Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 5 iunie 2008

Mica publicitate 5 iunie 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

OFERTE DE SERVICIU CABINET STOMTOLOGIC DIN BUCURESTI ANGAJEAZA INGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCA. RELATII LA TELEFON 021/252.28.70; 021/252.28.72.

LICITATII
BAD -Insolv SPRL Vaslui, lichidator judiciar al S.C. Biruința S.A. Vaslui, societate în faliment, cu sediul social în Vaslui, strada Decebal, nr. 3 în baza: – dispozițiilor încheierii din 05.03.2008 pronunțată în dosar nr. 2348/89/2007; – hotărårii luate în ședința adunării creditorilor din 03.03.2008. În virtutea atribuțiilor  prevăzute de art. 25. lit. i din Legea nr. 85/2006, anunță în conformitate cu art. 116, 117 din Legea 85/2006, scoaterea la vånzare prin licitație publică a imobilului, situat în Vaslui str. Biruinței bloc. 374, sc E , et. 2, ap. 9. Imobil-apartament 2 camere în suprafață de 51,04 mp; Preț de pornire -118.000 lei fără TVA; Caiet de sarcini – 200 lei; Taxa de participare – 300 lei. Licitațiile vor avea loc la data de 08.07.2008 și 15.07.2008  la sediul lichidatorului din Vaslui, strada Matei Basarab nr. 4 ora 10. Cererile de participare se depun la sediul lichidatorului din strada Matei Basarab nr. 4 pånă la datele de 07.07.2008 respectiv 14.07.2008, ora 14. Prezenta publicație de vånzare se completează cu prevederile din caietul de sarcini. Caietul de sarcini se găsește la sediul lichidatorului, se poate procura contra cost, iar pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea acestuia. Vånzarea imobilului se face conform regulamentului de licitație aprobat de către creditori și nu în condițiile stabilite de Codul de Procedură Civilă. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune cerere de participare însoțită de următoarele documente: – dovada depunerii unei cauțiuni de 10 % din prețul de pornire a licitației în contul  RO59 RNCB 0259 0986 2162 0001 deschis la BCR Vaslui; -dovada achitării caietelor de sarcini la caseria societății, sau în contul bancar indicat; – copie după actul societății/actul de identitate; – împuternicire pentru persoana desemnată să reprezinte societatea. Relații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului și la următoarele nr. de telefon: 0235/313094, 0744590112, fax 0235/340423.

CITAȚII
Ilaș Aurel este chemat la Judecătoria Botoșani pentru termen 11.06.2008, ora 08.00, în calitate de påråt, reclamant în partaj cu Ilaș (Olah) Camelia, în dosar nr. 5947/193/2006. Ilaș Aurel mai este anunțat că s-a depus expertiza la dosar și are posibilitatea să facă obiecțiuni.
Zămosteanu Constantin este citat la Judecătoria Botoșani la data de 24.06.2008, în dosar nr. 8836/2007, în calitate de påråt la divorț.
Se citează Robu Alexandru Sorin domiciliat în Botoșani, strada Primăverii nr. 26, ap. 10, la Judecătoria Botoșani, pentru ziua de 18 iunie 2008 în calitate de påråt partaj dosar nr. 440/193/2008, cu Robu Camelia.
Se citează Ancuța Florin, în dosar nr. 3480/193/2008 cu termen la 12 iunie 2008, la Judecătoria Botoșani pentru divorț.
Numitul Lazăr Mihai, domiciliat în Dorohoi, str. Al. Caisului, nr. 3, jud. Botoșani, în calitate de reclamant în dosarul nr. 1195/222/2008, având ca obiect -divorț, citează pe Lazăr Florentina, în calitate de pârât, cu reședința în Italia, la Judecătoria Dorohoi, pentru data 18.06.2008.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 Data raportului: 02.06.2008. Societatea comercială Vitrometan S.A. Mediaș. Număr tel. 0269/841.455, fax: 0269/839.111 Număr de ordine în Registrul Comerțului J32/8/1991. Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății: Consiliul de Administrație al societății comerciale "Vitrometan" S.A., cu sediul în Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J/32/8/1991, CUI 803786,  (în continuare "Societatea"), în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfårșitul zilei de 23.06.2008 (data de referință) pentru data de 08.07.2008, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr.31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 09.07.2008, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, jud. Sibiu, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea: Aprobarea vånzării imobilului proprietatea societății, situat administrativ în Mediaș, Șos. Sibiului nr. 31-33, înscris în cartea funciară nr. 8968 I, avånd nr. top. 4708/1/1/1/3/1, compus din teren cu pavilion administrativ în suprafață de 687 mp și nr. top 4708/1/1/1/4/1/1/3 – teren în suprafață de 81 mp, și teren înscris în cartea funciară nr. 16970, nr. cadastral 2655, în suprafață de 751 mp, la prețul minim de 750.000 (șaptesutecincizeci mii) Euro. Propunerea datei de 25.07.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale a acționarilor. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărårilor AGEA. Începånd cu data de 23.06.2008, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Șos. Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269-837010 zilnic între orele 9-13 de la d-na Adela Ferentz. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, cåte un exemplar al procurii speciale autentificate aferentă adunării menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății pånă la data de 04.07.2008, cel de-al doilea exemplar urmånd a fi înmånat/expediat reprezentantului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.