Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 7 decembrie 2007

Mica publicitate 7 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 17 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 18 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de: referent principl clasa III (1 post) la  Direcți generală de investiții, achiziții publice și ervicii interne. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finnțelor. Dosarele  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 19 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 09.00 și 20 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de controlor delegat superior clasa I tr.3 (6 posturi), la Direcția Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de mngement financir și control. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3. Anunț privind vînzarea pentru bunuri mobile. Anul 2007, luna decembrie, ziua 05. În temeiul art.162 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 19, luna decembrie, ora 10.00, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate  debitorului SC LICRO SRL cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr.14-16, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 17414856, dos. de executare nr.622/2005. Prețul de pornire a licitației este de 25.650 RON reprezentînd 50% din prețul de evaluare, ( prețul de evaluare este de 51.300 RON), conform art.162, al. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (suma în care nu este inclusă TVA-ul aferent) și compusă din: Nr.crt; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Inventar; Nr. buc.; Valorea Circulație RON/BUC.; TOTAL RON: 1) Mașină de cusut Simplă DB2-B755; B101/BROTHER/seria J5008678/3; M7029345/3A; 103A/7800345; 103AF/F8003481; 3A/J7039021; 3A/J8015887; 103A/G/9080568; 3A/J/7039013; 3A/D/6027810; 3A/J8015690; 3A/H/8014046; 3A/F7015090; 3A/J/8015907; 3A/J7039159; 3A/D7098394; 3A/H/7029397; 3A/E/7004287; 3A/H7029387; 3A/J7038954; 1-19; 19 buc; 40-60%; 1.900 lei media pondertă; 36.100 lei; 2) Mașină de sulfilat cu 5 fire M732/7015 X5/nr.0048522; 14A4/N31/65/5/AV133FO/E8578516; 20-21; 2 buc; 46%; 2.440 lei; 4.880 lei; 3) Mașină de sulfilat/cusut nasturi cu 3 fire/executat găici EF4/N11/0105/47541134/A533FO; MA4/N31/A5133/FOE8578514; CB3/B917/1A/M8224181; FA4/B271042/5L/8609997; 21-25; 4 buc; 47,5%; 2.050 lei; 8.200 lei;  4) Mașină de cusut cheite LK/3/8/430F/1/M8598867; 26; 1 buc; 2.120 lei; TOTAL GENERAL: 51.300 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vînzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pînă în ziua precedentă termenului de vînzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de prticipare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentînd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicicrea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romană, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculre tradus în limba romană; pentru persoanele fizice romane, copia de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul) urmînd să se prezinte la data stabilită pentru vînzare la locul fixat în aces scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262/314783. Data afișări. 05/12/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.

CITAȚII
Numitul Stroia Pantelimon este citat în calitate de pîrît la Judecătoria Făgăraș în data de 10.01.2008 în dosar nr.2348/226/2007 pentru partaj.
Se citează numitul Cozma Gabriel din Botoșani în dosarul nr. 6816/193/2007 cu termen la 13.12.2007 la Judecătoria Botoșșni, pentru divorț fără copii.
PAMFIL MIHAI-FLORIN, intimat în dosarul nr. 43/104/2006, aflat pe rolul Tribunalului Olt, avînd ca obiect cerere atragere a răspunderii patrimoniale formulată de Victor Juris Consultus ipurl, în calitate de lichidator al S.C. ENGROCOM S.R.L. este citat pentru termenul din data de 10.12.2007, ora 09.00, la Tribunalul Olt.
Se citează Nistor Vasile, în calitate de pîrît, în proces de divorț cu Nistor Paraschiva, dosar nr. 2800/2007, cu termen la 15.01.2008.
Condurache Rodica este chemată în judecată de Iordăchescu Gabriela, la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 10093/193/2007, cu termen de judecată la data de 15.01.2008, avînd ca obiect acțiune în anulare contract vînzare cumpărare.
Botoșneanu Irinel, din Dorohoi, este citat la Judecătoria Botoșani, pe 14.12.2007, în dosarul nr. 9578/193/2007, pentru sistare pensie de întreținere, în contradictoriu cu Botoșneanu Cătălin.
Iftimie Răzvan domiciliat în Bacău, str. Garofiței 7, sc.B, ap.13, este citat la Judecătoria Botoșani în data de 14 decembrie 2007, în proces de divorț cu Iftimie Maria-Daniela.
Se citează Mușat Simion pîrît în dosar nr. 207/226/206 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 17.12.2007 pentru uzucapiune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.