Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 21 iulie 2008

Mica publicitate 21 iulie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Primăria comunei Ciugud județul Alba cu sediul în Strada Principală Nr. 157, localitatea Ciugud, cod poștal 517240, județul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe Dl. Damian Gheorghe, în calitate de primar, anunță Concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, conform H.C.L. nr. 38/24.04.2007, prin licitație publică a imobilului (teren) situat în Zona Industrială a comunei Ciugud, localitatea Drâmbar cu următoarele suprafețe și numere topografice: NUMERE TOPO PARCELĂ; SUPRAFAȚĂ/MP: 3108/1/1/1/1/30 – 3109/1/1/1/1/30 – 3853 Se concesionează pentru activități industriale, comerciale și sedii de firme. Documentația de atribuire poate fi obținută contra sumei de 50 lei de la sediul instituției str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, compartimentul juridic, achiziții publice, concesiuni. Se percepe o garanție de participare la licitație în valoare de 3500 lei pentru  parcela concesionată. Data la care va avea loc licitația este 08 august 2008 ora 12.30 la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, "Sala de Ședințe". Data limită pentru depunerea ofertelor este 08.08.2008 ora 12.00. Ofertele se depun la sediul Primăriei. Nivelul minim al redevenței de la care va începe licitația este de 1euro/mp/an. Eventuale contestații vor fi soluționate de către Tribunalul Alba Iulia secția de contencios administrativ. Pentru informații suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor necesare participării la licitație vă rugăm să ne contactați la sediul primăriei Str. Principală Nr. 157 localitatea Ciugud județ Alba, sau la numerele de telefon: 0258 841000 sau 0258 841205.Primar, Damian Gheorghe; Inspector,Pop Dan Doru.

CITATII
Maniga Aurelia din Cătămărăști Deal, com. M. Eminescu, jud. Botoșani este citat la Judecătoria Botoșani pentru 8 septembrie 2008, ora 08.30 în calitate de påråt în dosar 5455/193/2008, partaj succesoral, reclamantă Moruz Violeta Carmen.
Borsoaei Viorica, cu ultimul domiciliu cunoscut în Botoșani, aleea Decebal 2, scara C, ap. 2, este citată în calitate de påråtă în dosarul de divorț nr. 5537/193/2008 cu termen la 19 august 2008, ora 8.30. În caz de neprezentare la Judecătoria Botoșani, cauza se judecă în lipsă.
Se citează Mailatu George påråt în dosar 1940/226/2008 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 3.10.2008.
Saradan Puiu domiciliat în sat Mihălășeni, jud. Botoșani este citat la Judecătoria Săveni pentru termenul de 06.08.2008, påråt, dosar nr. 643/297/08, divorț cu copii.
Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Vulcu Vlasie și Vulcu Irina, ambii domiciliați în loc. Viștea de Sus, nr. adm. 145, com. Viștea, jud. Brașov au introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune civilă prin care solicită să se constate că au dobåndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 10/16 părți din imobilul înscris în CF nr. 865 Viștea de Sus, nr. cad. 455, casă și curte în suprafață de 1152 mp și nr. cad. 456 grădină în suprafață de 2890 mp cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938, care face obiectul dosarului 1233/226/2008. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată de Judecătoria Făgăraș la data de 12 iunie 2008.
Se citează pentru 11 septembrie 2008 påråții Popa Ioan, Popa Maria, Popa Ioan Popa Maria la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 1234/2008.

DIVERSE
ANUNȚ PRELIMINAR AFERENT OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE  VOLUNTARĂ A S.C. LIDO S.A. DE CĂTRE S.C. NOVA TRADE S.A. 1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA EMITENTĂ S.C.  LIDO  S.A. ("Emitentul") – este persoană juridică romånă, cu sediul social în București, Str. Ion Cåmpineanu nr. 11, sect. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/224/1991, avånd codul de înregistrare fiscală 1573677. Societatea are un capital social de 1.238.142,50 RON împărțit în 12.381.425 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0.1 RON. Domeniul de activitate al emitentului: Informare și consulting în domeniul turismului, organizarea de excursii cu sau fără procurarea locurilor pentru cazare și transport, precum și serviciile de ghid de turism și de asigurarea locurilor de odihnă și tratament, cod CAEN 6330. 2. INFORMAȚII DESPRE OFERTANT Ofertantul este S.C. NOVA TRADE S.A., cu sediul în Piața Unirii – Magazin Unirea nr. 1, etaj 5-6, sector 3, BUCUREȘTI, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/24654/1994, avånd codul de înregistrare fiscală 6563682. SC Nova Trade SA are capitalul social subscris de 28.352.637 RON, integral vărsat și împărțit în 28.352.637 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 1 RON avånd următoarea structură a acționarilor: –  The Nova Group Investments BV, avånd sediul social în Olanda, Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft, avånd un număr de 28.349627 acțiuni și o cotă de participare la beneficii și profit de 99,9894%-  Adamescu Carmen, avånd un număr de 3.010 acțiuni și o cotă de participare la beneficii și profit de 0,0106%. 3. NUMĂRUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE DE OFERTANT. Ofertantul deține un procent de 6,62 % din capitalul social al Emitentului, avånd un număr de 820.088 acțiuni. Ofertantul nu acționează în mod concertat cu nicio persoană fizică sau juridică în legătură cu emitentul. 4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI OBIECT AL OFERTEI ȘI PREȚUL MINIM OFERIT: Oferta are ca obiect un număr de 11.561.337 acțiuni emise de S.C. LIDO S.A. , aflate în circulație și care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentånd 93,38 % din capitalul social al Emitentului. Ofertantul intenționează să dobåndească 100% din capitalul social al Emitentului. Prețul minim pe acțiune oferit de Ofertant este de 1.7 RON/acțiune. Oferta se va face în termeni nu mai puțin favorabili decåt cei precizați în anunț. 5. INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIAR: Identitatea Intermediarului – S.S.I.F. VANGUARD  S.A; Cod fiscal: 8694021  Înregistrată la Registrul Comerțului  București sub nr. J40/5868/1996; București, B-dul. Unirii nr. 19, bl. 4B, parter, sector 5;  tel: 021-336.93.25, fax 021-336.92.33; AUT CNVM NR 398 din 15.02.2005, nr. Registru CNVM PJR01SSIF/400033, Reprezentant Legal Dna BICIU MIHAELA IOANA; 6. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND SOCIETATEA EMITENTĂ: Ofertantul intenționează să se implice activ și constructiv în procesul de modernizare și dezvoltare a SC LIDO SA. Planurile ofertantului în legătură cu SC LIDO SA nu au în vedere schimbarea obiectului de activitate, schimbarea conducerii existente sau lichidarea societății. Atåt ofertantul cåt și emitentul vor continua să își desfășoare activitățile principale în actualele sedii. De asemenea ofertantul nu intenționează reducerea personalului celor două societăți. 7. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI: În conformitate cu ultimele situații financiare aprobate, la data de 31.12.2007 societatea Nova Trade SA a înregistrat următoarele: Denumirea indicatorului – 31.12.2007: Activ – TOTAL – 298.116.733; Cifra de afaceri netă – 12.198.535; Rezultatul exercițiului financiar – 1.939.982; Capitaluri proprii – TOTAL – 220.738.675. 8. ALTE INFORMAȚII: Prevederile Art. 206 și Art. 207 din Legea 297/2004 privind Piața de Capital. Art.206 (1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i våndă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații: a) deține acțiuni reprezentånd mai mult de 95% din capitalul social; b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentånd mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei. (2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă. (3) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum și în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentånd mai mult de 90% din acțiunile vizate, se consideră a fi un preț echitabil. (4) În situația menționată la alin.(3), prezumția referitoare la prețul echitabil se aplică numai în situația în care ofertantul își exercită dreptul precizat la alin. (1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte. În caz contrar, prețul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare. (5) Prețul determinat de un expert independent se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare în Buletinul CNVM, pe website-ul CNVM și în 2 ziare financiare de circulație națională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului. Art. 207. (1) Urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deține mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acțiunile la un preț echitabil. (2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă. (3) Prețul va fi determinat în conformitate cu prevederile Art. 206 alin.(3). În situația în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acționar minoritar. Drepturile prevăzute de art. 206 și art. 207 din Legea 297/2004 se pot iniția în termen de maxim 3 luni de la data închiderii ofertei publice de preluare. Procentul de 95% din capitalul social prevăzut la art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se referă la 95% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot și la 95% din drepturile de vot. Procentul de 90% din acțiunile vizate în cadrul ofertei, prevăzut la art. 206 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 se referă la 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și la 90% din drepturile de vot. Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora în cadrul căreia ofertantul a achiziționat, prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentånd cel puțin 90% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot vizate în oferta se consideră a fi un preț echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi un preț echitabil. Oferta publică de preluare voluntară se va face în termeni nu mai puțin favorabili decât cei precizați în acest anunț. Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publică de preluare voluntară nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere din partea C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea ofertei în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.OFERTANT, NOVA TRADE SA ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU; INTERMEDIAR, S.S.I.F.VANGUARD SA, MIHAELA BICIU.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.