6.12.2007 la Judecătoria Botoșani, fiind påråtă în dosarul nr. 8213/193/2007.
Bîrcă Constanța face cunoscut lui Bîrcă Cătălin că la data de 29 noiembrie 2007, la Judecătoria Botoșani este dosarul nr. 2089/193/2007, pentru pronunțarea unei hotăråri privind vånzarea teren.
Matraș Elena Lăcrămioara cheamă la Judecătoria Botoșani pe Matraș Ioan Romică cu domiciliul necunoscut pe 10 decembrie 2007, dosar 9128/193/2007.
Gheorghincă Danielli este citat pentru data de 12.12.2007, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș dos. 225/226/2007 la interogator.
Pîrîtul Toanchină Andrei este citat în dosarul Judecătoriei Făgăraș 1485/1626/2006 la data de 6 decembrie 2007, ora 8.00 în proces cu Ghișa Emilia pentru grănițuire.
Påråta Nicolae Corina Dorina este citată la Judecătoria Corabia la data de 04.12.2007 în dosarul nr. 1775/213/2007, în procesul de divorț cu reclamantul Nicolae Nelu.
Påråtul Melinte Iuliu, este citat la Judecătoria Corabia, la data de 04.12.2007 în procesul cu Tårlea Lăcrămioara, pentru încredințare minor.

MEDITATII
Informatică bacalaureat, 35RON, ora 0722.772.855, www.compendium.ro/meditatii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.