Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 29 noiembrie 2007

Mica publicitate 29 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004 Nr. înregis. 32265. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 14. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 3, luna decembrie, anul 2007, ora 11, în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al II termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare diminuat cu 25% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 6.651 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare: Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Luca Cristina Florica este chemată în instanță la Judecătoria Botoșani în dosarul nr.9477/193/2007 în calitate de pîrîtă pentru divorț în data de 17 decembrie 2007.
Påråta Solca Mariana este citat la Judecătoria Rupea, de Mihulecea Ileana, în dosar nr. 594/293/2007, la 8 ianuarie 2008 pentru succesiune.
Påråtul Marina Gabriel cu ultimul domiciliu în comuna Mărunței, jud Olt, este citat la Judecătoria Slatina ora 08.30 în dosarul nr. 6724/311/2007 cu termen de judecată la data 11.12.2007 în procesul de divorț cu minori. În caz de neprezentare a påråtului procesul se judecă în lipsa acestuia.
Påråții Comanici Ana a lui Nicolae, Comanici Elisabeta a lui Nicolae, Comanici Nicolae a lui Nicolae, Comanici George a lui Nicolae, Comanici Rozalia a lui Nicolae, Comanici Gheorghe a lui Gheorghe, Comanici Sandor a lui Gheorghe, Comanici Valer a lui Gheorghe sunt citați la Judecătoria Făgăraș dosar nr. 1356/226/2007 pentru 13 decembrie 2007 de reclamanți Stoica Nicolae și Stoica Eugenia pentru uzucapiune.
Påråții Popa Ilie, Popa Nicolae, Popa Ioan și Popa Terezia sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1856/226/2007 la 13 decembrie 2007 de reclamanții Vlad Nicolae pentru uzucapiune.
Påråții Bursu Ioan a lui Gheorghe, Mihaiu Nicolae Elisabeta, Vasile Ștefan, Dumitru G. Pandrea, Maria Ștefan n. Lebu, Eugenia Sabovici, Vasile Guramare, Nicolae Guramare și Maria Guramare sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1855/226/2007 la 11 ianuarie 2008 de reclamanții Țifrea Eleonora ș.a. pentru ieșire din indiviziune.
Påråții Bucura Solomon, Nicolae N. Solomon, George N. Solomon, Versavia Nicolae Solomon, Versavia George Solomon, Versavia Ioan Solomon, Ioan Solomon a lui Nicolae, Varvara Solomon sunt citați pentru 11 ianuarie 2008 la Judecătoria Făgăraș de Solomon Gheorghe pentru succesiune.
Påråtul Sandu Daniel Savin este citat la Judecătoria Rupea la 7 ianuarie 2008, în dosarul nr. 654/293/2007 de Sandu Mirela pentru reîncredințare minori.

PIERDERI ACTE
Pierdut bon valoric (sprijin financiar pentru cultura gråului) cu seria AS. nr. 1272188. Îl declar nul.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; Data raportului: 28.11.2007; Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991; Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu ordine de zi completată la solicitarea acționarului DERU GLASWARENVERTRIEB GMBH, în baza Hotărårii CA nr.1/26.11.2007: CONVOCATOR CU ORDINE DE ZI COMPLETATĂ Consiliul de Administrație al societății comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786,  (în continuare "Societatea"), la solicitarea acționarului DERU GLASWARENVERTRIEB GMBH, în temeiul prevederilor art. 117 ind.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și  a Hotărårii CA nr.1/26.11.2007, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfårșitul zilei de 20.11.2007 (data de referinta) pentru data de 11.12.2007, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.12.2007, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr.31-33, jud. Sibiu, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare completată este următoarea: – Aprobarea vånzării imobilului proprietatea societății, situat administrativ în Mediaș, Șos. Sibiului nr. 31-33, înscris în cartea funciară nr. 8968 I, avånd nr. top. 4708/1/1/1/3/1, compus din teren cu pavilion administrativ în suprafață de 687 mp și nr. top 4708/1/1 – teren în suprafață de 2000 mp, la prețul minim de 1.200.000  (unmiliondouăsutemii) Euro. – Propunerea datei de 27.12.2007, ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale extraordinare asupra acționarilor. Începånd cu data de 22.11.2007, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Șos. Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269-841455, zilnic între orele 8- 16 de la d-na Adela Ferentz. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, cåte un exemplar al procurii speciale autentificate aferentă adunării menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății pånă la data de 06.12.2007 cel de-al doilea exemplar urmånd a fi înmånat/expediat reprezentantului. Consiliul de Administrație, Pres. Vaidacutan Elisabeta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.