Acasă Economia de Dreapta Ce înseamnă și ce își propune Alianța România Dreaptă?

Ce înseamnă și ce își propune Alianța România Dreaptă?

DISTRIBUIȚI

Lideri și partide din același spectru politic sunt împreună. O forță redutabilă împotriva haosului guvernamental actual. Detalii de strategie, veți spune. ARD înseamnă cu mult mai mult.
Întâlnirea fastă dintre două vârste politice diferite ca experiență a guvernării. Echilibru, tradiție și entuziasm – trei principii fundamentale care compun axa lucidității unei decizii majore pentru viitorul unei țări.
Există o singură alternativă. Alternativa dreaptă. Dreaptă către Justiție, reforme și prosperitate.
Există o singură soluție: atenție dată omului ce reprezintă ARD și reprezintă alegătorul în Parlament. Candidații noștri vor trece de sita etică a integrității. Vocația ARD este fapta, nu vorba. Începem schimbarea clasei politice prin noi înșine.
Echilibru, tradiție și entuziasm – trei principii fundamentale care înseamnă reformare pragmatică și eficientă, adecvată timpurilor de criză pe care le trăim.
Înlocuim frica cu speranța și cu curajul luptei drepte. Nu va fi ușor și vom fi atacați din toate părțile. Vom sta însă drept în fața furtunii.
 Obiectivul principal al politicilor economice și sociale promovate de către Alianța România Dreaptă este ridicarea standardului de viață al oamenilor.
Modernizarea și dezvoltarea economică a țării, modernizarea statului, precum și folosirea deplină a avantajelor apartenenței la Uniunea Europeană sunt căile prin care putem susține mărirea competitivității firmelor, creșterea productivității generale a economiei și, pe această bază, ridicarea standardului de viață al populației.
Viziunea Alianței cu privire la modernizarea și dezvoltarea economică a României are ca piloni valorile noastre fundamentale: libertatea economică; garantarea proprietății; competiția onestă; statul de drept.
 Platforma program a Alianței conține principiile și direcțiile de acțiune ale modernizării și dezvoltării economice a României.
Platforma program va fi urmată de alte două documente:

a) Programul de guvernare pentru perioada 2013-2016;

Prin programul de guvernare, vom concretiza în detaliu politicile și măsurile economice pentru administrarea generală a țării, proiecția indicatorilor macroeco­nomici, precum și a bugetului consolidat.  

Programul de guvernare va fi lansat până la începutul campaniei electorale.

b) Strategia națională de moder­ni­zare și integrare europeană a României 2013-2020 (România 2020)

Pentru prima dată, de la intrarea României în Uniunea Europeană, Strategia Națională – România 2020 va integra strategiile sectoriale, solicitate de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor europene ce se vor aloca țării noastre în cadrul financiar multianual 2014-2020 și se vor armoniza obiectivele naționale cu cele europene.
Prin modernizarea și dezvoltarea economică, prin folosirea eficientă a avantajelor integrării europene, la orizontul anului 2020, România va trece în grupa țărilor dezvoltate, unde deja se află toate statele membre ale Uniunii Euro­pene, mai puțin țara noastră și Bulgaria.
Strategia națională România 2020 va fi supusă dezbaterii publice și definitivării în trimestrul I al anului viitor.  
O creștere economică de 1-2 la sută pe an ar putea fi mulțumitoare pentru o țară dezvoltată , dar nu pentru România care trebuie să recupereze un decalaj important de dezvoltare și standard de viață față de celelalte state membre ale UE.

ARD propune 10 direcții de acțiune pentru accelerarea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă:
 
1. Reducerea poverii fiscale pe veni­turile din muncă și pe cele din capital și a poverii contribuțiilor sociale asupra angajatorului;
 
Prin micșorarea cotei unice de impozit și a cotelor de contribuții sociale,vom stimula investițiile în capitalul fizic și în resursele umane, mărirea cererii interne și extinderea producției, crearea de noi locuri de muncă.
Concomitent, vom lărgi baza de impozitare, inclusiv prin diminuarea evaziunii fiscale, și vom mări salariul minim pe economie. În acest fel, vom ține sub control evoluția deficitului bugetar.  
 
2. Îmbunătățirea mediului de afaceri;
 
Prin raționalizarea legislației economice, asigurarea stabilității și a predictibilității regulilor de desfășurare a afacerilor, micșorarea marjei de interpretare discreționară a legislației lăsată la nivelul funcționarilor, vom diminua birocrația și costul în timp și resurse generat de aplicarea acestei legislații la nivelul firmelor.
Vom relua procesul de reducere a para-fiscalității.
Vom revitaliza diplomația comercială pro-activă pentru a susține diversificarea geografică a exporturilor românești și atragerea de investitori în proiecte concrete.
 
3. Diminuarea rolului statului în economie;
 
Vom acționa pentru:
• finalizarea procesului de privatizare prin metode competitive;
• creșterea contribuției societăților cu capital de stat majoritar, care gestionează monopoluri naturale, la formarea veniturilor generale ale statului, prin introducerea managementului privat și restructurarea acestora.
 
4. Modernizarea cu prioritate a sectoa­relor economice care frânează competi­tivitatea firmelor și productivitatea generală a economiei;
 
Vom concentra resursele publice interne și cele externe primite de la UE pe modernizarea:
• infrastructurii de transport – rutier, cale ferată, aerian, fluvial și maritim-al cărei cost este necompetitiv datorită congestiei și slabei eficiențe;
• sectorului energiei, atât în zona producției, cât și în aceea a utilizării, pornind de la cerințele impuse de mărirea ponderii energiei din resurse regenerabile și diminuarea intensității energetice a economiei.

5. Valorificarea deplină a potenția­lului natural al economiei;
 
Vom susține dezvoltarea:
• sectorului agro-alimentar, care trebuie să devină un motor puternic al creșterii economice și un exportator net de produse agro-alimentare;
• turismului care poate avea o contribuție majoră la îmbunătățirea condițiilor de viață, în special în zona rurală și de munte.
Vom clarifica de urgență regimul de explorare și exploatare a resurselor naturale care necesită tehnologii noi, cu respectarea standardelor europene de mediu, astfel încât să mărim atractivitatea economiei românești pentru investiții în domeniul valorificării zăcămintelor de gaze naturale, metale prețioase și alte resurse naturale , care nu pot fi puse în valoare prin tehnologiile tradiționale.   

6. Folosirea ajutorului de stat pentru stimularea cercetării, inovației și a competitivității;
 
În cadrul prevăzut de legislația europeană, vom susține:
• realizarea proiectelor de cercetare aplicată și transformarea rezultatelor cercetării în succese comerciale;
• efortul IMM de a inova, dezvoltând noi produse și servicii cerute de piață;
• dezvoltarea capacităților productive competitive, capabile să asigure integrarea eficientă a firmelor în piața unică europeană și în piețele globale;
• pregătirea forței de muncă în cadrul firmelor , axată pe creșterea productivității și a competitivității;
• realizarea de produse și servicii care încorporează valori adăugate ridicate;
• formarea de parteneriate public-privat pentru facilitarea dezvoltării de ecosisteme industriale competitive.
 
7. Îmbunătățirea sistemelor de alocare a resurselor în economie;
 
Avem în vedere:
• întărirea rolului și a funcționalității piețelor libere și concurențiale, ca cele mai eficiente mecanisme de alocarea a resurselor, concomitent cu perfecționarea supravegherii de către autoritățile statului a piețelor financiare, a piețelor energiei, a pieței muncii. Alianța va asigura liberalizarea piețelor energiei electrice și a gazelor naturale, potrivit angajamentelor asumate de către România intensifica combaterea practicilor anti-concurențiale;
• transparența totală și sporirea eficienței în alocarea și utilizarea resurselor publice, în cadrul mecanismului democratic de luare a deciziilor la nivelul autorităților locale și centrale;
• eliminarea corupției care distorsionează alocarea și utilizarea resurselor publice și distruge încrederea cetățenilor și a firmelor în instituțiile statului.  
8. Menținerea stabilității macroeco­nomice și continuarea efortului de consolidare fiscală;
 
Stabilitatea prețurilor și a sectorului financiar reprezintă un bun public în responsabilitatea directă a Guvernului și a Băncii Naționale , ceea ce implică coordonarea politicilor fiscale, bugetare și monetare. Vom asigura îndeplinirea criteriilor de convergență pentru adoptarea euro.

9. Ducerea până la capăt a reformei administrației publice;

Suntem convinși că depolitizarea administrației publice nu mai poate fi amânată. Eșecul absorbției fondurilor europene structurale și de coeziune este eșecul, în primul rând, al administrației publice.
Avem nevoie de management public profesionist, bazat pe rezultate și perfor­manță.
Vom finaliza reforma teritorial – administrativă și vom întări rolul și autonomia decizională și financiară a regiunilor și a celorlalte unități teritorial – administrative, cu respectarea principiului subsidiarității.
 
10. Integrarea eficientă a României în spațiul economic european
 
Vom intensifica rolul activ al României în realizarea unei adevărate Uniuni Economice și Monetare, fiind convinși că adâncirea integrări economice răspunde interesului național al țării noastre.
Vom valorifica mai bine avantajul apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană.
Vom promova prioritățile reale ale economiei românești în negocierea parteneriatului cu Comisia Europeană cu privire la utilizarea fondurilor europene în cadrul financiar multianual 2014-2020.
Modernizarea și dezvoltarea econo­miei sunt însoțite și condiționate de asigurarea: succesului reformelor în educație și sănătate; sustenabilității prin menținerea și îmbunătățirea mediului natural; întăririi solidarității și a responsabilității în politicile de protecție socială; existenței sistemelor de securitate națională, a individului, a vieții și a familiei; modernizării sistemului judiciar și a respectării statului de drept.
Lupta noastră este DREAPTA!
Veniți! Avem forță, avem viziune. Împreună învingem. Pentru binele tuturor.
Găsiți aici manifestul Alianței România Dreapta (ARD), valorile în care credem și oamenii pe care ne bizuim: http://www.aliantaromaniadreapta.eu

Andreea Paul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.