Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 7 ianuarie 2008

Mica publicitate 7 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 16 ianuarie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 17 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de șef serviciu (1 post) la Serviciul contractare, șef serviciu (1 post) la Serviciul datorie publică locală, șef serviciu (1 post) la Serviciul plăți interbancare, șef birou (1 post) la Biroul operațiuni 1, șef birou (1 post) la Biroul operațiuni 2 din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 15 ianuarie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 16 ianuarie 2008 (proba interviului), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu la Serviciul informații clasificate. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 15 ianuarie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 16 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef birou (1 post) la Biroul acorduri guvernamentale și cooperare internațională din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 15.01.2008 (proba scrisă) orele 09.00 și 16.01.2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de controlor delegat superior clasa I tr. 3 (6 posturi), la Direcția Generală Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 14 ianuarie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 15 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert principal clasa I (1 post) la Direcția de legislație în domeniul TVA. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 16 ianuarie 2008 ora 10 (proba scrisă) și 17 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de: referent asistent clasa III (1 post) la Direcția generală pregătire Ecofin și asistență comunitară. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 15 ianuarie 2008 ora 10 (proba scrisă) și 16 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert debutant clasa I (1 post) la Direcția Școala de Finanțe Publice și Vamă. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 16.01.2008 (proba scrisă) orele 10.00 și 17.01.2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier principal clasa I tr. 3 la Serviciul Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public privat. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 14.01.2008 (proba scrisă) orele 10.00 și 15.01.2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu (2 posturi) la Direcția generală Autoritatea de Management Ex-ISPA. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 17 ianuarie 2008 ora 10 (proba scrisă) și 18 ianuarie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier superior clasa I (1 post) la Direcția generală de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Primăria comunei Ciugud județul Alba cu sediul în Strada Principală Nr. 157, localitatea Ciugud, cod poștal 517240, județul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe Dl. Damian Gheorghe, în calitate de primar, anunță Concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, conform H.C.L. nr. 38/24.04.2007, prin licitație publică a imobilului (teren) situat în Zona Industrială a comunei Ciugud, localitatea Drâmbar cu suprafața de 5 248 mp având numerele topo: 3108/1/1/1/1/25- 3109/1/1/1/1/25. Se concesionează pe o perioadă de 49 de ani pentru activități industriale, comerciale și sedii de firme. Documentația de atribuire poate fi obținută contra sumei de 50 lei de la sediul instituției str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, compartimentul juridic, achiziții publice. Se percepe o garanție de participare la licitație în valoare de 3500 lei. Data la care va avea loc licitația este 18 ianuarie 2008 ora 12.30 la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Principală nr. 157 localitatea Ciugud județul Alba, "Sala de Ședințe". Data limită pentru depunerea ofertelor este 18.01.2008 ora 12.00. Ofertele se depun la sediul Primăriei. Nivelul minim al redevenței de la care va începe licitația este de 1euro/mp/an raportat la suprafețele fiecărei parcele prezentată mai sus. Eventuale contestații vor fi soluționate de către Tribunalul Alba Iulia secția de contencios administrativ. Pentru informații suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor necesare participării la licitație vă rugăm să ne contactați la sediul primăriei Str. Principală Nr. 157 localitatea Ciugud județ Alba, sau la numerele de telefon: 0258 841000 sau 0258 841205. Primar, Damian Gheorghe. Inspector, Pop Dan Doru.

CITAȚII
Banciu Cornel este citat la Judecătoria Făgăraș, în ziua de 22 ianuarie 2008 în dosar civil nr. 142/226/2007 în proces de divorț cu Banciu Maria Alina.
Bogatu Vasile este chemat la Judecătoria Botoșani în data de 09.01.2008 pentru proces de divorț, dosar 8845/193/2007.
Iordache Simona reclamantă în Dosarul Civil nr. 8855/193/2007 al Judecătoriei Botoșani avånd la obiect divorț cu copii, chem în judecată pe påråtul Iordache Solomon, la termenul de judecată din 25.01.2008.
Se citează Usturoi Oana Maria la Judecătoria Făgăraș, la data de 17 ianuarie 2008, dosar divorț.

DIVERSE
Convocator. Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub. nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 05.02.2008, ora 10.00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor Hung Ching Ling și Simionescu Dan, pentru o perioadă de 4 ani. Propunerea pentru data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital este 21.02.2008 și va fi supusă spre aprobare în cadrul Adunării Generale Ordinare. Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății începånd cu data de 31.01.2008. La această Adunare Generală au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 24.01.2008. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale se vor depune la sediul societății pånă în data de 04.02.2008, orele 17.00. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare la data de 05.02.2008, următoarea Adunare/ședință este convocată pentru data de 06.02.2008, orele 10.00, în același loc, cu aceași ordine de zi. Președintele Consiliului de Administrație Hung Ching Ling; Secretar C.A. Petcu Marina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.