DISTRIBUIŢI
gomoiu

În noiembrie 2019, fostă directoare a Direcției Juridice la Administrația Spitalelor și Serviciilor Municipiului București și fostă judecătoare, Lavinia Coțofană devine avertizoare de integritate pentru jaful de la Spitalul Gomoiu, statut oferit de Parlamentul României , în conformitate cu art. 5 și 6 din Legea nr. 571/2004, după ce aceasta a semnalat fapte de încălcare a legii pe care le descoperise în exercitarea funcției.

La venirea sa în ASSMB, Lavinia Coțofană a preluat dosarul nr. 16581/3/2018 înregistrat pe rolul Tribunalului București, în care firma belgiană COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE SA („CFE SA”) și CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL dăduseră în judecată Administrația Spitalelor pentru a obține peste 4,5 milioane de lei, reprezentând pretinse costuri suplimentare și penalități pentru reconstrucția Spitalului de copii „Gomoiu”, aferente contractului încheiat de Sorin Oprescu.
Verificând împreună cu experții tehnici judiciari actele pentru a răspunde obiectivelor expertizei încuviințate de instanță, Lavinia Coțofană a constatat posibile fapte penale comise, constând în supraevaluări și de peste 2.000% precum și decontarea unor lucrări inexistente.
După ce a redactat plângerea penală aferentă, Laviniei Coțofană i s-a comunicat prin directoarea generală de la acel moment a ASSMB, Daniela Blându că Gabriela Firea nu este de acord cu depunerea unei sesizări și câteva zile mai târziu, jurista este revocată din funcție.
Cum Codul Penal obligă, sub sancțiunea închisorii, funcționarii bugetari să sesizeze de îndată faptele penale descoperite în exercitarea funcției, Lavinia Coțofană a trimis sesizarea întocmită la DNA, sesizare în urma căreia Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României i-a constatat calitatea de avertizor public.

Cum procesul cu pricina încă nu s-a terminat iar angajații de la ASSMB, unde bate un vânt puternic de schimbare a pilelor pesediste, ar putea să nu mai tragă pentru instituție, Lavinia Coțofană a depus pentru termenul de marți, 3.11.2020 o cerere de intervenție accesorie ca avertizor de integritate și ca cetățean al Municipiului București, în favoarea pârâtei ASSMB. Aceasta și-a explicat în cererea depusă interesul pentru care intervine în proces: „Pârâta-reclamantă Administrația Spitalelor și Serviciilor Municipiului București este o instituție publică de interes local finanțată integral din bugetul Municipiului București, astfel încât hotarârea din prezentul dosar are consecințe asupra bugetului Municipiului București, ASSMB nerealizând venituri proprii. Subsemnata locuiesc împreună cu familia în municipiul București, astfel încât mărirea și/sau micșorarea cuantumului bugetului Primăriei Municipiului București influențează în mod indirect calitatea vieții subsemnatei și a familiei. Mai mult decât atât, subsemnatei mi-a fost constatată calitatea de avertizor de integritate, conform minutei Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României din data de 17.12.2019, urmare a sesizării adresate la data de 18.11.2019, în legătură directă și cu această speță, pe care quasimajoritatea mass-media au numit-o generic ”jaful de la Spitalul Gomoiu.” Admiterea prezentei cereri de intervenție accesorie în favoarea instituției publice ASSMB este fundamentată și de faptul că fapte strâns legate de obiectul prezentului dosar, fac obiectul unor dosare penale, unul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecăria Sector 4, iar un altul, instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (acesta fiind format ca urmare a actului de avertizare publică săvârșit de subsemnata, începând cu luna octombrie 2019)”, scrie Coțofană.

Suntem foarte curioși dacă ASSMB va pleda în instanță prin juriștii săi pentru sau împotriva admiterii cererii, având în vedere că intervenția este un ajutor nesperat pentru instituția publică având în vedere pregătirea profesională a fostei judecătoare.

Vă prezentăm în continuare cererea superdocumentată, cu date și fapte, depusă de Lavinia Coțofană la Tribunalul București.

CERERE DE INTERVENȚIE ACCESORIE

în favoarea pârâtei-reclamante ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, (denumită în continuare și A.S.S.M.B.) cu sediul în Bdul Dimitrie Cantemir nr. 1, bloc 2, scara 4, parter, sector 4, București, cod fiscal 25502860, cont IBAN nr. RO53TREZ70024660220XXXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, tel.: 021.310.10.59, fax: 021.310.10.69, e-mail: contact@assmb.ro, reprezentată legal prin Director General, Apostol Vasile în dosarul nr. 16581/3/2018, formulat ca urmare a cererilor de chemare în judecată a reclamantelor-pârâte, societatea COMPAGNIE DENTREPRISES CFE SA („CFE SA”), cu sediul social în Bruxelles, Bd. Herman Debroux nr. 40-42, 1160, Belgia, înregistrată la Registrul Comerțului din Bruxelles sub nr. 0400.464.795RC și CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL („CFE”), cu sediul social în București, Str. Ceasornicului nr.17, parter, corp B, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4829/2007, având cont IBAN RO29TREZ7005069XXZ010798, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, ambele reprezentate legal de dl. Patrick Dubruille.

Prezenta cerere de intervenție accesorie este formulată în interesul Administrației Spitalelor și Serviciilor Municipiului București atât în ceea ce privește cererea de chemare în judecată și cererea reconvențională cât și în ceea ce privește cererea de chemare în garanție formulată de ASSMB formulată împotriva AECOM INGINERIA S.R.L., lider desemnat al Asocierii AECOM INGENIERIA S.R.L & S.C. TECNIC Consulting Engineering Romania S.R.L.,(denumit în continuare și AECOM sau consultantul) [fosta denumire: INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA SRL (lider desemnat al asocierii dintre INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA SRL și SC TECNIC Consulting Engineering Romania SRL)], cu sediul în București, str. Polonă nr. 68-72, etaj 2, sector 1, telefon 021 316 11 63, fax 021 316 11 68, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12194 din 28.11.2002, Cod Unic de Înregistrare RO15046898, cont nr. RO08 TREZ 7005 069X XX00 4774, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, legal reprezentată prin Dl. Paul HYDE-Administrator.

 1. Cu privire la cererea de chemare în judecata și cererea recovențională:

 Istoric privind prezentarea situației de fapt aferente construirii obiectivului de investiții „Extinderea- Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu”:

La data de 01.11.2010 a fost încheiat contractul de prestare servicii (denumit în continuare și contractul) înregistrat la A.S.S.M.B. sub nr. 7494, dintre A.S.S.M.B. în calitate de autoritate contractantă pe de o parte, și INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA SRL (actuală AECOM INGINERIA S.R.L.) – lider desemnat al asocierii dintre INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA SRL și SC TECNIC Consulting Engineering Romania SRL, în calitate de prestator, pe de altă parte.

Obiectul acestui contract a avut în vedere pe de o parte, acordarea de către AECOM (denumit în cele ce urmează și „consultant”) ASSMB, a asistenței tehnice, constând:

 1. în elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare, execuție și furnizare echipamente aferente obiectivului: „Extinderea – Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu”, pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică până la semnarea contractului de achiziție publică;
 2. pe durata procedurii de atribuire a contractului de proiectare, execuție și furnizare echipamente aferente obiectivului: „Extinderea – Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu”, pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică până la semnarea contractului de achiziție publică;

iar pe de altă parte, supervizarea contractului de proiectare, execuție și furnizare echipamente și monitorizarea acestora pe perioada de garanție aferente obiectivului: „Extinderea- Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu”.

Prin actul adițional nr. 1 cu nr. de înregistrare A.S.S.M.B. 7214/31.10.2014 la Contractul de prestare servicii nr. A.S.S.M.B. 7497/01.11.2010 au fost consemnate schimbarea denumirii liderului de asociere din INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA FILIALA SRL în AECOM INGENIERIA S.R.L și modificarea sediului social al acestuia, din București, Calea Floreasca nr. 141-143, sector 1 București, str. Polonă nr. 68-72, etaj 2, sector 1.

Conform contractului și actelor adiționale aferente, prestatorul/consultantul s-a obligat să întocmească și să furnizeze A.S.S.M.B. o serie de înscrisuri necesare derulării în bune condiții a obligațiilor ASSMB ce derivă din contractul de lucrări nr. 5525/02.10.2012, încheiat de A.S.S.M.B. cu Asocierea Compagnie d’Entreprises CFE SA, denumită în continuare și C.F.E).

În data de 02.10.2012, CFE, în calitate de lider de asociere, a încheiat cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  (denumită în continuare și A.S.S.M.B.), Contractul nr. 5525 pentru Proiectare, execuție de lucrări și furnizare de echipamente pentru obiectivul „Extinderea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”.

Procedura de atribuire a contractului s-a desfășurat în baza licitației publice deschise inițiate de A.S.S.M.B., prin publicarea în S.E.A.P. (www.e-licitație.ro) a Anunțului de participare nr. 130687/20.09.2011, pentru obiectivul de investiții publice: proiectare, execuție lucrări și furnizare echipamente pentru obiectivul „Extinderea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”, având obiect mixt:

 • Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări (cod CPV 71322000 – 1);
 • Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii medicale (cod CPV 45215120 – 4);
 • Livrare echipamente medicale (Cod CPV 33100000 – 1).

După desfășurarea etapei de evaluare a ofertelor depuse în procedură, A.S.S.M.B. a comunicat cu Adresa nr. 4237/30.07.2012 că oferta depusă de Asocierea prin lider de asociere CFE a fost declarată câștigătoare, cu un punctaj maxim de 100 puncte.

Durata de execuție prevăzută la art. 3.2. din contract, a fost de: 150 de zile perioadă de proiectare, 630 de zile perioadă de execuție de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 18.12.2012, iar antreprenorului îi revenea obligația de a proiecta, executa și preda obiectivul realizat până la data de 06.02.2015, fapt ce nu s-a întâmplat.

Prin Notificarea înregistrată la A.S.S.M.B. sub nr. 274/14.01.2016, numitele COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE SA („CFE SA”) și CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL („CFE”) au comunicat suspendarea lucrărilor, începând cu data de 01.01.2016. Motivul invocat în cuprinsul notificării de suspendare a lucrărilor a constat ”în neplata de către A.S.S.M.B. a unor sume de bani facturate de acestea”.

Conform contractului încheiat între părți suspendarea nu era posibilă, fiind prevăzută doar pentru beneficiar, ASSMB, iar constructorul se obligase prin contract să continue lucrările timp de 6 luni chiar în absența plăților efectuate de către beneficiar.

Subliniez însă faptul că ASSMB nu înregistra plăți restante (în accepțiunea contractului dintre părți), suspendarea lucrărilor fiind un abuz al constructorului.

Am făcut această precizare, deosebit de importantă, întrucât izvorul pretențiilor reclamantelor-pârâte din prezentul dosar o reprezintă acea suspendare a lucrărilor (urmate de două Determinări ale inginerului), care ar fi trebuit să atragă penalizarea acestora și nu să constituie temei pentru justificarea solicitării adresate instanței de judecată de obligare a pârâtei-reclamante ASSMB la suportarea costurilor suplimentare aferente extinderii perioadei de garanție și înlocuirii materialelor/pieselor de schimb afectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică nr. 5525/02.10.2012 și a celor pentru încălzirea noii clădiri a Spitalului în iarna 2015-2016 și în iarna 2016-2017.

Urmare a notificării de suspendare a lucrărilor, A.S.S.M.B., prin conducerea de la acea dată, a transmis antreprenorului Adresa nr. 2984/25.04.2016, prin care l-a notificat cu privire la reluarea execuției lucrărilor (suspendarea reprezentând un abuz și fiind ilegală, nefiind înregistrată la ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții) și nici posibilă, conform contractului încheiat între părți), întrucât pretențiile sale sunt neîntemeiate. Astfel, i s-a făcut precizarea că plata lucrărilor executate se efectuează în baza facturii fiscale emise, ce trebuie să cuprindă suma certificată pentru plată de către consultant prin Certificatul Interimar de Plată (C.I.P.) și la valoarea aprobată de beneficiar, pe baza situațiilor interimare de lucrări aprobate de consultant (a se vedea prevederile art. 4.3.2 alin. 4.4.4. din contractul pentru proiectare, execuție de lucrări și furnizare echipamente nr. 5525/02.10.2012). În acest sens, la data emiterii notificării de suspendare a lucrărilor, A.S.S.M.B. nu înregistra plăți restante către antreprenor, facturile care au fost emise în baza certificatelor interimare de plată fiind achitate de către aceasta.

Mai mult decât atât, COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE SA („CFE SA”) și CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL („CFE”) au câștigat licitația tocmai datorită faptului că au susținut că au ”disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit pentru a realiza cashflow de execuție a lucrării în cuantum minim de 34.450.000 lei pentru o perioadă de minim 6 luni, față de cerința minimă obligatorie de 24.615.000 lei”, conform Raportului expertului în achiziții, cooptat, Nadia State.

Prin Notificarea, mai sus menționată, A.S.S.M.B., prin conducerea de la acea dată, a învederat C.F.E-ului în mod expres că solicitarea lor este abuzivă, având în vedere inclusiv constatările de mai sus.

Având în vedere cele de mai sus menționate, cauza suspendării lucrărilor nu a fost culpa A.S.S.M.B, ci conduita culpabilă a societăților COMPAGNIE DENTREPRISES CFE SA („CFE SA”) și CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL („CFE”). Suspendarea lucrărilor nu era posibilă conform contractului încheiat între părți și nu s-au îndeplinit formalitățile prevăzute de lege, respectiv înregistrarea la ISCIR.

La data de 24.03.2017 A.S.S.M.B a încheiat  cu antreprenorul CFE și consultantul AECOM un proces-verbal de conciliere denumit „Protocol pentru reglementarea sarcinilor și termenelor agreate în vederea soluționării pretențiilor antreprenorului și deblocarea șantierului (denumit în cele ce urmează „Proces-verbal de conciliere”) înregistrat la AS.S.S.M.B. sub nr. 3332/24.03.2017. În respectivul proces-verbal de conciliere s-a stabilit ca solicitările/pretențiile antreprenorului să fie analizate de consultantul AECOM, care va emite, sub forma unor Determinări, punctul său de vedere cu privire la pertinența respectivelor solicitări.

La data de 04.03.2018 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor executate pentru obiectivul „Extinderea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”.

La data de 17.05.2018, CFE a formulat două cereri de chemare în judecată împotriva A.S.S.M.B., formându-se:

 • dosarul nr. 16581/3/2018, pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a civilă, având ca obiect obligarea A.S.S.M.B. la plata sumei de 747.180,65 lei, reprezentând costuri suplimentare aferente extinderii perioadei de garanție și înlocuirii materialelor/pieselor de schimb afectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică nr. 5525/02.10.2012, precum și obligarea la plata sumei de 203.368,22 lei (fără TVA), reprezentând costuri suplimentare suportate de executant pentru încălzirea noii clădiri a Spitalului în iarna 2015-2016 și în iarna 2016-2017.
 • dosarul nr. 16588/3/2018, pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a civilă, având ca obiect obligarea A.S.S.M.B. la plata sumei de 621.916,20 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. CFE 003/2018, cu titlu de penalități de întârziere pentru neplata la scadență contractuală a sumelor aferente lucrărilor executate privind execuția obiectivelor de investiții Extindere – Modernizare și Echiparea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu”, în perioada octombrie 2012 – 31 decembrie 2015.
 • Dosarul nr. 16588/3/2018 a fost conexat, prin Încheierea de dezinvestire din data de 08.01.2019, la dosarul nr. 16581/3/2018.

Precizez că izvorul invocat al pretențiilor din ambele dosare sunt cele două Determinări ale inginerului nr. 66/Gomoiu/17/16.11.2017 și nr. 07/Gomoiu/18/30.01.2018, apreciate de subsemnata ca reprezentând un fals sub semnătură privată. În cadrul dosarului de contencios administrativ, în complet specializat de achiziții publice, s-a încuviințat efectuarea expertizelor tehnice judiciare în specialitatea „construcții” și în specialitatea „contabilitate” și s-a dispus efectuarea, cu prioritate, a expertizei tehnice în specialitatea „construcții”, expert tehnic judiciar desemnat în cauză fiind ing. Dan Popescu.

Din datele pe care le dețin expertiza tehnică judiciară efectuată în cauză de către domnul expert judiciar Dan Popescu confirmă, în mare parte, constatările din Raportul preliminar de expertiză înregistrat la A.S.S.M.B. sub nr. 27093/30.09.2019, întocmit de către experții-parte, domnii Isuf Eliade și Dumitru Mihăilă, respectiv decontarea unor lucrări inexistente, lucrări de capacitate mai mare decât cea reală etc.

 De altfel, chiar pe parcursul derulării investiției la Spitalul Clinic de Copii, dr. Victor Gomoiu, conduita reclamantelor-pârâte din prezenta cauză a fost una incorectă, intenția fiind aceea de a înșela instituția publică ASSMB, parte în favoarea căreia am formulat prezenta cerere  de intervenție accesorie.

 Astfel, conform Raportului experților cooptați, Raportul de control al Corpului de Control al Primului-Ministru din 17.12.2017 și Raportul de constatare preliminar nr. 27093/30.09.2019 întocmit de experții-parte încuviințați pentru ASSMB în acest dosar, rezultă, cu titlu de exemplu, următoarele:

– Inducerea în eroare a A.S.S.M.B. (cu complicitatea unor angajați ai instituției), prin susținerea nereală că ar putea lucra 6 luni în absența efectuării de către subscrisa a plăților, astfel cum prevede art. 4.3.1. din Contractul nr. 5525/02.10.2012: „în cazuri obiective care nu țin de Achizitor și acesta nu poate onora plata în intervalul menționat, Antreprenorul are obligația de a asigura finanțarea proiectului pe o perioadă de maxim 6 luni, prin resursele sale reale ( sume disponibile în cont, depozite bancare, linii de credit)”. Astfel, din Raportul expertului cooptat Nadia State, expert în achiziții, rezultă că „asocierea are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit pentru a realiza cash-flow de execuție a lucrării, în cuantum minim de 34.450.000 Lei, pentru o perioadă de minim 6 luni, față de cerința minimă obligatorie de 24.615.000 Lei.”

–           Supraevaluarea unei mari părți din materiale „prin practicarea de către Antreprenor (CFE) a unor adaosuri comerciale ridicate, (…) de exemplu: în cazul radiatoarelor de oțel Purmo Hygiene, achiziționate de către executantul lucrării de la societatea Maricon SRL, acesta a stabilit prin formularul F3 că profitul și cheltuielile indirecte vor fi în valoare totală de 22,90%, iar în relația cu ASSMB, adaosuri comerciale cuprinse între 203,49 lei – 479,76 lei, rezultând o majorare a prețului de vânzare față de prețul său de achiziție cu procente cuprinse între 63,5%  – 332%” – conform Raportului Corpului de Control al Primului-ministru – pag 73, ultimul alineat;

–           Solicitarea decontării unor lucrări inexistente – cu titlu de exemplu: deși CFE SA s-a angajat să livreze 3 grupuri electrogen de 1000 KVA și 1 rezervor de combustibil de 40m3, în fapt, a instalat la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu doar 2 grupuri electrogen de 1000 KVA, iar rezervorul nu este de 40 m3, ci de 30 m3conform celor reținute și în Raportul Corpului de Control al Primului-ministru – pag 62, alineat 5;

–           Solicitarea decontării unor aparaturi de capacitate mai mare, deși capacitatea efectivă a acestora este mult mai mică, spre exemplu: în locul rezervorului de 40 mc a fost livrat și montat unul de capacitate mai mică, respectiv de 30 mc, la același preț cu cel din ofertă pentru rezervorul de 40 de mc. Mai mult, DDL-ul întocmit de Antreprenor și analizat de Consultant este trecut rezervorul de 40 mc –  conform Raportului preliminar al experților consilieri parte;

– Solicitarea decontării unor aparaturi de capacitate mai mare, deși capacitatea efectivă a acestora era mult mai mică, spre exemplu în locul rezervorului de 10.000 l au fost livrate și montate 4 rezervoare de doar 1.300 l fiecare (totalul fiind de doar 5.200 l), solicitându-se și plătindu-se același preț cu cel ofertat pentru rezervorul cu o capacitate de 10.000 l, conform Raportului preliminar al experților consilieri parte;

– Solicitarea decontării unor aparaturi de capacitate mai mare cu toate că capacitatea efectivă a acestora era mult mai mică. Spre exemplu, în locul rezervorului de hidrofor cu capacitate de 1.500 l a fost livrat și montat un aparat de capacitate mai mică, respectiv 1.200 l, solicitându-se însă prețul pentru aparatul de capacitate mai mare;

– Solicitarea decontării unor aparaturi de complexitate inferioară la prețul aparaturii ofertate, de o complexitate superioară. Spre exemplu, în locul cazanului din oțel, cu funcționare pe gaz și combustibil lichid, echipat cu arzător mixt (gaz + motorină), cu funcționare modulară, inclusiv rampă de gaz și pompă combustibil lichid a fost livrat și montat un cazan cu funcționare doar pe gaz, solicitându-se și încasându-se prețul pentru cazanului din oțel, cu funcționare pe gaz și combustibil lichid, echipat cu arzător mixt (gaz + motorină), cu funcționare modulară, conform C.I.P. nr. 27;

–           Utilizarea, prin complicitate cu AECOM, pe baza unor situații interimare de lucrări neconforme cu realitatea, a unor Determinări nereale emise de către AECOM, cu scopul de a obține decontarea unor sume, cu consecința prejudicierii subscrisei – Determinarea inginerului nr. 66/Gomoiu/17/16.11.2017 și nr. 07/Gomoiu/18/30.01.2018.

–   Acțiunea antreprenorului CFE, în complicitate cu consultantul AECOM, de a induce în eroare beneficiarul A.S.S.M.B. (beneficiind și de sprijinul unor angajați ASSMB), cu privire la realitatea situațiilor interimare de lucrări, respectiv la concordanța acestora cu oferta tehnică și oferta financiară asumate. Astfel, fapta antreprenorului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune;

– Includerea permanentă în situațiile interimare de lucrări, ca articol de deviz – costul cofrajelor, la fiecare operațiune de turnare betoane, contrar indicatoarelor de norme de deviz – art. 3.1.4., care prevedeau un număr mediu de refolosiri a cofrajelor metalice, de 125 de ori, ceea ce a condus la inducerea în eroare a beneficiarului ASSMB, prin complicitate cu AECOM și persoane din ASSMB, cu privire la prezentarea, ca adevărată, a unei situații generatoare de costuri, care era neconformă cu Indicatoarele de normă de deviz pentru lucrări de construcții administrative, social-culturale, rezidențiale și industriale, ediția 1999.

Ca urmare a faptelor anterior învederate în patrimoniul A.S.S.M.B s-a produs un prejudiciu, reprezentat de sumele de bani achitate pentru lucrări/bunuri neefectuate/nelivrate, respectiv de o calitate inferioară celor cuprinse în oferta tehnică.

Conform Raportului experților cooptați și Raportului de constatare preliminar nr. 27093/30.09.2019 întocmit de experții parte încuviințați în prezentul dosar, rezultă cu titlu de exemplu următoarele:

 • Eliminarea celorlalți participanți prin furnizarea de informații false, cerere la care AECOM și ASSMB au achiesat, astfel încât a determinat ASSMB să comită fapta.
 • Pe baza celor mai mici prețuri de material, rezultate din oferta firmei S.C. TECHNO – CSEK VALLALKOZO SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI S.R.L. BUDAPESTA SUCURSALA ORADEA S.R.L. din 17.03.2015, antreprenorul a stabilit prețurile unitare prin D.D.L. – urile din 17.03.2015, care sunt identice, la o precizie de două zecimale, cu prețurile unitare, globale, comunicate în data de 03.2014. Prin acest procedeu, Antreprenorul a supraevaluat investiția prin practicarea unor prețuri mult mai mari decât prețurile furnizorilor, nerespectând prevederile H.G. nr. 28 din 09.01.2008 și a Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863 din 02.07.2008 privind faptul că valoarea materialelor va fi calculată cu preţurile de la furnizori. Din cele expuse mai sus, se poate presupune că firma S.C. TECHNO – CSEK VALLALKOZO SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI S.R.L. BUDAPESTA SUCURSALA ORADEA S.R.L. a fost subcontractor al CFE.

Antreprenorul a stabilit în mod “artificial” cele patru D.D.L. – uri pentru a susține prețurile globale, comunicate din anul 2014, pentru că domeniul de activitate al celor trei firme este: Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire și de aer condiţionat – Cod CAEN 4322 și nu sunt furnizori de produse, de tip: racord tip “B” Dn 80 mm, racord tip “A” Dn 100 mm, clapetă sens Dn 80 mm și clapetă sens Dn 100 mm (clapetă sens Dn 100 mm nici măcar nu există montată în instalație).

Articolele de deviz: 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 și 2.4.11 au fost decontate la valorile comunicate în data de 03.03.2014 și fundamentate în 17.03.2015 prin C.I.P. nr. 27 din septembrie 2015.

Antreprenorul a încercat justificarea în mod artificial a acestor D.D.L-uri pentru a susține prețul global, comunicat în urmă cu un an, adică în anul 2014. Ordinele de variație, în majoritate (spre exemplu, racordurile de pompieri, transformatoarele, celulele electrice, grupul electrogene, U.P.C. -urile, tablourile electrice, bateriile de condensatori, cazanul de oțel etc.) întocmite de Antreprenor, conțin aceleași procedee de justificare a prețurilor.

            Ca urmare a faptelor anterior învederate au fost eliminați ceilalți participanți, ca urmare a ofertării, de către CFE, a unor prețuri de dumping, care ulterior, câștigării licitației publice, au fost artificial majorate.

Conform Raportului de constatare preliminar întocmit de experții-parte încuviințati în dosar, rezultă, cu titlu de exemplu următoarele:

–  Întocmirea unor situații interimare de lucrări neconforme cu realitatea, respectiv care nu s-au aflat în concordanță cu oferta tehnică și oferta financiară asumate, cu scopul de a obține decontarea necuvenită a unor lucrări/echipamente, fie inexistente, fie de capacitate inferioară.

Urmarea imediată este decontarea unor situații interimare de lucrări care nu au fost executate efectiv, în conformitate cu oferta tehnică și devizul detaliat de lucrări (DDL).

 Conform Raportului de constatare preliminar întocmit de experții-parte rezultă, cu titlu de exemplu următoarele:

– Utilizarea, prin complicitate cu AECOM și angajați ai A.S.S.M.B., a unor situații interimare de lucrări neconforme cu oferta tehnică și financiară și cu devizul detaliat de lucrări;

– Utilizarea unor Determinări nereale și nelegale, emise de către AECOM, cu scopul de a obține decontarea unor sume necuvenite, cu consecința prejudicierii pârâtei-reclamante – Cu titlu de exemplu: Determinarea inginerului nr. 66/Gomoiu/17/16.11.2017 și nr. 07/Gomoiu/18/30.01.2018; Determinarea inginerului nr. 65/Gomoiu/17/16.11.2017.

            Urmarea cu privire la situațiile interimare de lucrări constă în decontarea unor situații interimare de lucrări care nu au fost în conformitate cu oferta tehnică și devizul detaliat de lucrări (DDL).

Urmarea cu privire la utilizarea unor Determinări ale AECOM neconforme cu realitatea constă în eventualitatea decontării unor sume, cu titlu de cheltuieli suplimentare și/sau penalități nejustificate.

Vă solicit respingerea cererilor de chemare în judecată formulate de către reclamantele-pârâte și admiterea cererii reconvenționale formulate de către pârâta-reclamantă ASSMB.

 1. Cu privire la cererea de chemare în garanție formulată de către pârâta-reclamantă ASSMB împotriva AECOM:

În opinia subsemnatei, CFE a instigat AECOM la întocmirea Determinărilor inginerului nr. 66/Gomoiu/17/16.11.2017 și nr. 07/Gomoiu/18/30.01.2018, apreciate de subsemnata ca fiind în fapt un fals sub semnătură privată.

AECOM nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract față de ASSMB, creând instituției ASSMB un prejudiciu deosebit.

Astfel, conform Raportului de constatare preliminar întocmit de experții-parte, Consultantul AECOM a confirmat situații de lucrări la prețurile unitare din contract, ignorând faptul că decontările din sistemul de investiții publice se fac doar în conformitate cu situațiile de lucrări ce conțin cantități de lucrări determinate în baza normelor de deviz republicate, publice sau locale (însoțite de analize de preț). Finalmente, Consultantul nu a încadrat lucrarea în articolele de deviz conform actelor normative în vigoare și nu a justificat prețul contractului de execuție, ducând astfel la situația unei supraevaluări a lucrărilor.

Mai mult decât atât, consultantul AECOM a confirmat situații de lucrări/echipamente fie inexistente,  fie la o capacitate inferioară față de oferta tehnică și financiară, prin emiterea unor certificate interimare de plată (CIP), care să legitimeze ulterior CFE la facturare conform CIP.

AECOM a emis Determinări nereale, prin complicitate cu CFE, cu scopul de a ajuta antreprenorul CFE să obțină decontarea unor sume necuvenite, cu consecința prejudicierii beneficiarului instituția ASSMB.

            Ca urmare au fost decontate situații interimare de lucrări care nu au fost în conformitate cu oferta tehnică și devizul detaliat de lucrări (DDL).

  Răspunderea pentru întocmirea unor Determinări nereale sau neîntocmirea lor la timp aparține AECOM, astfel încât în situația în care ASSMB ar cădea în pretenții, izvorul pretențiilor reclamantelor-pârâte fiind Determinările întocmite de către consultantul AECOM, vă solicit admiterea cererii de chemare în garanție astfel cum a fost aceasta formulată de către ASSMB.   

 • Cu privire la admisibilitatea cererii de intervenție accesorie formulată de către subsemnata:

Prezenta cerere de intervenție accesorie îndeplinește condițiile cumulative prevăzute de art. 61 și 63 din Codul de procedură civilă.

Potrivit art. 61 alin. 1) Cod procedură civilă oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părțile originare, iar în conformitate cu alin. 3) al aceluiași articol intervenția este accesorie când sprijină numai apărarea uneia dintre părți.

Totodată, în conformitate cu art. 63 alin. 2) Cod procedură civilă, intervenția accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac.

Pârâta-reclamantă Administrația Spitalelor și Serviciilor Municipiului București este o instituție publică de interes local finanțată integral din bugetul Municipiului București, astfel încât hotarârea din prezentul dosar are consecințe asupra bugetului Municipiului București, ASSMB nerealizând venituri proprii. Subsemnata locuiesc împreună cu familia în municipiul București, astfel încât mărirea și/sau micșorarea cuantumului bugetului Primăriei Municipiului București influențează în mod indirect calitatea vieții subsemnatei și a familiei.

Mai mult decât atât, subsemnatei mi-a fost constatată calitatea de avertizor de integritate, conform minutei Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României din data de 17.12.2019, urmare a sesizării adresate la data de 18.11.2019, în legătură directă și cu această speță, pe care quasimajoritatea mass-media au numit-o generic ”jaful dela Spitalul Gomoiu.”

Admiterea prezentei cereri de intervenție accesorie în favoarea instituției publice ASSMB este fundamentată și de faptul că fapte strâns legate de obiectul prezentului dosar, fac obiectul unor dosare penale, unul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecăria Sector 4, iar un altul, instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (acesta fiind format ca urmare a actului de avertizare publică săvârșit de subsemnata, începând cu luna octombrie 2019).

Având în vedere cele anterior expuse, vă adresez rugămintea să constatați că subsemnata am interes în promovarea prezentei cereri de intervenție accesorie și să o admiteți în principiu, în conformitate cu art. 64 alin. 2) din Codul de procedură civilă.

Aspecte procedurale:

Competența: potrivit dispozițiilor art. 63 alin.2) Cod procedură civilă, intervenția accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac.

Probe: În susținerea prezentei cereri vă solicit încuviințarea administrării probei cu înscrisuri.

Depun prezenta cerere în 5 exemplare, unul pentru instanță și patru pentru comunicare.

Atașez, în copii conforme cu originalul, act de identitate pentru subsemnata din care rezultă faptul că locuiesc în București, minuta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupțieiși petiții din cadrul Senatului României din data de 17.12.2019, din care rezultă statul de avertizor al subsemnatei și sesizarea adresată la data de 18.11.2019 aceleiași Comisii pentru a face dovada că statutul de avertizor mi-a fost conferit tocmai pentru sesizarea unor fapte strâns legate de obiectul prezentului dosar.

Judecata în lipsă: În temeiul art. 411 alin.1) Cod procedură civilă, solicit judecarea și în lipsă.

Fac însă precizarea că la termenul următor, după comunicarea cererii, voi fi prezentă pentru a o susține.

Cu deosebită considerație,

01 noiembrie 2020                  „                       Lavinia-Nicoleta Coțofană

 

 

 

 

 

1 COMENTARIU

 1. Nu se putea face jaf fara acordul celor din spital. In documente exista furnizor-achizitor-utilizator. Nu te poti folosi de faptul ca esti doar utilizator si sa semnezi si sa accepti orice cu scuza ca nu ai platit ci doar ai primit in folosinta… Daca in documente se specifica un anumit echipament si in realitate este altceva ca utilizator esti obligat sa specifici asta sa atentionezi nu sa accepti orice ca raspunderea este aceeasi

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.