Acasă Mica Publicitate Mica publicitate, 27 mai 2008

Mica publicitate, 27 mai 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

OFERTE DE SERVICIU
CABINET STOMTOLOGIC DIN BUCURESTI ANGAJEAZA INGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCA. RELATII LA TELEFON 021/252.28.70; 021/252.28.72.
Societate Comercială din Bucuresti angajează tehnoredactor, cunoscător QuarkXPress, full time. Relații la telefon 021/320.13.75; 021/320.13.76

LICITATII
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE; Dosar de executare nr. 10/2003 Nr. 11555/13.05.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna iunie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC TIGBLU SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bontaieni nr. 28, cod de identificare fiscală 11497321: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Mașină de surfilat Adiel – 1 buc x 1.717 lei; 2. Mașină butoniere Minerva uzură 49% 1 buc. x 1.759 lei; 3. Mașină cusut Toyota, data achiziției 20.08.2004, seria 1103-3122, 1103-1748, 1103-2395 uzură 42% – 7 buc. x 608 lei/buc; 4. Mașină călcat Toyota, AISIN Seiki LTD, an fabricație 1980, data achiziției 20.08.2004, seria 11281L3181, uzură 50% – 1 buc. x 1.073 lei; 5. Telefon Nokia, an fabricație 2003, uzura 40% – 1 buc. x 44 lei; 6. Telefon Erikson, an fabricație 2003, uzură 40% – 1 buc x 44 lei; 7. Mobilier, uzură 60% – scaune – 7 buc x 17 lei/buc; – masă – 1 buc x 29 lei; cuiere 3 buc x 13 lei/buc. Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișării. 26.05.2008, Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.

CITAȚII
Pădurariu Mihaela Elena este citată pentru data de 12.06.2008 ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș dos. 719/226/2008.
Numita Arionesei Vasilica, reclamantă în dosar nr. 1169/193/2008, chem în fața Judecătoriei Botoșani pe numitul Arionesei Constantin pe data de 29 mai, în dosar ce are ca obiect divorț.
Scarlat Daniela domiciliată în str. Elie Radu nr. 20, ap. 4, este chemată să se prezinte la Judecătoria Botoșani, la data de 26.06.2008 în dosar nr. 37651/193/2008 fiind parte în dosar.
Lupșor Lucica cheamă în judecată pe Cojocar Eva, Cojocar Maria, Cojocar Gheorghe și Cojocar Vasile, pentru uzucapiune la Judecătoria Făgăraș la data de 12 iunie 2008.
Tribunalul Maramureș comunică pe această cale cu debitoarea S.C. ZITTEL S.R.L. cu ultimul sediu cunoscut în Finteusu Mic nr. 163, jud. Maramureș, J/24/1815/1994, CUI 6197417, că a fost acționată în instanță în cauză dosar nr. 941/100/2008, cu termen la data de 2 iulie 2008, C3 falimente, ora 12, sala 56 de către creditoarea DGFP Maramureș – Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A pentru neplata la scadență a sumei de 28.187 lei. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț.

DIVERSE
Promoția 1988 a Liceului Al. Ioan Cuza din Focșani organizează în data de 6 iunie 2008 întålnirea de 20 ani. Relații la Mugu Grigoriu 0740.240.955.
Consiliul de Administrație S.C. ROMCARBON S.A., convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 27.06.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, cu ordinea de zi: 1. Aprobarea unui schimb de terenuri conform materialului anexat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de schimb precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni. 2. Aprobarea vånzării unui imobil teren situat în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 29, conform materialului anexat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de vånzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni. 3. Aprobarea vånzării unui imobil teren situat pe Șoseaua de Centură Simileasca (DN2), municipiul Buzău, conform materialului anexat și împuternicirea Consiliului de Administrație de a decide asupra condițiilor de vånzare ale acestuia. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de vånzare-cumpărare precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni. 4. Aprobarea închirierii unei suprafețe construite de 12.255,99 mp, situată în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 29, în condițiile prevăzute în materialul anxat. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General și a Directorului Financiar de a semna contractul de închiriere precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei operațiuni. 5. Aprobarea acordării unei indemnizații speciale administratorilor raportat la rezultatele financiare înregistrate de către societate. 6. Aprobarea datei de 15.07.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunări generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social va fi depusă, conform art. 117 1 din Legea 31/1990, la sediul societății cel tårziu pånă la data de 10.06.2008, orele 17.00. La această Adunare Generală au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfårșitul zilei de 16.06.2008. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decåt acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004. Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține la cerere, prin poștă/de la sediul societății începånd cu data de 20.06.2008 sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.ro începånd cu aceeași dată. După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul societății pånă la data de 26.06.2008, ora 17.00, un exemplar va fi înmånat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămånånd la acționar. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba romånă. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare la data de 27.06.2008, următoarea Adunare este convocată pentru data de 30.06.2008, orele 9.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0238/723.115. Președintele Consiliului de Administrație, Hung Ching Ling, Secretar C.A. Petcu Marina.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.