Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 9 noiembrie 2007

Mica publicitate 9 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU

Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 19 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 20 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent superior clasa III (1 post) la Direcția generală de reglementare în domeniul activelor statului. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 21 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 22 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert principal clasa I (1 post) la Direcția generală Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII

Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 17451/29.10.2007 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna noiembrie, anul 2007, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare  albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 18000 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 02.11.2007 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal:  Pasca Graziela.

SC UZINA MECANICĂ CUGIR SA cu sediul în Cugir str. 21 Decembrie 1989 nr.1, jud. Alba anunță începånd cu data de 03.12.2007 LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru: închirierea activelor: mașini unelte uzinare ușoară +TT; MUS; electrocasnice; utilități; sinterizate; laborator UMC I; centrul de calcul; cămin 7; cantină UMC I; cabană Prislop; cămin 5; atelier bobinaj; stație compresoare; mecanică II – 225 mp. Licitațiile vor continua, săptămånal, în fiecare zi de luni, ora 12.00 pånă în data de 25.02.2008. (cu excepția perioadei 20.12.2007 – 04.01.2008). Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare. Eliberarea dosarelor se face în  baza următoarelor documente: buletin/carte de identitate sau pașaport, împuternicire din partea persoanei fizice/juridice interesate pentru persoana care ridică dosarul de prezentare. Dosarele de prezentare pot fi procurate zilnic de la sediul societății, tel. 0258/751991, interior 513; fax. 0258/753098, între orele 8.00 și 14.00. Ofertanții vor depune la sediul societății, în plic netransparent, închis și sigilat, documentele de participare, pånă la ora 10.00 din ziua licitației, acest termen fiind termen de decadere. Informații suplimentare referitoare la prețul dosarelor de prezentare, taxa de participare la licitație și garanția de participare la licitație se pot obține la telefon 0258/751991, interior 513. Vånzare de: – Mijloace fixe, obiecte de inventar și alte bunuri rezultate din dezmembrări, săptămånal în fiecare zi de joi, ora 12.30. Depunerea dosarelor, plata taxei de participare și garanția se face zilnic pånă în ziua de joi, ora 10.00. – Materiale din stoc, săptămånal în fiecare zi de miercuri, ora 12.30 . Depunerea dosarelor, plata taxei de participare și garanția se face zilnic, pånă în ziua de miercuri ora 10.00. Informații suplimentare referitoare la licitațiile de vånzare se pot obține la telefon 0258/751991 la interior 507. Anunțul de mai sus este valabil pånă în data de 28.02.2008, cu excepția perioadei 20.12.2007 – 04.01.2008. Director General: Ing. Romulus Micu.

Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad, anunță vånzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui imobil. – Denumirea și sediul vånzătorului: Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad; – Identificarea bunului imobil: teren de construcție, înscris în CF nr. 5361 a localității Ineu, cu nr. top. 1303-1302/a-1303/a/1/1/a/2/1/1/4, în suprafață de 2137 mp, prețul de pornire al licitației este de 17096 euro/parcelă; – Locul, data și ora începerii licitației: 27.11.2007, ora 13.00; – Locul, data și ora pånă la care se pot depune cererile de participare la licitație: 26.11.2007, ora 16.00; Garanția de participare la licitație: 10% din valoarea minimă de pornire a licitației; – Taxa de participare la licitație: 150 lei; – Prețul documentației de licitație: 150 lei; – Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare: ing Sima Radu tel 0257/511550.

Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad, anunță vånzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui imobil. – Denumirea și sediul vånzătorului: Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad; – Identificarea bunului imobil: teren de construcție, înscris în CF nr. 5361 a localității Ineu, cu nr. top. 1573, în suprafață de 11604 mp, prețul de pornire al licitației este de 87030 euro/parcelă; – Locul, data și ora începerii licitației: 27.11.2007, ora 12.00; – Locul, data și ora pånă la care se pot depune cererile de participare la licitație: 26.11.2007, ora 16.00; Garanția de participare la licitație: 10% din valoarea minimă de pornire a licitației; – Taxa de participare la licitație: 150 lei; – Prețul documentației de licitație: 150 lei; – Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare: ing Sima Radu tel 0257/511550.

CITAȚII

Numitu Mitelu Mihai, domiciliat în Botoșani, Aleea Tiberiu Crudu nr. 9, sc. E, ap. 2, este citat pentru data de 26.11.2007, ora 8.30 la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 8642/193/2007, cu obiect divorț, în calitate de påråt.

Se citează Radbata Frusina, Bărbat Ioan, Bărbat Ilona, Bărbat Maria, Bărbat Gheorghe påråți în dosar civil 715/226/2007 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 6 decembrie 2007.

Se aduce la cunoștința celor interesați că Herman Dezideriu și Herman Elisabeta domiciliați în Gara Rupea, str. Muncii, nr. 15 au solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că au dobåndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Hoghiz, jud. Brașov, înscris în CF 2229 Hoghiz, nr. top. 2440/23 în suprafață de 720 mp, proprietate tabulară Maria Ioan Damian, născută Vlad, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 130 din D.L. 115/1938, care face obiectul dosarului nr. 362/293/2006. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.

Petrea Mariana, fostă Ludu și Ceapă Marius sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar 355/226/2007 pentru 6 decembrie 2007.

Se citează numita Lutsch Georgeta Gabriela cu domiciliul necunoscut la Judecătoria Sibiu, dosar 7363/306/2006 în data de 21.12.2007, ora 8, în proces cu Pop Dana Margareta Valeria, obiect anulare contracte.

DIVERSE

S.C. FELEACUL S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 44-46, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/90/1990, CIF RO199109, informează investitorii cu privire la disponibilitatea raportului pentru cel de-al treilea trimestru al anului 2007, prevăzut de Regulamentul nr. 1 din 2006 al C.N.V.M. Acest raport este publicat pe website-ul societății www.feleacul.ro și pe website-ul C.N.V.M www.cnvmr.ro.

S.C. GRUP AXA I.P.U.R.L., cu sediul în Rm. Vålcea, str. G-ral Magheru nr. 18, jud. Vålcea, administrator judiciar desemnat de Tribunalul Vålcea în dosarul nr. 6307/90/2006,privind debitorul S.C. VALENTINA S.R.L., avånd cod fiscal RO2988648, nr. Reg. Com. J38/912/1992 cu sediul în Rm. Vålcea, str. Timiș, nr. 30, jud. Vålcea, anunță toți creditorii debitoarei ca s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței pentru aceasta prin sentința comercială nr.740/27.09.2007. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este 27.11.2007, cu respectarea prevederilor din Legea insolvenței. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar 27.12.2007. Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru întocmirea și afișarea Tabelului definitiv consolidat al creanțelor: 25.01.2008. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 15.01.2008 ora 09.00 la sediul Tribunalului Vålcea.

S.C. GRUP AXA I.P.U.R.L., cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 18, jud. Vâlcea, administrator judiciar desemnat de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 6307/90/2006,privind debitorul S.C. VALENTINA S.R.L., având cod fiscal RO2988648, nr. Reg. Com. J38/912/1992 cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Timiș, nr.30, jud. Vâlcea, anunță toți creditorii debitoarei ca s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței pentru aceasta prin sentința comercială nr.740/27.09.2007.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este 27.11.2007, cu respectarea prevederilor din Legea insolvenței.
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar 27.12.2007.
Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru întocmirea și afișarea Tabelului definitiv consolidat al creanțelor: 25.01.2008.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 15.01.2008 ora 09,00 la sediul Tribunalului Vâlcea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.