Acasă Mica Publicitate MICA PUBLICITATE 18-12-2008

MICA PUBLICITATE 18-12-2008

DISTRIBUIȚI

LICITAȚII

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII MARAMUREȘ- BAIA MARE Str. Serelor nr. 2-A, Cod poștal: 430233. Tel: 0262/205.190; Fax: 0262/205.192; SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ ȘI STINGEREA CREANȚELOR. Tel. 0262/205.198 Dosar de executare nr. 116. Nr. 9515 din 16.12.2008. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2008, luna decembrie, ziua 16. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06 ianuarie, anul 2008, ora 11 în localitatea Baia Mare, Str. Serelor nr. 2A la sediul ADMINISTRAȚIEI FINANȚELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII, se va vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ – bunurile imobile: 1. Teren situat în localitatea Satulung 379 în suprafață de 793 mp, evaluat la suma de 43.420 Ron, deținut în baza C.F. 929, număr topo 3/2 și nr. crt. din CF 3; 2. Teren situat în localitatea Satulung 379 în suprafață de 803 mp, evaluat la suma de 43.970 Ron, deținut în baza C.F. 929, avånd număr topo 3/3 și nr. crt. din CF 4; 3. Teren situat în localitatea Satulung 379 în suprafață de 693 mp, evaluat la suma de 37.950 Ron, deținut în baza C.F. 929, număr topo 3/1 și nr. crt. din CF 2, proprietate a debitorului S.C. TEHNOMIN S.A., cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Mare str. V. Lucaciu nr. 162, cod de identificare fiscală RO 4004153. Prețurile de evaluare respectiv de pornire a licitației nu includ T.V.A. Cota de TVA aplicată 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației în contul iban nr. RO55TREZ4365067XXX004585 beneficiar D.G.F.P. MARAMUREȘ CF: 3695204; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 (alin. 1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262/205.198. Data afișării: …………. Conducătorul organului de executare Ilut Vasile, Executor fiscal: Bordei Mircea

CITAȚII

Pascaru Ionela îl cheamă în judecată pe numitul Di Palma Diego la Judecătoria Slatina în data de 28.01.2009 în dosarul nr. 9235/2008 avånd ca obiect divorț.

Se citează Barghișan Gheorghe, în data de 9 ianuarie 2009, ora 8.30, la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 1669/226/2007 pentru constatare succesiune în proces cu Barghișan Maria.

Se citează Rînea Rosa a lui George, Rînea George a lui George, Andreiu Ioan, Rînea Ilie, Rînea George și Rînea Roseta căsătorita Cloca, în proces cu Puia Victoria în dosar nr. 2537/226/2008 pentru succesiune, la Judecătoria Făgăraș în data de 20.01.2009, orele 11.30.

Se citează Itu Sorin Adrian, Carstea Petru, Ghizdavu Samoilă și Oancea Nicodin în proces cu Ghizdav Viorica și Ghizdav Ioan în data de 28.01.2009, ora 11.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 1834/226/2007 pentru uzucapine, succesiune.

Se citează Șipoș Dumitru, Șipoș Virginia, Șipoș Mihai, Barsan Maria căsătorită Țiflea, Barsan Liviu în data de 5.01.2009, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 2054/2005.

Se citează Mureșan Eugenia, Mureșan Marcel și Mureșan Carmen în data de 20.01.2009, ora 11.30 la Judecătoria Făgăraș în proces cu Sendruc Aurica pentru uzucapiune și succesiune dosar nr. 2080/226/2007.

Se citează Moga Lascu Valente, Ana Fanrat născută Hudițean și Rozalia N. Gheorghe născută Hudițean, în data de 28.01.2009, ora 8.30, la Judecătoria Făgăraș, în proces cu Lucea-Butum Monica Rozalia pentru succesiune și uzucapiune, dosar nr. 2683/226/2008.

Se citează Ioan George Stoica Andris și Stoica Ioan în data de 28.01.2009, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în proces cu Grancea Ghe. Nicolae ș.a. pentru uzucapiune și rectificare CF, dosar nr. 3177/226/2008.

Burețea Sorin Viorel cheamă în judecată pe Ciobanu Maricica pentru succesiune, în dosar nr. 2182/260/2008, la Judecătoria Moinești, la 27.01.2009.

Se citează pentru data de 8.01.2009, ora 8.30, camera 3, la Judecătoria Mun. Făgăraș: Cozac Ileana și Burghea Ramona Florentina, Burghea Elena Anișoara în calitate de debitori, în proces cu Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat, pentru somație de plată în dosar civil nr. 2978/226/2008.

Se citează Iosif Iosif Călin în calitate de påråt necunoscut la Judecătoria Făgăraș, în dosar civil nr. 2890/226/2008, cu termen de judecată la 20.01.2009, uzucapiune.

Se aduce la cunoștința celor interesați care pot face opoziție că reclamanții Itu Rafira și Itu Elena, dosar nr. 721/293/2008, al Judecătoriei Rupea, cu termen de judecată la 27.01.2009 solicită a se constata că au dobåndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 1/8 parte din imobilul situat în Comăna de Jos nr. 129 înscris în CF 666 Comăna de Jos, nr. top. 558/559.

PIERDERI ACTE

SC DINAMIC CERT SOLUTIONS SRL cu nr. de ordine din registrul comerțului J40/18238/31.10.2005 declară pierderea Certificatului de Înregistrare cu seria B nr. 0896541/05.10.2006. Se declară nul.

DIVERSE

S.C. Apa Serv S.A. Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru funcționarea serviciului de apă și canalizare în Făgăraș și localitățile limitrofe. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în termen de 10 zile de la data prezentei.

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006. SC ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important: În data de 15.12.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 79,17% din totalul capitalului social. În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarele: 1. Se aprobă expunerea bancară pentru perioada 2009-2010 și garanțiile aferente; 2. Se aprobă contractarea a 2 credite cu o valoare totală de 5.000.000 euro, credite necesare în vederea finanțării proiectului de investiții denumit: "Amenajare linie fabricație paleți plastic în hala existentă". Contractarea creditelor se va efectua în funcție de disponibilitățile bănești ale societății și exclusiv în situația în care proiectul de investiții este declarat eligibil în cadrul programului "POS-CCE" (Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității economice, Axa prioritară 1), în acest caz beneficiind de finanțare nerambursabilă în proporție de 50%. 3. Se aprobă achiziționarea de către societate de pe piața de capital, a acțiunilor proprii, în următoarele condiții: număr maxim de acțiuni ce urmează a fi achiziționate: 9.322.863 reprezentånd 5% din totalul acțiunilor companiei; preț de achiziție: preț minim 0,3 lei/acțiune – preț maxim 1,5 lei/acțiune; durata maximă pentru derularea operațiunilor de răscumpărare: 12 luni de la data publicării Hotărårii de aprobare a operațiunii de răscumpărare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Scopul acestei operațiuni de răscumpărare îl reprezintă reducerea capitalului social al societății. Se împuternicește Consiliul de Administrație de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operațiunii de răscumpărare acțiuni ROCE, în funcție de disponibilitățile bănești ale societății, în condițiile mai sus amintite. 4. Se aprobă data de 07.01.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Pentru materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi, accesați www.romcarbon.com, Secțiunea Info acționari. Președintele Consiliului de Administrație Hung Ching Ling

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.