Acasă Educație Cele mai puternice cinci universități românești solicită să fie implicate în elaborarea...

Cele mai puternice cinci universități românești solicită să fie implicate în elaborarea noului cadru legislativ național în educație

DISTRIBUIȚI

Reprezentanții universităților Consorțiului Universitaria au subliniat, în cadrul lucrărilor desfășurate în perioada 22-23 iunie 2018, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, necesitatea adoptării unor măsuri legate de calitatea învățământului superior, finanțarea acestuia, restricțiile și obligațiile financiare ale universităților, necesitatea reevaluării școlilor doctorale și a criteriilor de clasificare a universităților, importanța depolitizării totale a conducerii Consiliului Național al Rectorilor (CNR), precum și necesitatea modificării sistemului de votare existent la nivelul CNR.

‘Consorțiul Universitaria apreciază că datoria Consiliului Național al Rectorilor este și aceea de a reprezenta universitățile în relația cu factorul politic și, în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civilă. Pentru a-și îndeplini corect și eficient această funcție, conducerea Consiliului Național al Rectorilor trebuie să fie complet depolitizată (…) prin neimplicarea totală a membrilor acesteia în orice activitate de natură politică’, se arată în rezoluția adoptată la finalul lucrărilor, potrivit căreia universitățile sunt pregătite să ia în calcul ‘formarea unei noi structuri colegiale care să corespundă acestor standarde’.

De asemenea, Consorțiul Universitaria solicită ca rolul și impactul universităților membre în Consiliul Național al Rectorilor să fie proporționale cu locul universității respective în sistemul de învățământ superior din România, confirmat de performanța și prestigiul instituției de învățământ, precum și de dimensiunea comunității academice.

‘Întrucât valoarea egală a votului fiecărei universități nu reflectă realitatea reprezentativității în sistemul de învățământ superior românesc, este imperios necesar să se identifice soluții de echivalare a valorii votului fiecărei universități cu ponderea reală a universității respective în sistemul academic românesc, respectiv dimensiunea instituției, impactul internațional și activitatea de cercetare’, se arată în Rezoluția Consorțiului.

În acest sens, Consorțiul apreciază că ponderea votului universităților în Consiliul Național al Rectorilor trebuie să fie stabilită în funcție de performanța și prestigiul universității respective în sistemul de învățământ superior din România, precum și de dimensiunea comunității academice. Aceasta deoarece ‘valoarea egală a votului fiecărei universități nu reflectă realitatea reprezentativității în sistemul de învățământ superior românesc’.

Reuniunea Consorțiului Universitaria a readus în prim plan problemele legate de finanțarea universităților, participanții apreciind că realitatea și ultimele decizii guvernamentale nu răspund așteptărilor și nevoilor de dezvoltare ale universităților. În acest context, solicităm Ministerului de Finanțe ca veniturile proprii ale universităților să rămână la dispoziția acestora fără a fi necesară deblocarea soldurilor de către ministerul de resort.

Pe de altă parte, reprezentanții universităților susțin implicarea activă a Consorțiului Universitaria în comisiile de analiză și elaborare a modificărilor Legii educației naționale nr. 1/ 2011, apreciind că ‘orice discuție referitoare la o nouă lege a educației nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanților universităților membre ale Consorțiului — universitățile românești clasate pe primele poziții la nivel național în ierarhizările internaționale, în topul preferințelor angajatorilor și ale studenților’.

În acest context, membrii Consorțiului fac un apel către experții internaționali implicați de Ministerul Educației Naționale în elaborarea diverselor metodologii de evaluare și clasificare academică să ia în considerare necesitatea integrării mediului academic românesc în cel internațional, fără a reflecta interese politice conjuncturale. Membrii Consorțiului susțin clasificarea universităților din România exclusiv pe baza unei metodologii care să recunoască și să recompenseze excelența academică.

Mai mult, membrii Consorțiului Universitaria solicită redistribuirea de către MEN a locurilor bugetate rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie, la nivel național, către universitățile din Consorțiu, având în vedere că cifrele de școlarizare ale acestora au fost reduse în urma alocării preliminare din luna aprilie.

Vă invităm să consultați în anexă textul integral al Rezoluției Consorțiului Universitaria de la Cluj-Napoca.

Din Consorțiul Universitaria fac parte Universitatea ‘Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București, ale căror conduceri se reunesc periodic pentru a dezbate problemele punctuale ale sistemului universitar românesc, dar și strategii de dezvoltare. Rezoluțiile și propunerile concrete rezultate în urma discuțiilor specialiștilor din universități sunt transmise Ministerului Educației Naționale, pentru a putea constitui un punct de pornire pentru dezbatere și analiză.

***

REZOLUȚIA Consorțiului Universitaria,

Cluj-Napoca, 22-24 iunie 2018

Noi, reprezentații universităților membre ale Consorțiului ‘Universitaria’, Universitatea ‘Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea ‘Alexandru loan Cuza’ din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București, ne reafirmăm dorința și disponibilitatea de a dialoga în mod real cu Ministerul Educației Naționale în probleme referitoare la învățământul superior românesc, cum ar fi direcțiile strategice de dezvoltare a acestuia, activitatea de cercetare, finanțarea sau internaționalizarea, precum și de a ne implica în mod activ în identificarea soluțiilor pentru creșterea calității învățământului superior din România.

Considerăm că misiunea Consorțiului ‘Universitaria’ este să colaboreze cu factorii de decizie din domeniul învățământului superior, în special cu Ministerul Educației Naționale și cu Ministerul Cercetării și Inovării, pentru a consolida evoluția universităților românești.

Reuniunea Consorțiului Universitaria a readus în prim plan problemele legate de finanțarea universităților, constatând din nou că realitatea și ultimele decizii guvernamentale nu coincid cu așteptările și nevoile noastre de dezvoltare și sunt de natură să afecteze în mod nedorit performanțele și calitatea educației și a activității de cercetare.

Susținem implicarea activa a Consorțiului Universitaria în comisiile de analiză și elaborare a modificărilor Legii educației naționale nr. 1/ 2011, în care membrii Consorțiului au decis să fie reprezentați de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București.

Orice discuție referitoare la o nouă lege a educației nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanților universităților membre ale Consorțiului — universitățile românești clasate pe primele poziții la nivel național în ierarhizările internaționale, în topul preferințelor angajatorilor și ale studenților. Ne manifestăm interesul și angajamentul pentru participarea la elaborarea legii educației, precum și a normelor metodologice de aplicare.

Consorțiul Universitaria apreciază că datoria Consiliului Național al Rectorilor este și aceea de a reprezenta universitățile în relația cu factorul politic și, în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civilă. Pentru a-și îndeplini corect și eficient această menire, conducerea Consiliului Național al Rectorilor trebuie să fie complet depolitizată, iar rolul și impactul membrilor Consiliului Național al Rectorilor să fie proporțional cu importanța instituției reprezentate. In acest sens, apreciem că ponderea votului universităților în Consiliul Național al Rectorilor trebuie să fie stabilită în funcție de locul universității respective în sistemul de învățământ superior din România, confirmat de performanța și prestigiul instituției de învățământ, precum și de dimensiunea comunității academice. întrucât valoarea egală a votului fiecărei universități nu reflectă realitatea reprezentativității în sistemul de învățământ superior românesc, este imperios necesar să se identifice soluții de echivalare a valorii votului fiecărei universități cu ponderea reală a universității respective în sistemul academic românesc, respectiv dimensiunea instituției, impactul internațional și activitatea de cercetare.

Consorțiul Universitaria cere depolitizarea conducerii Consiliului Național al Rectorilor, prin neimplicarea totală a membrilor acesteia în orice activitate de natură politică. Prin activitatea sa, prin modul de desfășurare a ședințelor sale, prin rezoluțiile pe care le emite, Consiliul Național al Rectorilor este obligat să-și arate autonomia față de Ministerul Educației Naționale, un vasalitatea și obediența față de acesta. Ne exprimăm speranța că aceste seturi de bune practici internaționale vor fi implementate de Consiliul Național al Rectorilor. în caz contrar, Consorțiul Universitaria va lua în calcul formarea unei noi structuri colegiale care să corespundă acestor standarde.

În ceea ce privește relația de natură financiară a universităților cu Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior (ARACIS), susținem cu fermitate eliminarea tuturor categoriilor de taxe, cu excepția celor percepute pentru acreditarea programelor noi.

În același timp, se impune renunțarea de către Ministerul de Finanțe la obligarea universităților de a-și reduce cheltuielile cu bunurile și serviciile la nivelul a 90% față de anul 2017. în condițiile în care costurile cu utilitățile și rata inflației au crescut semnificativ, această restricție a generat presiuni financiare suplimentare. De asemenea, este necesară reducerea ponderii de 20% a burselor acordate din veniturile proprii din totalul fondului de burse.

Rămânând consecvenți rolului pe care ni l-am asumat în societatea românească, aducem în discuție o serie de măsuri punctuale, stabilite la nivelul panelurilor de specialitate:

Panelul de specialitate Competitivitate (cercetare, inovare, curriculum, doctorate, extensii)

1. În contextul, problemelor legate de finanțare, membrii Consorțiului Universitaria solicită respectarea reglementărilor legale în vigoare și reiterează alocarea ponderilor de 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare;

2. Consorțiul Universitaria promovează nevoia de finanțare a cercetării și susține nu doar necesitatea suplimentării fondurilor alocate cercetării, a creșterii numărului de competiții pentru proiecte, a periodicității și predictibilității organizării acestora, ci mai ales a acordării finanțării de bază pentru pozițiile de cercetător și pentru susținerea infrastructurii de cercetare. Mai mult, finanțarea academică trebuie să fie corelată prioritar cu excelența și competitivitatea academică așa cum este aceasta reflectată în clasamentele internaționale de referință.

3. Membrii Consorțiului fac un apel către experții internaționali implicați de Ministerul Educației Naționale în elaborarea diverselor metodologii de evaluare și clasificare academică să ia în considerare necesitatea integrării mediului academic românesc în cel internațional, fără a reflecta interese politice conjuncturale. Membrii Consorțiului susțin clasificarea universităților din România exclusiv pe baza unei metodologii care să recunoască și să recompenseze excelența academică. Similar, universitățile din Consorțiu susțin necesitatea evaluării școlilor doctorale pe baza unei metodologii clare, transparente, cu un număr rezonabil de indicatori orientați spre excelența în cercetarea științifică și alocarea locurilor la doctorat pe baza unor criterii de performanță clare și transparente.

4. Reprezentanții tuturor universităților sunt de acord cu adresa referitoare la pregătirea psihopedagogică a studenților masteranzi (Modulul pedagogic—nivelul 2) propusă de UBB. Adresa, care prevede că accesul la pregătirea psihopedagogică de nivel 2 nu trebuie limitat pentru cei care doresc să urmeze un masterat în alt domeniu decât cel în care au luat licența, va fi trimisă Ministerului Educației Naționale în numele Consorțiului Universitaria.

5. Universitățile din Consorțiu subliniază necesitatea înființării programelor de licență cu dublă specializare și solicită ca ARACIS să publice o metodologie clară de înființare pentru acest tip de programe.

Panelul de specialitate Finanțe, administrativ, mediu de afaceri și resurse umane

1. Referitor la finanțarea instituțională pe anul 2018, membrii Consorțiului consideră necesară publicarea de către CNFIS a rapoartelor privind starea învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun pe anii 2016 și 2017, precum și publicarea datelor furnizate de universități referitoare la calculul finanțării suplimentare, inclusiv a rezultatelor verificării acestor date raportate de universități;

2. În ceea ce privește alocarea indemnizației de hrană pentru angajații din învățământ, membrii Consorțiului susțin urmărirea fiscalizării după modelul tichetelor de masă, ceea ce presupune renunțarea la plata contribuțiilor sociale din aceste sume;

3. Cu referire la restricțiile de scoatere la concurs a posturilor nedidactice din învățământul superior, Consorțiul propune renunțarea impusă prin lege, conform căreia scoaterea la concurs a unui post e condiționată de vacantarea a două posturi;

4. Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor GDPR, Consorțiul consideră necesară standardizarea procedurilor specifice pentru învățământul superior;

5. În privința acordării burselor studențești, Consorțiul propune armonizarea regimului de acordare a acestora, indiferent de cetățenia studenților;

6. În ceea ce privește alocarea de fonduri de investiții, Consorțiul solicită MEN identificarea unor surse/ linii de finanțare pentru obiectivele de investiții ce presupun amenajarea clădirilor, ținând cont de noile condiții de siguranță și securitate impuse de ISU, respectiv de condițiile de acces în clădirile universităților pentru persoanele cu dizabilități;

7. Referitor la reducerea cheltuielilor, membrii Consorțiului consideră oportună renunțarea la restricțiile privind încadrarea în 90% din cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente anului anterior;

8. Analizând problema armonizării practicilor la nivel instituțional, Consorțiul propune realizarea de schimburi de experiență între instituții în vederea îmbunătățirii utilizării TIC pentru managementul academic, cercetare, resurse umane, domeniul financiar-contabil;

9. La nivelul organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, membrii Consorțiului convin asupra elaborării unei solicitări de armonizare a cadrului legislativ referitor la: condițiile de vechime pentru posturile de cercetare, condițiile de constituire a comisiilor de concurs pentru posturile de cercetare, atribuțiile forurilor decizionale în cazul concursurilor pentru posturile de cercetare și modalitatea de soluționare a contestațiilor;

10. Discutând veridicitatea datelor raportate pe cercetare, Consorțiul apreciază ca fiind necesară înființarea unei linii de finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI), care să susțină verificarea datelor raportate de instituțiile de învățământ superior pentru finanțarea suplimentară;

11. In ceea ce privește practica studenților, membrii Consorțiului propun armonizarea modului de raportare a practicii studențești către CNFIS;

12. Consorțiul propune crearea unei rețele unitare de alumni.

Panelul de specialitate Comunicare, relații internaționale, IDD

1. Se propune armonizarea acțiunilor de comunicare, a strategiilor de internaționalizare, precum și de atragere a studenților la nivelul universităților Consorțiului;

2. Pentru amplificarea prezenței la nivel internațional, se propune participarea Consorțiului Universitaria în Black Sea Universities Network și în Balkan Universities Association;

3. Membrii Consorțiului Universitaria își manifestă îngrijorarea față de scăderea interesului studenților pentru participarea la mobilități de tip Erasmus și își propun identificarea unor soluții pentru creșterea acestui interes;

4. Consorțiul își propune participarea comună a universităților membre la târgurile educaționale internaționale, organizarea unor întâlniri tematice și creșterea convergenței între universități;

5. În vederea intensificării activităților de internaționalizare, membrii Consorțiului consideră oportună organizarea unor întâlniri periodice cu instituții de reprezentare a universităților externe;

6. Membrii Consorțiului consideră necesară realizarea unui studiu comparativ cu privire la problemele de etică și integritate în universități;

7. Reprezentanții Consorțiului vor realiza un material video comun destinat promovării Consorțiului, în vederea atragerii de noi studenți către cele mai bune cinci universități din România.

Panel de specialitate Studenți

1. Studenții reprezentanți consideră că angajabilitatea trebuie urmărită la nivel național printr-un sistem de măsuri coerente. In acest sens, studenții Consorțiului își asumă crearea un spațiu digital comun pentru promovarea ofertelor de internship, angajare, conferințe, alte oportunități destinate studenților;

2. În contextul în care importanța implicării stakeholder-ilor în viața academică este subliniată din ce în ce mai mult la nivel internațional, reprezentanții studenților din Consorțiu consideră că mediul de afaceri ar trebui să aducă mai multă plus-valoare mediului universitar;

3. În condițiile în care, la un an de la înființarea Societăților Antreprenoriale Studențești, legislația în domeniu este încă ambiguă, se impune o evaluare a activității proprii în vederea îmbunătățirii normelor de reglementare și a creșterii eficienței.

Semnează:

Acad. Prof. Ioan Aurel Pop

Rector al Universității ‘Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca

Prof. Dr. Mircea Dumitru,

Rector al Universității din București

Prof. dr. Mihaela Onofrei,

Rector al Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași

Prof. Dr. Marilen Gabriel Pirtea,

Rector al Universității de Vest din Timișoara

Prof. Dr. Nicolae Istudor,

Rector al Academiei de Studii Economice din București

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.