Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 25 ianuarie 2008

Mica publicitate 25 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 305/07.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare  albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 13500 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 18.01.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela

CITAȚII
Se citează SC METALPLAST SRL SCORNICEȘTI, cu sediul social declarat în Scornicești, sat Piscani, zona Artizanat, jud. Olt, înregistrată la ORC sub nr. J28/328/1991, CIF 1509887, pentru data de 13.02.2008, ora 12.00, la Judecătoria Slatina, camera 1 – în calitate de debitor – în Dosarul nr. 9230/311/2007, avånd ca obiect somație de plată, depusă de SC Pulsor SA Scornicești.
Se citează la Judecătoria Brașov Gabor Akim, Stanciu Verona – născută Gabor, Syatereadis Anna – născută Gabor, Gabor Paraschiva, Gabor Vazul și Gabor Mihaly în data de 6 martie 2008, ora 8.30 în dosar civil 16324/197/2007, uzucapiune.
Se citează Dobrin (Zeibel) Gizela Ingrid în data de 21.02.2008 în calitate de påråtă la Judecătoria Făgăraș în dosar 1310/226/2007.
Se citează Neacșu Elena în data de 15.02.2008, ora 12.00 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 2592/226/2007, divorț.
Renner Gigi este chemat la Judecătoria Făgăraș pentru 15 februarie 2008, dosar 2296/226/2007.
Tămășel Ilie Remus este chemat la Judecătoria Făgăraș pentru 18 februarie 2008, dosar 840/226/2007.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006; Data raportului: 24.01.2008; Societatea comercială ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/845864, fax: 0269/845956; Număr de ordine în Registrul Comerțului J32/127/1991; Capital social subscris și vărsat: 60.436.023,40 lei; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care urmează a se desfășura la data de 03.03.2008 (04.03.2008). CONVOCATOR Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, str. A. Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr J32/127/1991, cod fiscal R803727 în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfårșitul zilei de 20.02.2008 (data de referință) pentru data de 03.03.2008, ora 16.00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu. În cazul în care data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 04.03.2008, ora 16.00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este urmatoare: 1. Recodificarea activităților societății, cuprinse în actul constitutiv actualizat al societății, conform CAEN Rev.2, conform Ordinului nr. 337/2007, și întocmirea unui act constitutiv actualizat, cu aceste modificări. 2. Răscumpărarea de către societate a unui număr de 60.430.000 acțiuni, la prețul minim de 0,1 lei și prețul maxim de 1,5 lei, și stabilirea termenului în care urmează a se desfășura această operațiune. 3. Propunerea datei de 21.03.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale a acționarilor. 4. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărårii AGEA. Începånd cu data de 14.02.2008, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de pe site-ul societății: www.armaxgaz.ro sau de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269-845864 zilnic între orele 8-16. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, cåte un exemplar al procurii speciale aferentă fiecărei adunări menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății pånă la data de 28.02.2008, cel de-al doilea exemplar urmånd a fi înmånat/expediat reprezentantului. Consiliul de Administrație Pres. Mircea Vescan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.