Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 19 martie 2014

Mica publicitate 19 martie 2014

DISTRIBUIȚI

LICITATII
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Orașului Titu, cu sediul în orașul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.; 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 38 m.p., situat in Piața Complex Modern, oraș Titu, județul Dâmbovița, identificat potrivit planului cadastral, prin urmatoarele vecinătăți: Nord – Bucuruca Zoia, Sud – Primaria Titu, lot 5, Est – Primaria Titu lot 3, Vest – Primaria Titu, lot 1, și face parte din terenul aferent pieței în suprafață de 10.436 m.p. aparținând domeniului public al orașului Titu, conform anexei la HCL nr. 19/28.02.2013 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Titu, poziția 310. Este situat în intravilanul localității și poate fi racordat la rețeaua electrică. Bunul ce urmează a fi concesionat este destinat pentru desfășurarea activității legale de comerț – domeniul florărie; 3. Informații privind documentația de atribuire: Prețul minim de pornire al licitației publice este de 0,19 euro/mp/lună. Durata concesiunii este de 10 ani, aceasta putând fi prelungită cu jumătate din durata inițială, prin acordul părților; 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții; 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții, oraș Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu; 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.04.2014 ora 14.00; 4. Informații privind ofertele: Va fi declarat câștigător ofertantul care oferă prețul cel mai mare și îndeplinește condițiile de eligibilitate; 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.04.2014, orele 14.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, la Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 10.04.2014, orele 13.00; 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița – Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro; 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.03.2014. La licitație vor participa minim 3 ofertanți. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitație, prin negociere directă cu ofertantul participant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.